De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Hoofdstuk 7: de provincieraad - wijze van vergaderen

Artikel 37

De provincieraad vergadert telkens als de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid vallen het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.
De vergaderingen vinden in principe ten minste éénmaal per maand plaats op de derde woensdag van de maand, behalve tijdens de maanden juli en augustus.
Tijdens de maand waarin de raad beraadslaagt over de vaststelling of de aanpassing van het meerjarenplan vergadert de raad zo vaak als nodig is voor de toelichting en de vaststelling van de beleidsdoelstellingen en het meerjarenplan evenals over de eventuele aanpassing ervan.

De provincieraad vergadert in principe in de provincieraadzaal. De voorzitter is echter gerechtigd de provincieraad wegens een buitengewone gebeurtenis of buitengewone omstandigheden elders in de provincie bijeen te roepen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzaak en het belang van de provincie een vergadering van de provincieraad vereisen doch er geen mogelijkheid bestaat om een fysieke samenkomst te organiseren, kan de provincieraad beraadslagen en besluiten in een vergadering die via digitale communicatiemiddelen georganiseerd wordt.
Om tot deze vergaderwijze over te kunnen gaan is het voorafgaande digitaal gegeven akkoord van de voorzitter van de raad en van alle fractieleiders vereist.
De voorzitter van de provincieraad bepaalt de vergadertool die aangewend wordt om een digitale vergadering van de provincieraad te organiseren. Deze vergadertool moet de principiële openbaarheid van de vergadering van de raad garanderen en moet minstens beantwoorden aan de voorwaarden die bij besluit van de Vlaamse regering vooropgesteld worden voor de digitale of hybride vergaderingen van de organen van de lokale besturen.

De provincieraad wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter, die tevens de agenda van de vergadering vaststelt. De agenda bevat in ieder geval de punten die door de deputatie aan de voorzitter worden meegedeeld.

Op verzoek van de deputatie of van een derde van de zittinghebbende provincieraadsleden is de voorzitter verplicht de provincieraad bijeen te roepen op de in het verzoek aangewezen dag en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda. Deze vergaderingen kunnen in principe echter niet op zaterdagen, zondagen en feestdagen gehouden worden. De voorzitter is eveneens verplicht de provincieraad bijeen te roepen op verzoek van een vijfde van de zittinghebbende raadsleden op de door hen aangewezen dag en uur en met de door hen voorgestelde agenda indien zes weken na de datum van de vorige provincieraad nog geen bijeenroeping heeft plaatsgevonden. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus.
Deze op verzoek van de deputatie of van de provincieraadsleden bijeengeroepen vergaderingen kunnen in principe echter niet op zaterdagen, zondagen of feestdagen plaatsvinden.

Het verzoek tot bijeenroeping van de raad moet ofwel bij gewone brief ofwel via e-mail ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij de provinciegriffier, die het verzoek onverwijld bezorgt aan de voorzitter van de provincieraad. In het verzoek tot bijeenroeping moet melding gemaakt worden van de datum, het uur en de agenda van de beoogde vergadering en moet per agendapunt een voorstel van beslissing met een toelichting bijgevoegd worden. Het verzoek tot bijeenroeping moet ten laatste ingediend zijn om 12 uur 's middags van de derde werkdag voorafgaand aan deze waarop de oproepingsbrief, conform de bepalingen van artikel 38 van dit reglement, uiterlijk bezorgd moet zijn aan de raadsleden.

Artikel 38

Behalve in spoedeisende gevallen en behalve in geval van toepassing van artikel 1, eerste lid van dit reglement, wordt de oproeping voor de provincieraadsvergaderingen ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan elk provincieraadslid bezorgd. Deze oproeping vermeldt de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. Behalve indien het een toegelicht ontwerp van meerjarenplan, van aanpassing van het meerjarenplan of van rekening betreft of van enig ander document dat om technische redenen niet digitaal aan de raadsleden kan bezorgd worden, worden de toegelichte voorstellen van beslissing in principe uitsluitend digitaal aan de provincieraadsleden bezorgd. Enkel aan de fractieleiders die erom verzoeken worden de toegelichte voorstellen van beslissing op papieren drager toegestuurd.

De provinciegriffier stuurt aan elk raadslid bovendien de eventuele bijlagen bij de voorstellen van beslissing en alle nuttige bijkomende informatie met betrekking tot de punten van de agenda. Deze bijlagen bij de voorstellen van beslissing en bijkomende informatie worden in principe en voor zover technisch mogelijk uitsluitend digitaal aan de provincieraadsleden bezorgd.

Wanneer de raad wordt bijeengeroepen om het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan of de jaarrekening vast te stellen worden het ontwerp van meerjarenplan, aanpassing van het meerjarenplan of jaarrekening ten minste veertien dagen voor de vergadering waarop ze worden besproken aan ieder lid van de provincieraad bezorgd.

In spoedeisende gevallen kan de oproepingstermijn vermeld in het eerste lid van dit artikel ingekort worden zonder evenwel korter te mogen zijn dan één dag voor de vergadering.

Artikel 39

Behalve in spoedeisende gevallen worden plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de provincieraad uiterlijk acht dagen voor de vergadering op de website van de provincie bekendgemaakt zodat het publiek er te allen tijde kennis van kan nemen.
Indien agendapunten aan de agenda worden toegevoegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het provinciedecreet en de artikelen 64 en 65 van dit reglement, wordt de aangepaste agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld en vóór de aanvang van de vergadering bekendgemaakt.

De plaats, de dag, het tijdstip, de agenda en eventueel de aanvullende agenda worden daarnaast nog op zo ruim mogelijke wijze ter kennis gebracht van het publiek via andere kanalen van de nieuwe media.
Indien de vergadering van de provincieraad plaatsvindt via digitale communicatiemiddelen wordt aan de pers en het publiek de mogelijkheid geboden deze vergadering digitaal te volgen.

De pers en de belanghebbende inwoners van de provincie worden op hun verzoek kosteloos op de hoogte gesteld van de agenda van de provincieraad, zoals deze bij toepassing van artikel 38 van dit reglement aan de raadsleden werd bezorgd.

Artikel 40

De voorzitter opent en sluit de vergadering. Tenzij de provincieraad anders beslist vangen de vergaderingen aan om 17 uur.

Artikel 41

De provincieraad kan enkel rechtsgeldig beraadslagen of beslissen indien de meerderheid van de zittinghebbende provincieraadsleden aanwezig is.

De provincieraad kan echter, indien hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over die onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen en waarover eerder geen beraadslaging en beslissing konden gebeuren bij gebrek aan een toereikend aanwezigheidsquorum. De oproeping vermeldt in dat geval dat het om een tweede oproeping gaat en neemt daarenboven woordelijk de bepalingen van artikel 26 van het provinciedecreet over.

Artikel 42

Alvorens in vergadering te gaan ondertekenen de provincieraadsleden een aanwezigheidslijst. Deze geldt als titel voor de uitbetaling van het presentiegeld en de verplaatsingsvergoeding bedoeld in de artikelen 101 en 102 van dit reglement.

Ingeval de provincieraad vergadert via digitale communicatiemiddelen heeft de vermelding in de notulen van de naam van de deelnemers aan de vergadering dezelfde waarde als de ondertekening van de aanwezigheidslijst.

Indien de voorzitter het nodig acht, gaat hij over tot de naamafroeping om de aanwezigheden vast te stellen en inzonderheid om vast te stellen of de raad in aantal is om geldig te kunnen beraadslagen en besluiten.
Indien bij de aanvang of tijdens de vergadering blijkt dat een onvoldoende aantal raadsleden aanwezig is om geldig te kunnen beraadslagen en besluiten, kan de voorzitter de vergadering schorsen voor ten hoogste één uur. Indien na het verstrijken van deze schorsing de raad nog niet in voldoende aantal is, verklaart de voorzitter de vergadering voor gesloten. Hij kan in dit geval vooraf de dag en het uur van de volgende vergadering vaststellen.

Artikel 43

De gouverneur heeft het recht de beraadslagingen van de provincieraad bij te wonen. Hij krijgt het woord als hij het vraagt. Hij kan de raad ook verzoeken bepaalde aangelegenheden in behandeling te nemen en de raad is gehouden erover te beslissen.

Artikel 44

 

De notulen van de provincieraad worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de provinciegriffier. De notulen vermelden, wat het openbare gedeelte van de vergadering betreft, in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan de punten waarover de provincieraad geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen tevens hoe elk lid gestemd heeft. Heeft de raad beslist tot spoedbehandeling van een punt dat niet op de agenda voorkwam, dan wordt in de notulen, naast de namen van de leden die tot spoedbehandeling hebben beslist, tevens de motivering van de spoedeisendheid vermeld.
Wat het besloten gedeelte van de vergadering betreft, vermelden de notulen enkel de beslissingen.

Met betrekking tot het openbare gedeelte van de provincieraadsvergaderingen wordt er tevens een audio-opname of een audiovisuele opname gemaakt.

Behalve in spoedeisende gevallen, wordt het ontwerp van notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de volgende provincieraadsvergadering, samen met de uitnodiging voor deze volgende vergadering, aan de raadsleden bezorgd. Het audioverslag/audiovisueel verslag van de vorige provincieraadsvergadering wordt ten minste acht dagen voor de dag van de volgende vergadering via de digitale toepassing voor provincieraadsleden aan de raadsleden ter beschikking gesteld.
Betreft de oproeping voor de volgende provincieraadsvergadering een oproeping bij hoogdringendheid, dan worden de notulen en het audioverslag/audiovisueel verslag aan de raadsleden ter beschikking gesteld uiterlijk vanaf het ogenblik waarop hen de uitnodiging voor de volgende vergadering wordt toegezonden.

In afwijking van het hierboven vermelde worden de notulen van alle provincieraadsvergaderingen tijdens de maand waarin de raad het meerjarenplan vaststelt of wijzigt en waarin de beleidsplannen voor het volgende jaar worden voorgesteld opgenomen in één globaal document. Het ontwerp van globale notulen wordt tijdens de provincieraadsvergadering van de volgende maand aan de provincieraad ter goedkeuring voorgelegd. Met het oog hierop wordt het ontwerp van notulen ten minste acht dagen voor de dag van de provincieraadsvergadering van de volgende maand, samen met de uitnodiging voor de laatstgenoemde provincieraadsvergadering, aan de provincieraadsleden ter beschikking gesteld.

Het ontwerp van notulen van de vorige vergadering van de raad wordt bij aanvang van de volgende provincieraadsvergadering, als eerste agendapunt, aan de raad ter goedkeuring voorgelegd.
Elk provincieraadslid heeft het recht om, bij gelegenheid van de behandeling van dat agendapunt, opmerkingen te maken over de redactie van het ontwerp van notulen van de vorige vergadering. Indien die opmerkingen door de provincieraad gegrond worden bevonden, wordt het ontwerp van notulen door de provinciegriffier staande de vergadering aangepast, waarna het aangepaste ontwerp van notulen bij het einde van het openbare gedeelte van de provincieraadsvergadering ter goedkeuring aan de provincieraad wordt voorgelegd.

De goedgekeurde notulen worden door de voorzitter van de provincieraad en de provinciegriffier ondertekend.

Artikel 45

Bij de aanvang van de vergadering geeft de voorzitter kennis aan de raad van de beknopte inhoud van de tot de provincieraad gerichte verzoekschriften en brieven, naamloze geschriften uitgezonderd, die werden ingezonden sedert de laatste vergadering. Hij deelt mee welke mondelinge vragen zullen worden behandeld. Hij stelt de raad tevens in kennis van de bevindingen van het bureau met betrekking tot de ontvankelijkheid van de ingediende verzoekschriften, van de instantie naar wie de ontvankelijke verzoekschriften voor verder onderzoek verwezen werden en van de timing voor het beantwoorden van de laatst vermelde verzoekschriften.

De voorzitter stelt de provincieraad tevens in kennis van de verslagen, mededelingen en schriftelijke vragen die de raad betreffen of die tot de raad gericht werden.

De documenten waarvan de voorzitter kennis heeft gegeven aan de provincieraad liggen tijdens de provincieraadsvergadering ter inzage van de raadsleden bij de provinciegriffier.

Artikel 46

De provincieraad kan enkel geldig beraadslagen en besluiten over de punten die vermeld zijn op de agenda van de provincieraadszitting, zoals deze eventueel werd aangevuld met de bijkomende agendapunten die door de raadsleden en/of de deputatie worden ingediend bij toepassing van de artikelen 64 en 65 van dit reglement en met de voorstellen die door burgers worden ingediend overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 85 van dit reglement.

In afwijking van wat bepaald is in het eerste lid, kan de provincieraad in spoedeisende gevallen niettemin beslissen punten in behandeling te nemen die niet op de agenda voorkomen.

Voorstellen tot inbehandelingneming van punten bij hoogdringendheid worden bij aanvang van de vergadering ter beslissing aan de provincieraad voorgelegd. Tot spoedbehandeling kan vervolgens enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige provincieraadsleden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.

Artikel 47

De raadsleden mogen het woord niet nemen zonder het gevraagd en van de voorzitter verkregen te hebben.

Het woord wordt verleend in volgorde van de aanvragen of van de inschrijvingen.Hebben voorrang op deze orde:

a. de tussenkomsten van de gouverneur
b. de vraag of een onderwerp al dan niet ontvankelijk of vatbaar voor bespreking is
c. het voorstel tot verdaging
d. de vraag om voorrang te verlenen aan een ander onderwerp dan datgene dat ter bespreking is
e. de vraag over de juiste stand van het in bespreking zijnde onderwerp
f. het beroep op de toepassing van het reglement
g. het antwoord op een persoonlijke aantijging of het rechtzetten van een aangehaald feit
h. het indienen van een ordemotie
i. het beurtelings spreken voor, over of tegen het in bespreking zijnde voorstel.

De ordemotie kan betrekking hebben op:
a. een voorstel tot aanvulling of tot wijziging van de agenda
b. een voorafgaande vraag over de toepassing van de procedure
c. een voorafgaande vraag tot afwijzing van de behandeling
d. een voorstel om een punt voor verder onderzoek terug te verwijzen naar de beleidscommissie
e. een voorstel tot spoedbehandeling van een onderwerp in de plenaire vergadering
f. een voorafgaande vraag over de coördinatie van de werkzaamheden van de provincieraad met deze van andere overheden.

Ordemoties moeten beperkt blijven tot de bovenvermelde procedurele aspecten. Ordemoties die betrekking hebben op de inhoud van een agendapunt zijn onontvankelijk.Ordemoties die betrekking hebben op een voorstel tot aanvulling of wijziging van de agenda van de vergadering of op een voorstel tot spoedbehandeling van een onderwerp in de plenaire vergadering moeten uiterlijk vóór 12 uur van de dag van de provincieraadsvergadering schriftelijk ter kennis gebracht worden aan de voorzitter door middel van een aan de provinciegriffier gerichte brief of e-mail of een tegen ontvangstbewijs bij de provinciegriffier ingediende nota. De provinciegriffier stelt de voorzitter onverwijld in kennis van de bij hem ingediende ordemotie. De voorzitter legt de ordemotie bij de aanvang van de vergadering ten beraadslaging en beslissing aan de provincieraad voor.Ordemoties die betrekking hebben op andere procedurele aspecten dan de aanvulling/wijziging van de agenda of de spoedbehandeling van een onderwerp worden in de loop van de provincieraadsvergadering mondeling gericht tot de voorzitter.Indien de ordemotie ontvankelijk is, bepaalt de voorzitter het tijdstip van de behandeling ervan.

Artikel 48

De spreker richt het woord alleen tot de voorzitter of de raad. Niemand spreekt meer dan tweemaal over hetzelfde onderwerp tenzij de raad er anders over beslist.

Artikel 49

Geen spreker mag in de rede worden gevallen, tenzij door de voorzitter in de gevallen vermeld in de volgende artikelen.

Artikel 50

Alle uitingen van goed- of afkeuring zijn verboden wanneer zij van aard zijn om de orde te verstoren. Elke persoonlijke aantijging, belediging of slecht bedoelde toespeling worden als een schending van de orde beschouwd. Indien een spreker de orde verstoort, een bepaling van het reglement overtreedt, de welvoeglijkheid schendt of van het onderwerp afwijkt, roept de voorzitter hem bij zijn naam tot de orde terug, nadat hem gelegenheid tot verantwoording werd gegeven. In de notulen wordt hiervan slechts melding gemaakt indien de raad zulks uitdrukkelijk beveelt.

Artikel 51

Indien de spreker, die tweemaal tot de orde werd teruggeroepen tijdens dezelfde bespreking, zijn gewraakte gedragingen voortzet, stelt de voorzitter aan de raad voor de betrokkene het woord te ontzeggen voor de verdere bespreking van hetzelfde onderwerp.

Indien een provincieraadslid, dat reeds bij herhaling tot de orde werd geroepen en/of aan wie de raad reeds het woord heeft ontzegd, niettemin op ernstige en volgehouden wijze de orde blijft verstoren, kan de voorzitter hem voor de verdere duur van de betrokken vergadering uit de raadzaal doen verwijderen.

Artikel 52

Indien de vergadering van de provincieraad om welke reden dan ook woelig wordt, kan de voorzitter de vergadering, na een voorafgaande waarschuwing, schorsen voor ten hoogste een uur. Na het verstrijken van de duur van de schorsing wordt de vergadering van rechtswege hernomen.

Artikel 53

Een provincieraadslid mag niet deelnemen aan de bespreking en de stemming

  • over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij zijn echtgenoot of de persoon met wie hij wettelijk samenwoont in de zin zoals bedoeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.  Indien het de voordrachten van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen betreft, strekt dit verbod echter niet verder dan de bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad
  • over de vaststelling of goedkeuring van het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening van een instantie waaraan hij rekenschap verschuldigd is of waarvan hij tot het uitvoerend orgaan behoort.

Deze verbodsbepaling is echter niet van toepassing op het provincieraadslid dat zich in de bovenvermelde omstandigheden bevindt louter op grond van het feit dat hij als vertegenwoordiger van de provincie is aangewezen in andere rechtspersonen.

Artikel 54

De klachten over de agenda, de vraag of een onderwerp al dan niet ontvankelijk is of vatbaar voor bespreking, het voorstel tot verdaging, het verzoek om voorrang te verlenen aan een bepaald voorstel, de juiste stand van een onderwerp, het beroep op de toepassing van het reglement en de ordemotie schorsen de bespreking van de hoofdzaak en worden voor deze zaak ter stemming gebracht.
Subamendementen worden vóór de amendementen gestemd en de amendementen vóór de hoofdzaak, met voorrang voor de eerst ingediende amendementen.

Artikel 55

De sluiting van de bespreking wordt voorgesteld door de voorzitter. Zij kan ook door vijf leden worden gevraagd.
Het is toegelaten het woord te nemen voor of tegen een voorstel tot sluiting van de bespreking. De raad beslist of hij al dan niet voldoende werd voorgelicht.

Artikel 56

Tussen twee stemmingen over eenzelfde onderwerp kan niemand het woord krijgen.

Artikel 57

Behoudens in de gevallen vermeld in artikel 58 van dit reglement gebeuren de stemmingen in de provincieraad niet geheim.
Onverminderd hetgeen is bepaald in het derde en het vierde lid van dit artikel, gebeuren de niet-geheime stemmingen, met inbegrip van de stemmingen over amendementen en subamendementen, steeds elektronisch.
De raadsleden beschikken daartoe over een elektronisch toetsenbord, waarmee zij hun stem door ja, neen of een onthouding kunnen uitbrengen.
Bij de aanvang van de stemming nodigt de voorzitter de raadsleden uit hun stem uit te brengen.
Alvorens de stemming af te sluiten vraagt de voorzitter of iedereen gestemd heeft en sluit daarna de stemverrichtingen af. De uitslag van de stemming verschijnt op het elektronisch bord.

Indien de elektronische stemapparatuur niet beschikbaar is, gebeuren de niet-geheime stemmingen hetzij bij handopsteking, hetzij mondeling na naamafroeping.
De stemming bij handopsteking is slechts verworven na proef en tegenproef, die kunnen herhaald worden.
De mondelinge stemming na naamafroeping is onvoorwaardelijk en wordt uitgedrukt door ja, neen of onthouding. Zij gebeurt in alfabetische orde te beginnen met de naam van degene die door het lot is aangeduid. De naam van het lid dat niet heeft geantwoord, wordt voor een tweede maal afgeroepen; wordt er opnieuw niet geantwoord, dan wordt het betrokken lid geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen.
De voorzitter stemt het laatst.

Telkens als ten minste een derde van de aanwezige provincieraadsleden daarom verzoekt, gebeurt de niet-geheime stemming mondeling na naamafroeping overeenkomstig de wijze daarvoor in het vorige lid bepaald.

Ingeval de raad vergadert via digitale communicatiemiddelen wordt de wijze van stemmen, na voorafgaand advies van het bureau, door de voorzitter vastgesteld rekening houdend met de gebruikte digitale vergadertool en met de door de Vlaamse regering voorgeschreven stemmingsmodaliteiten.

Artikel 58

De provincieraad stemt geheim over de volgende aangelegenheden:

  1. de vervallenverklaring van het mandaat van provincieraadslid en van gedeputeerde
  2. de aanwijzing van de leden van de provinciale bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de provincie in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen
  3. individuele personeelszaken
  4. de beëindiging van een mandaat als hierboven vermeld in punt 2.

De geheime stemmingen gebeuren hetzij elektronisch op een wijze die het geheime karakter van de stemming waarborgt, hetzij door middel van stembiljetten.Met het oog op de organisatie van de geheime stemmingsprocedure over de aangelegenheden vermeld in de punten 2 en 3 van het eerste lid van dit artikel, stellen de fractieleiders er de voorzitter van de provincieraad uiterlijk twee dagen voor de dag van de provincieraadsvergadering van op de hoogte indien zij een kandidaat voor een mandaat of ambt zullen voordragen tijdens de provincieraadszitting. 

Indien de stemming elektronisch gebeurt, nodigt de voorzitter bij de aanvang van de stemming de raadsleden uit hun stem uit te brengen.Hij sluit de stemverrichtingen slechts af nadat hij geïnformeerd heeft of iedereen gestemd heeft.  De geanonimiseerde uitslag van de stemming verschijnt op het elektronisch bord.

Indien de stemming gebeurt door middel van stembiljetten gaat de voorzitter over tot naamafroeping.  Ieder raadslid begeeft zich, nadat zijn naam vermeld werd, naar de voorzitterstafel en steekt zijn stembiljet, behoorlijk dichtgeplooid, in een op de voorzitterstafel geplaatste stembus.  Indien de namen van de raadsleden afgeroepen werden vraagt de voorzitter of er onder de aanwezige raadsleden nog zijn die niet gestemd hebben.  De raadsleden die hun stem nog niet hebben uitgebracht en die zich onmiddellijk aanmelden, kunnen nog overgaan tot stemming.  Indien deze verrichtingen beëindigd zijn, wordt de stemming gesloten verklaard.Voor de stemopneming wordt de voorzitter bijgestaan door de twee jongste provincieraadsleden.Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.

Ingeval de raad vergadert via digitale communicatiemiddelen wordt de wijze van geheime stemming, na voorafgaand advies van het bureau, door de voorzitter vastgesteld rekening houdend met de gebruikte digitale vergadertool en met de door de Vlaamse regering voorgeschreven stemmingsmodaliteiten.

Artikel 59

Behalve bij geheime stemmingen, wordt in de notulen van de provincieraadsvergaderingen vermeld hoe elk lid gestemd heeft. Een raadslid kan echter niet eisen dat de redenen van zijn stemming in de notulen opgenomen worden.
Het lid dat zich bij de stemming onthouden heeft, is gerechtigd de redenen van zijn onthouding op te geven. Deze redenen worden in de notulen vermeld.

Artikel 60

Onverminderd hetgeen wordt bepaald in het tweede lid van dit artikel en in artikel 62, laatste lid van dit reglement wordt elk besluit van de provincieraad genomen bij een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan: meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In afwijking van wat wordt bepaald in het eerste lid van dit artikel kan de provincieraad slechts beslissen tot het op grond van hoogdringendheid in behandeling nemen van een punt dat niet op de agenda voorkomt evenals tot het behandelen van een punt in besloten vergadering in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid bij een meerderheid van ten minste twee derde van de aanwezige leden.

Het resultaat van de stemmingen door de provincieraad wordt door de voorzitter meegedeeld in de bewoordingen: “Aangenomen” of “Niet aangenomen” met vermelding van de stemmenaantallen.

Artikel 61

Met instemming van de meerderheid der aanwezige leden kan de raad beslissen dat ontwerpen van besluiten met gelijkaardige inhoud het voorwerp zullen zijn van één stemming.
Alvorens tot deze stemming over te gaan beslist de raad, op voorstel van de voorzitter, welke ontwerpbesluiten het voorwerp ervan zullen uitmaken. De uitslag van deze stemming wordt beschouwd als zijnde afzonderlijk uitgebracht voor elk van de desbetreffende ontwerpen.

Artikel 62

Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan.

Indien bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten, andere dan de verkiezing van de voorzitter van de provincieraad of van de leden van de deputatie, geen enkele kandidaat bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt er opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Hebben bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald, dan wordt de jongste van hen tot de herstemming toegelaten.

Stemmen die bij de herstemming worden uitgebracht op andere personen dan de twee kandidaten die tot herstemming werden toegelaten worden als ongeldig beschouwd.
De benoeming, de aanstelling, de verkiezing of de voordracht gebeuren steeds bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.

Artikel 63 

De vergaderingen van de provincieraad zijn openbaar behalve

  • als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten zitting
  • als de provincieraad, in andere dan de hiernavermelde aangelegenheden, met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslist tot behandeling in besloten vergadering.

De vergaderingen over de beleidsrapporten, d.w.z.: het meerjarenplan, de aanpassingen ervan en de jaarrekening, zijn in elk geval openbaar.

Uitgezonderd in tuchtzaken, kan de besloten vergadering enkel plaatsvinden na de openbare vergadering.  Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.  Blijkt tijdens het besloten gedeelte van de vergadering dat een punt in openbare vergadering moet worden behandeld, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de provincieraad, behalve in geval van dringende noodzakelijkheid of in geval van eedaflegging van een personeelslid, in welke gevallen de besloten vergadering, enkel met dat doel, kan onderbroken worden.

Open wervendag 25 mei 2024 Begijnhof Hasselt
naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures

Nieuws

vrijdag, 24 mei 2024
Provincie Limburg werft aan!
Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Wil jij mee het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te...
vrijdag, 17 mei 2024
Iemand houdt de kaart met fietslussen vast.
Het Kolenspoor ligt er nog niet volledig, maar toch kun je nu al een stuk genieten van wat de fietssnelweg in de toekomst in petto heeft. Vandaag lanceerden de zeven Kolenspoorgemeenten en...
vrijdag, 29 maart 2024
groepsfoto van gedeputeerde Bert Lambrechts en Tom Vandeput samen met werknemers van de provincie bij hun fiets
Limburg profileert zich als dé fietsprovincie in Vlaanderen. De deputatie zorgt via het personeelsbeleid ervoor dat ook de medewerkers van het provinciebestuur hiervan kunnen genieten. In 2023 hebben...

Provincie Limburg is ook social