De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Hoofdstuk 5: de politieke fracties

Artikel 15

De provincieraadsleden kunnen politieke fracties vormen overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 van het provinciedecreet.
Een provincieraadslid kan slechts tot één politieke fractie behoren.

Elke politieke fractie overhandigt tijdens de installatievergadering van de provincieraad aan de voorzitter van de raad de lijst van haar leden en geeft de naam op van haar fractieleider.

Artikel 16

Wijzigingen in de samenstelling van een politieke fractie worden in een door de fractieleider ondertekende brief aan de voorzitter van de provincieraad meegedeeld.

Artikel 17

Binnen de perken van het budget en onder de voorwaarden vermeld in de artikelen 18 tot en met 20 van dit reglement, kan iedere politieke fractie  aanspraak maken op subsidies voor logistieke ondersteuning en voor politieke en juridische vorming, vervolmaking en algemene informatie.
De provincieraad kan tevens beslissen materiële ondersteuning te verlenen aan de raadsleden.

Artikel 18

§1. De toelage aan de fracties wordt vanuit het daartoe in het budget ingeschreven krediet als volgt samengesteld:

  1. 10% van dit krediet wordt gelijk verdeeld tussen de fracties
  2. 70% wordt evenredig verdeeld naar rato van het aantal provincieraadsleden dat bij de laatste volledige vernieuwing van de provincieraad verkozen is op de lijsten die de fractie vormen
  3. 20% wordt evenredig verdeeld naar rato van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, dat bij de laatste volledige vernieuwing van de provincieraad, is uitgebracht op lijsten of kandidaten van deze lijsten die de fractievormen.

§2. Deze berekening gebeurt op basis van de gegevens die voortkomen uit de officiële uitslagen van de laatste provincieraadsverkiezingen.

Artikel 19

§1. De deputatie kent de toelage, berekend per jaar, toe aan een vereniging die als hoofddoel heeft: de ondersteuning van de eigen werking van een provincieraadsfractie en van de provincieraad waarvan deze fractie deel uitmaakt.
Deze vereniging moet opgericht zijn door leden van een provincieraadsfractie, hetzij in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, hetzij als feitelijke vereniging.

De maatschappelijke zetel van de vzw of het secretariaatsadres van de feitelijke vereniging moet in de provincie gevestigd zijn.  De bestuursorganen van de vereniging bestaan uitsluitend uit provincieraadsleden van Limburg.

Indien de provincieraadsfractie bestaat uit één provincieraadslid, kent de deputatie in afwijking op §1, eerste lid, de toelage toe aan dit provincieraadslid.  In afwijking op §2 wordt in voorkomend geval de aanvraag ingediend door en ondertekend door het desbetreffende provincieraadslid en vermeldt deze aanvraag het rekeningnummer waarop de storting dient te gebeuren.

§2. De aanvraag van de toelage moet jaarlijks uiterlijk 31 augustus worden ingediend bij de deputatie op een formulier ter beschikking gesteld door de deputatie.  De aanvraag wordt, om rechtsgeldig te zijn, ondertekend door de meerderheid van de leden van de fractie.  De aanvraag vermeldt de naam van de vzw of van de feitelijke vereniging, bedoeld in §1, de maatschappelijke zetel of het secretariaatsadres ervan en het rekeningnummer waarop de storting moet gebeuren.

Artikel 20

§1. De toelage moet steeds uitsluitend en integraal aangewend worden voor het doel waarvoor ze werd toegekend en het gebruik ervan moet gerechtvaardigd worden.

§2. Indien de vereniging een vzw is, wordt de verantwoording ingediend en ondertekend door diegene die gerechtigd is om de vzw te vertegenwoordigen.  Indien de vereniging een feitelijke vereniging is, wordt de verantwoording ingediend en ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie.
Indien de toelage toegekend is aan een provincieraadslid, wordt de verantwoording ingediend en ondertekend door dit provincieraadslid.

§3. De verantwoording moet op volgende wijze worden afgelegd:
1°  jaarlijks indienen van een activiteitenverslag
2°  jaarlijks indienen van een uitgavenstaat, facturen of schuldvorderingen waaruit blijkt dat de
     toelage werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend
3°  jaarlijks indienen van een balans, een resultatenrekening en een verslag inzake beheer en
     financiële toestand indien de vereniging de vorm aanneemt van een vzw; jaarlijks indienen van
     een financieel verslag indien de vereniging de vorm aanneemt van een feitelijke vereniging.

§4. De verantwoording moet worden voorgelegd bij het indienen van de nieuwe aanvraag zoals bepaald in artikel 19 § 2 en ten laatste op 31 augustus van het jaar volgend op het jaar waarvoor de toelage werd toegekend.

§5. Indien de voorgelegde verantwoording niet afdoende is, wordt het bedrag dat niet afdoende verantwoord is teruggevorderd.

§6. De deputatie stelt jaarlijks een overzicht vast van de verantwoorde aanwending van alle toelagen aan de fracties.