De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Hoofdstuk 5: de politieke fracties

Artikel 17

De provincieraadsleden kunnen politieke fracties vormen overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 van het provinciedecreet.
Een provincieraadslid kan slechts tot één politieke fractie behoren.

Elke politieke fractie overhandigt tijdens de installatievergadering van de provincieraad aan de voorzitter van de raad de lijst van haar leden en geeft de naam op van haar fractieleider.

Artikel 18

Wijzigingen in de samenstelling van een politieke fractie worden in een door de fractieleider ondertekende brief aan de voorzitter van de provincieraad meegedeeld. Deze brief mag via digitale communicatiemiddelen bezorgd worden.

Artikel 19

Binnen de perken van het budget en onder de voorwaarden vermeld in de artikelen 20 tot en met 22 van dit reglement, kan iedere politieke fractie aanspraak maken op een toelage (de fractietoelage) voor logistieke ondersteuning en voor politieke en juridische vorming, vervolmaking en algemene informatie.
De provincieraad kan tevens beslissen materiële ondersteuning te verlenen aan de raadsleden.

Artikel 20

§1. De toelage aan de fracties wordt als volgt samengesteld:

  1. 8 900 EUR wordt gelijk verdeeld tussen de fracties
  2. 31 150 EUR wordt evenredig verdeeld naar rato van het aantal provincieraadsleden dat bij de laatste
    volledige vernieuwing van de provincieraad verkozen is op de lijsten die de fractie vormen
  3. 17 800 EUR wordt evenredig verdeeld naar rato van het aantal geldig uitgebrachte stemmen dat, bij de laatste volledige vernieuwing van de provincieraad, is uitgebracht op lijsten of kandidaten van deze lijsten die de fractie vormen.

§2. Deze berekening gebeurt op basis van de gegevens die voortkomen uit de officiële uitslagen van de laatste provincieraadsverkiezingen.

Artikel 21

§1. De deputatie kent de toelage, berekend per jaar, toe aan een vereniging die als hoofddoel heeft: de ondersteuning van de eigen werking van een provincieraadsfractie en van de provincieraad waarvan deze fractie deel uitmaakt.
Deze vereniging moet opgericht zijn door leden van een provincieraadsfractie, hetzij in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, hetzij als feitelijke vereniging.

De maatschappelijke zetel van de vzw of het secretariaatsadres van de feitelijke vereniging moet in de provincie gevestigd zijn. De bestuursorganen van de vereniging bestaan uitsluitend uit provincieraadsleden van Limburg.

Indien de provincieraadsfractie bestaat uit één provincieraadslid, kent de deputatie in afwijking op §1, eerste lid, de toelage toe aan dit provincieraadslid. In afwijking op §2 wordt in voorkomend geval de aanvraag ingediend door en ondertekend door het desbetreffende provincieraadslid en vermeldt deze aanvraag het rekeningnummer waarop de storting dient te gebeuren.

§2. De aanvraag van de toelage moet jaarlijks uiterlijk 31 augustus worden ingediend bij de provinciegriffier op een formulier dat ter beschikking gesteld wordt. De aanvraag wordt, om rechtsgeldig te zijn, ondertekend door de meerderheid van de leden van de fractie. De aanvraag vermeldt de naam van de vzw of van de feitelijke vereniging, bedoeld in §1, de maatschappelijke zetel of het secretariaatsadres ervan en het rekeningnummer waarop de storting moet gebeuren.

Artikel 22

§1. De toelage moet steeds uitsluitend en integraal aangewend worden voor het doel waarvoor ze werd toegekend en het gebruik ervan moet gerechtvaardigd worden.

§2. Indien de vereniging een vzw is, wordt de verantwoording ingediend en ondertekend door diegene die gerechtigd is om de vzw te vertegenwoordigen. Indien de vereniging een feitelijke vereniging is, wordt de verantwoording ingediend en ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie.
Indien de toelage toegekend is aan een provincieraadslid, wordt de verantwoording ingediend en ondertekend door dit provincieraadslid.

§3. De verantwoording moet op volgende wijze worden afgelegd:
1° jaarlijks indienen van een activiteitenverslag
2° jaarlijks indienen van een overzichtstabel, waarvan het sjabloon ter beschikking wordt gesteld, begeleid door stavingsstukken zoals een uitgavenstaat, facturen
of
schuldvorderingen, waaruit blijkt dat de toelage werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend
3° jaarlijks indienen van een balans, een resultatenrekening en een verslag inzake beheer en financiële toestand indien de vereniging de vorm aanneemt van een vzw; jaarlijks indienen van een financieel verslag indien de vereniging de vorm aanneemt van een feitelijke vereniging.

§4. De verantwoording moet worden voorgelegd bij het indienen van de nieuwe aanvraag zoals bepaald in artikel 21, § 2 en ten laatste op 31 augustus van het jaar volgend op het jaar waarvoor de toelage werd toegekend.

§5. Indien de voorgelegde verantwoording niet afdoende is, wordt het bedrag dat niet afdoende verantwoord is teruggevorderd.

§6. De deputatie stelt jaarlijks een overzicht vast van de verantwoorde aanwending van alle toelagen aan de fracties.naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Belastingen

Nieuws

maandag, 10 juni 2024
Provincieraadszitting - 17 u. - Welkom!
Nieuwsgierig naar wat er voor jou als Limburger in een zitting beslist wordt? De zitting start op 19 juni om 17 uur. Je bent van harte welkom! Hou de agenda in de gaten. Enkele dagen voor...
maandag, 10 juni 2024
Registreer je op my e-box - Itsme
Vandaag ontvangen ontvangen 383.517 Limburgers hun aanslagbiljet provinciebelastingen. Voor 47,65 % van hen, 182.745 om exact te zijn, valt dat aanslagbiljet in de digitale brievenbus, My e-box. My...
vrijdag, 24 mei 2024
Provincie Limburg werft aan!
Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Wil jij mee het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te...

Provincie Limburg is ook social