De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Hoofdstuk 13: afwezigheden, verhindering en plaatsvervanging van raadsleden

Artikel 98

Een provincieraadslid dat verhinderd is om de vergadering van de provincieraad bij te wonen moet voorafgaand aan de vergadering van de provincieraad de voorzitter in kennis stellen van zijn voorgenomen afwezigheid.

Artikel 99

Elk provincieraadslid dat om medische redenen, om studieredenen, wegens een verblijf in het buitenland of omwille van palliatief verlof of verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek familielid tot en met de tweede graad of van een zwaar ziek gezinslid gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de provincieraad en gedurende de periode van zijn verhindering vervangen wil worden, richt een schriftelijk verzoek tot vervanging aan de voorzitter van de provincieraad.
Het verzoek moet ingediend worden bij de provinciegriffier, hetzij bij gewone brief, hetzij via e-mail, hetzij door afgifte tegen ontvangstbewijs. Bij het verzoek tot vervanging wegens medische redenen wordt een geneeskundig getuigschrift van maximaal vijftien dagen oud gevoegd, dat tevens de minimale termijn van afwezigheid om medische redenen aangeeft. Bij het verzoek tot vervanging om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt een attest gevoegd van de onderwijsinstelling of opdrachtgever. Het verzoek tot vervanging omwille van palliatief verlof of verlof voor bijstand of verzorging moet vergezeld zijn van een verklaring op erewoord waarin het raadslid zich bereid verklaart om bijstand of verzorging te verlenen. De naam van de patiënt moet niet vermeld worden.

Indien het raadslid dat om medische redenen afwezig blijft, niet in staat is om een verzoek tot vervanging tot de voorzitter te richten, wordt hij van rechtswege als verhinderd beschouwd vanaf de derde opeenvolgende vergadering van de provincieraad waarop hij afwezig is en zolang hij afwezig blijft. Ook het raadslid dat geschorst is op grond van de overeenkomstige toepassing van artikel 205 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet wordt als verhinderd beschouwd en moet gedurende de periode van zijn schorsing vervangen worden.

De provincieraad neemt akte van de verhindering en voorziet in de vervanging van het verhinderde raadslid door een opvolger. Na het verstrijken van de toestand van verhindering neemt de provincieraad tevens akte van de beëindiging van de verhindering.

Artikel 100

Een provincieraadslid dat ouderschapsverlof wenst te nemen voor de geboorte of de adoptie van een kind en dat tijdens de duur van het ouderschapsverlof vervangen wenst te worden, richt daartoe een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de provincieraad.
Het verzoek moet ingediend worden bij de provinciegriffier, hetzij bij gewone brief, hetzij door afgifte tegen ontvangstbewijs.

De provincieraad neemt akte van de verhindering van het betrokken provincieraadslid en voorziet in zijn vervanging door een opvolger.
Het provincieraadslid dat ouderschapsverlof neemt wordt vervangen, ten vroegste vanaf de zesde week voor de vermoedelijke datum van de geboorte of van de adoptie, tot het einde van de negende week na de geboorte of adoptie. Op schriftelijk verzoek wordt de onderbreking van de uitoefening van het mandaat na de negende week verlengd met een duur die gelijk is aan die gedurende welke het raadslid zijn mandaat heeft uitgeoefend tijdens de periode van zes weken die aan de dag van de geboorte of de adoptie voorafgaan. In geval van geboorte of adoptie van een meerling, kan op verzoek van het provincieraadslid het verlof verlengd worden met een periode van maximaal twee weken.

Na het verstrijken van de periode van verhindering neemt de provincieraad akte van de beëindiging van de verhindering.

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Belastingen

Nieuws

maandag, 10 juni 2024
Provincieraadszitting - 17 u. - Welkom!
Nieuwsgierig naar wat er voor jou als Limburger in een zitting beslist wordt? De zitting start op 19 juni om 17 uur. Je bent van harte welkom! Hou de agenda in de gaten. Enkele dagen voor...
maandag, 10 juni 2024
Registreer je op my e-box - Itsme
Vandaag ontvangen ontvangen 383.517 Limburgers hun aanslagbiljet provinciebelastingen. Voor 47,65 % van hen, 182.745 om exact te zijn, valt dat aanslagbiljet in de digitale brievenbus, My e-box. My...
vrijdag, 24 mei 2024
Provincie Limburg werft aan!
Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Wil jij mee het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te...

Provincie Limburg is ook social