De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Hoofdstuk 11: verzoekschriften van burgers aan de provincieraad

Artikel 90

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meerdere personen ondertekend, in te dienen bij de provincie.
Om ontvankelijk te zijn moet het verzoekschrift:

  • schriftelijk ingediend worden bij de provinciegriffier, hetzij bij brief, hetzij bij een e-mail die door alle ondertekenaars rechtsgeldig elektronisch ondertekend werd
  • de naam, de voornaam en het adres van de indiener(s) bevatten
  • een onderwerp betreffen dat tot de bevoegdheid van de provincie behoort.

Een brief of e-mail wordt bovendien niet als een ontvankelijk verzoekschrift gekwalificeerd indien:

  • de auteur louter een mening uit zonder een concreet verzoek; of
  • het geformuleerde verzoek kennelijk niet ernstig is; of
  • het taalgebruik beledigend is.

De provinciegriffier zendt elk verzoekschrift dat gericht is aan of bestemd is voor de provincieraad onverwijld naar de voorzitter en het bureau van de provincieraad.

Artikel 91

Het bureau onderzoekt de ontvankelijkheid van de tot de provincieraad gerichte of voor de raad bestemde verzoekschriften.

Indien het verzoekschrift ontvankelijk wordt bevonden, verwijst het bureau het verzoekschrift naar de deputatie en/of naar de bevoegde beleidscommissie met het verzoek om toelichting of advies te verstrekken over de inhoud van het verzoekschrift.

Indien het verzoekschrift een klacht betreft in de zin van het reglement betreffende de klachtenbehandeling, verwijst het bureau het verzoekschrift naar de provinciale klachtenbehandelaar.

De voorzitter geeft, bij een door hemzelf ondertekende en door de provinciegriffier medeondertekende brief, aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift kennis van de bevindingen van het bureau inzake de ontvankelijkheid van het verzoekschrift. Indien het verzoekschrift ontvankelijk werd bevonden deelt de voorzitter tevens het verdere verloop van de procedure mee. Werd het verzoekschrift onontvankelijk bevonden, dan deelt de voorzitter de redenen daarvan mee.
De voorzitter stelt tevens de provincieraad in kennis van de resultaten van het ontvankelijkheidsonderzoek van het bureau.

Artikel 92

Het bureau en, naargelang naar wie een ontvankelijk verzoekschrift voor verder onderzoek en advies werd verwezen, de deputatie of de bevoegde beleidscommissie kunnen de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift horen.
De betrokkene heeft in dat geval het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Artikel 93

De provincieraad verstrekt binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift op advies van de deputatie of van de beleidscommissie, naargelang naar wie het verzoekschrift verwezen werd, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Belastingen

Nieuws

maandag, 10 juni 2024
Provincieraadszitting - 17 u. - Welkom!
Nieuwsgierig naar wat er voor jou als Limburger in een zitting beslist wordt? De zitting start op 19 juni om 17 uur. Je bent van harte welkom! Hou de agenda in de gaten. Enkele dagen voor...
maandag, 10 juni 2024
Registreer je op my e-box - Itsme
Vandaag ontvangen ontvangen 383.517 Limburgers hun aanslagbiljet provinciebelastingen. Voor 47,65 % van hen, 182.745 om exact te zijn, valt dat aanslagbiljet in de digitale brievenbus, My e-box. My...
vrijdag, 24 mei 2024
Provincie Limburg werft aan!
Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Wil jij mee het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te...

Provincie Limburg is ook social