De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van lokale WO I-projecten

Besluit van 21 november 2012
Gewijzigd: 21 september 2016

De provincieraad van Limburg,

Gelet op de volgende doelstellingen en actie van het provinciaal beleid 2006-2012:

 • strategische doelstelling 07.04 “Uitdragen van een streekgericht en geïntegreerde aanpak inzake erfgoed”
 • operationele doelstelling “Het creëren van de daartoe nodige voorwaarden via het inzetten van subsidieregelgeving op het vlak van erfgoed en bijzondere culturele initiatieven in Limburg” (2012110015)
 • actie 11 “Subsidiëren van lokale projecten in het kader van WO I”;

Overwegende dat in de periode 2014-2018 de 100ste verjaardag van de “Groote Oorlog” plaatsvindt;

Overwegende dat de provincie Limburg naar aanleiding van deze verjaardag een belangrijke impuls wil geven aan de ontsluiting, het onderzoek, de kennis en de zorg van het erfgoed van Wereldoorlog I in de provincie Limburg via het toekennen van subsidies;

Overwegende dat het wenselijk is de voorwaarden waaronder deze subsidies worden toegekend vast te leggen in een reglement;

Overwegende dat de provincie Limburg een vooruitstrevend beleid voert voor wat betreft de toegankelijkheid van het eigen provinciaal patrimonium en wenst dat lokale besturen en privépartners die een provinciale subsidie ontvangen een inspanning zouden leveren om de toegankelijkheid van hun infrastructuur te verhogen;

dat geopteerd wordt voor een begeleiding door de private stichting Toegankelijk Vlaanderen (Inter) om de subsidieaanvrager te faciliteren, te begeleiden en te ondersteunen in het begin en gedurende de looptijd van het project. In geval van infrastructuurwerken kan de private stichting Toegankelijk Vlaanderen (Inter) hierbij de ondersteuning inroepen van externe toegankelijkheidspartners;

Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;

Gelet op het advies van de Limburgse Raad voor het Cultuurbeleid van 16 oktober 2012;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige subsidies;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 maart 2002 inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en de normen voor reservevorming en latere wijzigingen op dit besluit;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 maart 1996 betreffende de herkenbaarheid van het provinciebestuur in provinciale subsidiereglementen;

Gelet op artikel 771 6905/640 00 “Het subsidiëren van projecten in het kader van WO I” van het provinciebudget;

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Besluit

I Voorwerp van het subsidiereglement

Artikel 1: doel en doelgroep

Binnen de perken van het jaarlijks vastgestelde budget kan de deputatie een subsidie verlenen aan Limburgse (inter)lokale publiekrechtelijke instanties, privaatrechtelijke instanties zonder winstoogmerk en feitelijke verenigingen voor ontsluiting, onderzoek, kennis en zorg van het erfgoed van Wereldoorlog I in de provincie Limburg.

Artikel 2: verklaring termen of begrippen

 • (Inter)Lokale publiekrechtelijke instanties: gemeente/stad, intergemeentelijk samenwerkingsverband, autonoom gemeente/stadsbedrijf, …
 • Privaatrechtelijke instanties zonder winstoogmerk: vzw’s, stichtingen, …
 • Feitelijke verenigingen: vereniging van twee of meer personen die zich verenigen om een gemeenschappelijk doel te verwezenlijken (heemkundige kringen, oud-strijdersverenigingen, …). In tegenstelling tot een vzw beschikt een feitelijke vereniging niet over rechtspersoonlijkheid
 • Projectsubsidie: financiële steun voor een tijdelijk initiatief
 • Investeringssubsidie: financiële steun voor een permanent infrastructuur-, inrichtings- en/of materieel erfgoedontsluitingsproject
 • Erfgoed van Wereldoorlog I: onroerend, roerend en immaterieel erfgoed met betrekking tot Wereldoorlog I dat als betekenisdrager uit het verleden gemeenschappelijke betekenissen krijgt binnen een cultureel referentiekader. Het gaat om erfgoed dat beheerd, bewaard en ontsloten wordt in de provincie Limburg.
 • Stuurgroep Wereldoorlog I in Limburg: stuurgroep, samengesteld door de deputatie en bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende overkoepelende erfgoedactoren in Limburg, archiefinstellingen en Wereldoorlog I specialisten. De groep wil de verschillende initiatieven die genomen worden naar aanleiding van de herdenking van de 100ste verjaardag “Groote Oorlog” coördineren en een plaats geven binnen een groter Limburgs verhaal.
 • Limburgs verhaal rond Wereldoorlog I: verhaal dat door de Stuurgroep Wereldoorlog I in Limburg werd opgesteld en waarin er vooral aandacht gaat naar de bovenlokale of unieke gebeurtenissen die zich in Limburg hebben afgespeeld tijdens Wereldoorlog I. Dit verhaal kan geraadpleegd worden op de website www.limburg1914-1918.be

II Voorwaarden voor subsidietoekenning

Artikel 3: voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • een Limburgse (inter)lokale publiekrechtelijke instantie, privaatrechtelijke instantie zonder winstoogmerk of feitelijke vereniging zijn (met zetel in Limburg)
 • voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenningen van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg.

Bijkomend voor investeringssubsidies:

 • opdrachtgever zijn van het investeringsproject dat wordt uitgevoerd op een locatie/infrastructuur waarvan hij zelf eigenaar of houder van een zakelijk recht (vruchtgebruik, erfpacht, opstal, …) is of een huurovereenkomst, een gebruiksovereenkomst of een concessieovereenkomst hebben die nog minstens 5 jaar loopt op het onroerend goed waarvoor een aanvraag wordt ingediend.

Artikel 4: voorwaarden waaraan het project moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project aan de volgende voorwaarden inhoudelijk voldoen:

 • betrekking hebben op ontsluiting, onderzoek, kennis en zorg van het Limburgse erfgoed uit Wereldoorlog I
 • aansluiten bij het groter Limburgs verhaal dat werd opgesteld door de Stuurgroep Wereldoorlog I in Limburg (te raadplegen via de website www.limburg1914-1918.be)
 • zich situeren op een Limburgse locatie of binnen een Limburgse regio (dit criterium sluit geenszins grensoverschrijdende samenwerking uit)
 • aandacht hebben voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking (indien van toepassing); neem hiervoor steeds vóór het indienen van de subsidieaanvraag contact op met de private stichting Toegankelijk Vlaanderen (Inter)

  De private stichting Toegankelijk Vlaanderen (Inter) 
  Belgiëplein 1
  3510 KERMT
  Tel 011 26 50 30
  info@inter.vlaanderen

Bijkomend voor investeringssubsidies:

 • de investeringskosten mogen zich niet beperken tot een loutere conservatie of restauratie van het erfgoed
 • het investeringsproject moet een erfgoedontsluiting beogen op lange termijn.

III Indiening van de subsidieaanvraag

Artikel 5: de termijn, wijze en het adres van de indiening van de aanvraag

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie kan op de volgende wijze gebeuren:

 • per post
 • afgeven tegen ontvangstbewijs
 • elektronisch.

Meteen na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd en worden het verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager.

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie moet uiterlijk 1 april (eerste beoordelingsronde) of 1 oktober (tweede beoordelingsronde) ingediend worden en de uitvoering van het project mag op het tijdstip van de indiening van de subsidieaanvraag nog niet volledig beëindigd zijn.

De aanvraag moet ingediend worden op volgend adres:
Beleidscel Cultuur
Directie Mens
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT
Tel. 011 23 75 13
E-mail cultuur@limburg.be

Artikel 6: documenten in te dienen bij de aanvraag

Voor iedere aanvraag moeten de volgende documenten, gedateerd en ondertekend, in 1 exemplaar ingediend worden:

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • een begroting van ontvangsten en uitgaven van het project of de investeringen
 • statuten van de aanvrager (enkel bij de eerste subsidieaanvraag)
 • bewijs van afspraken gemaakt met de private stichting Toegankelijk Vlaanderen (Inter) (indien van toepassing); neem hiervoor steeds vóór het indienen van de subsidieaanvraag contact op met de private stichting Toegankelijk Vlaanderen (Inter) (zie ook artikel 4).

Bijkomend voor investeringssubsidies:

 • een ondertekende verklaring of de btw al dan niet recupereerbaar is
 • voor investeringsprojecten waarbij de aanvrager de btw kan recupereren moeten de in het budget vermelde uitgaven gesplitst worden in exclusief en inclusief btw
 • een kopie ter bewijs van het eigendoms- of zakelijk recht (vruchtgebruik, erfpacht, opstal, …) op de locatie/infrastructuur of van de huurovereenkomst, gebruiksovereenkomst of concessieovereenkomst tussen aanvrager en eigenaar
 • het schriftelijk akkoord van de eigenaar van de locatie/infrastructuur met het investeringsproject (ingeval de aanvrager niet zelf eigenaar is)
 • een kopie van het ontwerpdossier (bestek, plannen en raming).

Bij een elektronische aanvraag geldt het mailbericht als ondertekening.
Het aanvraagformulier en de modellen van de bij te voegen documenten kunnen op het adres vermeld in bovenvermeld artikel opgevraagd worden of kunnen van de website worden gehaald.

IV Toetsing van de subsidieaanvraag

Artikel 7: toetsing op tijdigheid

Aanvragen die worden ingediend na 1 april en vóór 1 oktober worden pas behandeld vanaf 1 oktober.
Aanvragen die worden ingediend na 1 oktober komen in het lopende budgetjaar niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement.
De postdatum of bij onleesbaarheid de datum van ontvangst bij het bestuur geldt als datum voor de toetsing.
De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 8: toetsing op volledigheid

De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid.

De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt schriftelijk de vraag om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen deze termijn komt in het lopende budgetjaar niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement.
Hiervan wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 9: toetsing op inhoud

De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden vermeld in het reglement en wordt vóór de beslissing over het al of niet toekennen van de subsidie voor advies voorgelegd aan de Stuurgroep Wereldoorlog I in Limburg. Leden van de stuurgroep die nauw betrokken zijn bij het ingediende project zullen zich voor dit project onthouden.

Bij de beoordeling van de aanvragen zullen volgende criteria worden gehanteerd:

 • mate waarin het project aansluit bij het groter Limburgs verhaal rond Wereldoorlog I, opgesteld door de Stuurgroep Wereldoorlog I in Limburg
 • de relevantie van de doelstellingen en de geplande doelgroep van het project
 • de realisatiewijze en haalbaarheid: voorbereiding, timing, communicatieplan, uitvoering, samenwerkingsverbanden, begroting, …
 • de impact van de te verwachten resultaten.

Bijkomend voor projectsubsidies:

 • mate waarin het project (deels) kan blijven bestaan na de eigenlijke voltooiing (aandacht voor duurzaamheid). 

Artikel 10: toetsing op krediet

Indien de kredieten die in het budget voor dit reglement zijn ingeschreven, uitgeput zijn, komt de aanvraag voor het lopende budgetjaar niet meer in aanmerking voor toekenning.
Ingeval van krediettekort zullen de aanvragen met de beste beoordelingen op basis van de criteria vermeld in bovenvermeld artikel voorrang krijgen. De aanvrager van lager gerangschikte, maar toch gunstige aanvragen, zal worden gevraagd of hij zijn aanvraag wenst te handhaven voor de eerste beoordelingsronde van het volgende budgetjaar. De aanvraag wordt dan opnieuw in zijn geheel getoetst.

De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 11: besluitvorming over de subsidieaanvraag

De deputatie beslist beslist binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de respectievelijke uiterste indiendatum (1 april of 1 oktober) of de aanvraag al of niet in aanmerking komt voor een subsidie en bij een toekenning van de subsidie welk subsidiebedrag wordt toegekend.
De aanvrager zal schriftelijk in kennis gesteld worden van de beslissing.

V Berekening van het subsidiebedrag

Artikel 12: bepaling van het subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50 % van de geraamde kosten die in het kader van dit reglement in aanmerking komen voor een subsidiëring.
Kosten voor eigen personeel komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Indien er voor het project een beroep wordt gedaan op andere provinciale subsidies of gelden van provinciale instellingen wordt dit meegerekend in het maximale percentage van 50 %.

Bijkomend voor investeringssubsidies:
btw is enkel subsidieerbaar wanneer de btw niet door de opdrachtgever van het investeringsproject gerecupereerd kan worden.

Artikel 13: maximumsubsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal

 • 8.000 euro per aanvraag voor projectsubsidies
 • 12.500 euro per aanvraag voor investeringssubsidies

Artikel 14: minimumsubsidiebedrag

Indien na toetsing en berekening het subsidiebedrag lager dan 750 euro is, zal de subsidie niet toegekend worden.

VI Betaling van het subsidiebedrag

Artikel 15: wijze van betaling

Indien het toegekende subsidiebedrag lager of gelijk is aan 1.239 euro wordt het bedrag in 1 schijf uitbetaald bij de toekenning.

Indien het toegekende subsidiebedrag hoger is dan 1.239 euro wordt het toegekende subsidiebedrag in 2 schijven betaald:

 • een eerste schijf van 50 % wordt betaald bij de toekenning
 • het saldo wordt betaald nadat de voorwaarden tot betaling van het saldo zoals vermeld in het volgende artikel zijn vervuld.

Artikel 16: voorwaarden tot betaling van het saldo

Indien het toegekende subsidiebedrag in zijn geheel bij de toekenning wordt uitbetaald, moeten binnen een termijn van 90 kalenderdagen te rekenen vanaf de meegedeelde einddatum van het initiatief, de volgende documenten worden ingediend:

 • een gedetailleerd verslag
 • bewijsstukken van provinciale logovermeldingen.

Indien het toegekende Indien het toegekende subsidiebedrag in 2 schijven wordt uitbetaald, moet binnen een termijn van 90 kalenderdagen, te rekenen vanaf de meegedeelde einddatum van het project, een aanvraag tot betaling van het saldo samen met de volgende documenten ingediend worden:

 • een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende afrekening van ontvangsten en uitgaven, gestaafd met facturen, schuldvorderingen en andere financiële verantwoordingsstukken
 • een gedetailleerd verslag van het project
 • bewijs van eventueel provinciale logovermeldingen
 • een bewijs waaruit blijkt dat er aandacht werd besteed aan de aandachtspunten geformuleerd door de private stichting Toegankelijk Vlaanderen (Inter) (indien van toepassing); neem hiervoor steeds vóór het indienen van de subsidieaanvraag contact op met de private stichting Toegankelijk Vlaanderen (Inter) (zie ook artikel 4).

Bijkomend voor investeringssubsidies:

 • proces-verbaal van voorlopige oplevering
 • eindafrekening postgewijze gerelateerd aan de kostenraming.

Indien uit de ingestuurde afrekening blijkt dat de uiteindelijke kosten voor het project lager liggen dan de oorspronkelijke raming (waarop de subsidie werd berekend), wordt de subsidie verhoudingsgewijs aangepast zodat de definitieve provinciale subsidie nooit hoger kan liggen dan de maximaal vastgelegde percentages vermeld in artikel 12.
Een provinciale subsidie kan echter nooit aanleiding geven tot winst. In betreffend geval zal het saldo worden verminderd of het reeds toegekende subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

VII Verplichtingen na de toekenning van een subsidie

Artikel 17: verplichtingen na de toekenning

Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wordt toegekend verbindt deze zich ertoe:

 • de toegekende subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend
 • het project uit te voeren binnen de in het aanvraagdossier vooropgestelde timing en te beëindigen ten laatste op 31 december 2018
 • steeds het logo van de provincie Limburg, het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) en Wereldoorlog I te Limburg te vermelden bij de bekendmaking van het project (drukwerken, publicaties, advertenties, aankondigingsborden, …)
 • de provincie Limburg op de hoogte te houden van het verloop van het project
 • een aan het project verbonden publicatie (indien van toepassing) te bezorgen aan de in artikel 5 vermelde dienst.

Bijkomend voor investeringssubsidies:

 • voor alle werken de vereiste vergunningen te verkrijgen.

VIII Controle en sancties

Artikel 18: controle op de aanwending van de toegekende subsidie

De provincie heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie die hem in het kader van dit reglement werd toegekend. De begunstigde verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de provincie Limburg te aanvaarden.

Artikel 19: sancties

Indien de begunstigde één of meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt kan de provincie het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in voorkomend geval beslissen tot het niet-uitbetalen of het gedeeltelijk niet-uitbetalen van de toegekende subsidie. Verder kan voor een periode vastgesteld door de deputatie de begunstigde uitgesloten worden om in de toekomst in aanmerking te komen voor subsidies van de provincie Limburg.

IX Slotbepalingen

Artikel 20: inwerkingtreding en geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2013.

Artikel 21: interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door de deputatie.

Hasselt d.d. 2012-11-21

De provinciegriffier,
Renata Camps

De voorzitter,
Jos Claessens