De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

19 partners vernieuwen engagement in De Wijers

vrijdag, 29 november 2019

29 november 2019 is een belangrijke dag voor De Wijers. Niet alleen vernieuwen de 19 partners hun engagement om verder werk te maken van het mooie gebied De Wijers dat zich over zeven Limburgse gemeenten uitstrekt, daarnaast wordt ook een concreet engagement voor de ontwikkeling van de Mangelbeekvallei ondertekend.

De Wijers leeft

De partners zijn ervan overtuigd: De Wijers leeft. Verschillende realisaties die het gebied versterken, zijn al op het terrein te zien, voorbereidingen voor nieuwe realisaties worden getroffen.

“Het Uitvoeringsprogramma De Wijers – dat alle partners op 3 maart 2016 onderschreven – telt 150 acties. Vandaag zijn reeds 89 van die acties gestart, volop lopende of gerealiseerd. Een mooi resultaat waar we trots op mogen zijn, maar we zijn nog niet klaar”, aldus gedeputeerde Bert Lambrechts.

"De Wijers past perfect in mijn beleidsvisie om de robuuste natuur-, bos- en valleigebieden in Vlaanderen te versterken. Die vormen namelijk de ruggengraat van een groener Vlaanderen. Daarnaast heeft De Wijers ook enorme toeristische troeven voor fietsers, wandelaars en niet in het minst voor natuurliefhebbers. Daar kan ik als bevoegd minister én Limburger alleen maar tevreden mee zijn”, zegt Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

De 19 partners binnen De Wijers vernieuwen hun engagement om ook de volgende jaren samen de beekvalleien geïntegreerd te versterken, een economische meerwaarde te realiseren, de omwonenden in contact te brengen met De Wijers, en De Wijers gezamenlijk uit te dragen.

“Er zijn nog heel wat uitdagingen binnen De Wijers voor alle partners,” zegt Karel Stevens, projectmanager De Wijers. “Vanuit het instrument ‘Landinrichting’ en ‘Natuurinrichting’ biedt de Vlaamse overheid tijd en middelen om deze uitdagingen aan te gaan. In 2019 openden we bijvoorbeeld al het nieuwe park Schansbroek in Genk en voerden we daar ook hydrolische werken uit in de omgeving van Slagmolen. Ook in Dauteweyers (Diepenbeek) werd hard gewerkt bij de herinrichting van deze oude vijverketting. De overige doelstellingen die voor De Wijers, worden de volgende jaren volop verder aangepakt”.

In opdracht van de 19 partners van De Wijers voert Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) al enkele jaren promotie voor De Wijers. Ilse Ideler, directeur RLLK, licht toe: “De voorbije jaren hebben we verschillende acties op poten gezet: een langeafstandswandeling verspreid over 7 Limburgse gemeenten, een website in 4 talen, promotie via sociale en traditionele media, ontwikkeling van verschillende wandel- , fiets-, ontdekkings- en spotterskaarten enzovoort. Ook de komende jaren zullen we De Wijers, het land van 1001 vijvers, verder promoten.”

“Zonder een voorafname te willen doen, kunnen we vandaag stellen dat De Wijers alle kenmerken van een landschapspark vertoont. De Wijers is een gebied met een uitgesproken landschapskwaliteit, waarin vanuit een integrale visie ruimte is voor recreatie, natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme. Samen met alle partners van De Wijers – vandaag zijn we met 19 – willen we hier op een duurzame en structurele manier werk van maken. De provincie Limburg zal dit traject de volgende jaren met veel inzet blijven coördineren”, verklaart gedeputeerde Lambrechts.

Engagement voor herstelmaatregelen Mangelbeekvallei

Gedeputeerde Bert Lambrechts: “In 2018 beslisten de provincie Limburg, dienst Water en domeinen en de Vlaamse Landmaatschappij i.k.v. en het Interreg-project Green WIN om tussen 2019 en 2021 samen werk te maken van een ecohydrologische studie waarbij het hydrologisch functioneren van de middenloop van de Mangelbeek en haar vallei in kaart wordt gebracht”.

Karel Stevens, projectmanager VLM: “De lopende hydrologische studie houdt naast het thema water ook rekening met verschillende aspecten zoals natuur, recreatie, landbouw, etc. We verwachten uit de studie een scenario en een set van herstelmaatregelen om tegen 2027 van de Mangelbeek terug een vallei van en voor de omwonenden te maken, met ruimte voor een heel scala aan specifieke fauna en flora. Vandaag tekenen we samen met de partners het engagement om de voorgestelde maatregelen uit de studie, na afloop ervan, ook effectief samen te gaan uitvoeren. Zo verwachten we tegen 2027 de Mangelbeek onder meer terug in een gezonde toestand te krijgen die voldoet aan de Europese richtlijnen voor een goede ecologische kwaliteit.”

Het Waterplatform De Wijers

Na de stuurgroep De Wijers met alle partners in de voormiddag, en de plechtige ondertekening van de engagementsverklaringen om 12u start het Waterplatform De Wijers om 13.30u. Jan Vanvelk, Bekkencoördinator Demerbekken en voorzitter Waterplatform: “Het platform brengt elk jaar de partners samen rond de waterproblematiek van De Wijers. We focussen op alle aspecten van het watersysteem en informeren over het integraal waterbeleid in De Wijers om vervolgens samen een aanpak uit te werken. Ook deze keer kunnen we een boeiend programma voorleggen: een toelichting van de resultaten van 'Watermapping De Wijers', een stand van zaken over de Ecohydrologische studie Mangelbeekvallei alsook een stand van zaken over de lopende droogtestudie.”


Achtergrondinformatie

Engagementsverklaring De Wijers

In het hart van Limburg, verspreid over 7 gemeenten (Hasselt, Genk, Zonhoven, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Diepenbeek en Lummen), ligt het land van 1001 vijvers: De Wijers. De grote en kleine waterplassen met honderden watervogels zijn een paradijs voor de echte natuurliefhebber en zorgen voor een adembenemend decor voor de wandelaar en fietser. Maar ook de cultuurhistorische parken en de grote toeristische trekpleisters bruisen hier van het leven. Het is die combinatie van natuur, toerisme en cultuur die De Wijers zo uniek maakt. Een gebied met sterke troeven die ook voor de toekomst bewaard moeten blijven. Alle partners van De Wijers verklaren om zich op een duurzame manier en met verenigde kracht te blijven inzetten voor de realisatie van het Uitvoeringsprogramma De Wijers door:

 • de beekvalleien geïntegreerd te benaderen (waterkwantiteit, waterkwaliteit, natuurdoelen zoals o.a.het inzetten op belangrijke soorten en leefgebieden, natuurverbindingen, overstroming en droogte)
 • de betrokkenheid van de omwonenden te vergroten (streekidentiteit, erfgoed, educatie, kwaliteit leefomgeving, klimaatbuffering, zachte mobiliteit, …)
 • de economische meerwaarde te vergroten (toerisme, landbouw, streekproducten, ecosysteemdiensten, …)
 • “De Wijers, land van 1001 vijvers” samen te promoten via alle communicatiekanalen en perscontacten
 • met het partnerschap de komende jaren werk te maken van een permanente verankering van het landschapspark De Wijers, waarbij de mogelijkheden nagegaan worden om tot een structurele organisatie met secretariaat en financiering te komen.

Opgemaakt in Heusden-Zolder op 29 november 2019.

Ondertekende partners:

 • provincie Limburg
 • Vlaamse Landmaatschappij
 • Regionaal Landschap Lage Kempen vzw
 • Agentschap voor Natuur en Bos
 • Departement Omgeving
 • Stad Hasselt
 • Stad Genk
 • Gemeente Lummen
 • Gemeente Diepenbeek
 • Gemeente Zonhoven
 • Gemeente Houthalen-Helchteren
 • Gemeente Heusden-Zolder
 • Limburgs Landschap vzw
 • Natuurpunt vzw
 • Domein Bokrijk vzw
 • Bekkenbestuur Demerbekken/VMM
 • Toerisme Limburg vzw
 • European Landowners’ Organization
 • Boerenbond

Engagementsverklaring ontwikkeling Mangelbeekvallei

Overwegende dat de middenloop van de Mangelbeekvallei de komende jaren binnen het landinrichtingsproject De Wijers – Roosterbeek Mangelbeek (goedgekeurd bij BVR dd. 21/04/2017) via het landinrichtingsplan Mijn Mangelbeek in een eerste fase wordt ingericht op het gebied van ontmoeting, erfgoed en trage wegen;

Overwegende dat het "Waterplatform De Wijers", opgericht naar aanleiding van het traject "Relance Beleidsplan Ruimte Vlaanderen" (dd. 2014-2015) en voorgezeten door de Demerbekkencoördinator, het gevoerde beleid met betrekking tot de waterkwaliteit en -kwantiteit in De Wijers coördineert en afstemt;

Overwegende dat de provincie Limburg, de Vlaamse Landmaatschappij en het Interreg-project Green WIN tussen 2019 en 2021 een ecohydrologische studie laten uitvoeren waarbij het hydrologisch functioneren van de middenloop van de Mangelbeek en haar vallei in kaart wordt gebracht met inbegrip van een onderzoek naar mitigerende en adaptieve effecten bij het uitvoeren van mogelijke maatregelen en voorstellen voor een duurzamere pompwerking. Bijkomend zal er in de studie aandacht worden besteed aan potentiële oplossingen voor de droogteproblematiek van de laatste jaren in onder meer de land- en tuinbouwsector;

Overwegende dat de Mangelbeekvallei voor een deel gelegen is binnen het Habitatrichtlijngebied BE2200030 “Mangelbeek en Heide-en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode” en dat hiervoor door de Vlaamse regering een taakstelling werd beslist met het oog op de instandhouding van Europese natuurwaarden;

Overwegende dat de Mangelbeekvallei voor een deel gelegen is binnen VEN-IVON “De Mangel- en Winterbeek” en dat hieraan door de Vlaamse regering via het natuurdecreet beschermingsbepalingen en -maatregelen werden gekoppeld ter behoud en verbetering van de natuurwaarden en -kwaliteit;

Overwegende het belang van het bereiken van de goede ecologische toestand voor de Mangelbeek tegen 2027 in het kader van de Europese Kaderrichtlijn water en het Stroomgebiedbeheerplan, waarvoor een goed hydrologisch functioneren en een betere structuurkwaliteit belangrijk zijn;

Overwegende dat de resultaten van deze ecohydrologische studie de betrokken partners in staat moet stellen om op basis van de onderzochte scenario’s op een onderbouwde manier de meest gewenste set van maatregelen voor de deelgebieden van de middenloop van de Mangelbeekvallei te kiezen, rekening houdend met ecologische, hydrologische, recreatief-toeristische, landbouw en andere openruimte-aspecten;

Engageren ondertekende partners zich om:

 • binnen het jaar na de oplevering van de ecohydrologische studie de keuzes te maken tussen de voorgestelde maatregelen die het meest wenselijk zijn voor de middenloop van de vallei van de Mangelbeek, daarbij rekening houdend met alle relevante ecologische, hydrologische, recreatief-toeristische, landbouw en andere openruimte-aspecten en met de budgettaire middelen die de partners ter beschikking hebben;
 • na de keuzes van de meest wenselijke set van maatregelen samen initiatieven te nemen om die maatregelen te realiseren op terrein, voor zover passend binnen de geldende natuurdoelstellingen, passend binnen de bevoegdheden van de ondertekenende partners en met inzet van de beschikbare (subsidie)instrumenten waar mogelijk;
 • na de keuzes van de meest wenselijke set van maatregelen de Mangelbeekvallei dienovereenkomstig te beheren, desgevallend conform een geldend natuurbeheerplan, of het bestaand natuurbeheerplan daarop af te stemmen.

• Deze overeenkomst houdt geen financiële engagementen in.

Opgemaakt in Heusden-Zolder op 29 november 2019.

Ondertekende partners:

 • provincie Limburg
 • Vlaamse Landmaatschappij
 • Departement Omgeving
 • Gemeente Heusden-Zolder
 • Gemeente Lummen
 • Gemeente Houthalen-Helchteren
 • Limburgs Landschap vzw
 • Agentschap voor Natuur en Bos, Bekkenbestuur Demerbekken
 • Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied NV
 • Vlaamse Milieumaatschappij

(Minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir) 

Overzicht Landinrichting De Wijers

Meer info: https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/De_Wijers.aspx

Uitvoeringsprogramma De Wijers

Meer info: https://www.vlm.be/nl/projecten/PublishingImages/Paginas/De_Wijers/Uitvoeringsprogramma%20De%20Wijers.pdf