De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Luchtfoto provinciale school Voeren

Adjunct-directeur SVWO - Provinciaal Centrum Volwassenenonderwijs

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2021-05-19

Over ons

Het volwassenenonderwijs van de provincie Limburg zet in op kwetsbare doelgroepen, de kwalificatiegerichtheid in het volwassenenonderwijs en een schaalvergroting van de centra voor volwassenenonderwijs (CVO ’s) zonder centralisatie van het aanbod.Het provinciaal volwassenenonderwijs organiseert opleidingen in 7 gemeenten in Limburg (Hasselt, Maasmechelen, Bilzen, Voeren, Tongeren, Riemst en Dilsen-Stokkem) en dit in twee centra: het PCVO Moderne Talen Hasselt en het PCVO Limburg, beide ontstaan in het kader van een schaalvergroting.

De provincie Limburg heeft een voortrekkersrol in het (moderne) talenonderwijs.

Het PCVO Moderne Talen organiseert een zeer uitgebreid en flexibel aanbod Nederlands als tweede taal. Het organiseert, als bijkomende vestigingsplaats van het PCVO Limburg, ook 16 andere talen: van Arabisch tot Zweeds.

Het PCVO Limburg biedt pluralistisch, kwalitatief en betaalbaar onderwijs aan dat flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden. PCVO Limburg gaat voor Levenslang en Levensbreed Leren voor iedereen in de regio. Onze missie is om zoveel mogelijk mensen met een leervraag te bereiken en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling. We reiken de cursist alle kansen aan voor persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke integratie. Om deze missie waar te maken, heeft het PCVO Limburg een dynamische visie nodig. De kernwaarden van het PCVO Limburg zijn erkenning en waardering, verbondenheid, leerplezier, vakmanschap en context.

Het PCVO Moderne Talen en het PCVO Limburg werken maximaal samen en bekijken steeds hoe de beschikbare middelen zo efficiënt als mogelijk kunnen worden ingezet op het vlak van personeel en administratie, boekhouding, kwaliteitszorg, pedagogische aanpak, cursistendoorstroom, lesorganisatie, communicatiebeleid, website, e-learning, ICT-ondersteuning, infrastructuur, …

Het het PVCO Limburg zoeken we een gedreven adjunct-directeur.

Over de functie

 • Je ondersteunt de directeur bij de dagelijkse leiding van het centrum.
 • Je waakt mee over de realisatie van het agogisch project.
 • Je maakt samen met de directeur afspraken/keuzes in een prioriteitenplan van beleid, beheer en centrumontwikkeling. Je stemt het studieaanbod af op de noden van de cursisten.
 • Je helpt bij het detecteren, formuleren en concretiseren van doelen/prioriteiten in de centrumwerking op langere en korte termijn.
 • Je formuleert adviezen aan het beleid.
 • Je leert de organisatie en haar medewerkers kijken naar kwaliteit, hun eigen handelen in vraag stellen en resultaatsgericht verbeteren.
 • Je bent in staat persoonlijke professionaliseringsbehoefte in kaart te brengen en je volgt de nodige professionaliseringsactiviteiten.
 • Je ondersteunt en begeleidt de opleiding en de medewerkers bij het integraal kwaliteitsmanagement van hun onderwijsactiviteiten. 
 • Je coacht medewerkers om kwaliteitsverbetering in hun opdracht te maximaliseren en neemt de rol op van projectverantwoordelijke in projecten die worden opgestart in het kader van kwaliteitsverbetering en dit zowel centrum-intern als -extern.
 • In samenspraak met de coördinatoren realiseer je onderwijsvernieuwingsprojecten om een kwaliteitsvol, aantrekkelijk en up-to-date opleidingsaanbod te realiseren.
 • Je implementeert en coördineert het databeheer (cursisten/personeel) en de evaluatie van ons onderwijs door cursisten en partners. Je staat in voor de verwerking van en rapportage van proces- en resultaatsindicatoren. Je werkt op basis hiervan een actieplan uit op korte en lange termijn en staat in voor de jaarlijkse evaluatie en bijsturing.
 • Je neemt samen met de coördinatoren een actieve rol op bij centrum interne en externe activiteiten.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van het communicatiebeleid en adviseert medewerkers bij de uitvoering van het communicatiebeleid.
 • Je bouwt een extern netwerk uit.

Competenties

Wij zoeken een kandidaat met:

 • de bekwaamheid om een visie te ontwikkelen en strategieën op te stellen om deze uit te voeren
 • voldoende kennis van en inzicht in volwassenenonderwijs en, bij voorkeur, met ervaring in het   onderwijs
 • aandacht voor de bredere sociaal-maatschappelijke dimensie van de functie
 • het vermogen om problemen effectief en creatief op te lossen
 • ruime sociale vaardigheden om als teamleider de medewerkers te sturen, te motiveren en te laten  samenwerken
 • de nodige flexibiliteit om op een empathische manier in wijzigende omstandigheden de problemen en de uitdagingen aan te pakken
 • degelijke communicatieve vaardigheden
 • kennis van hedendaagse computertoepassingen
 • doorzettingsvermogen en stressbestendigheid
 • het vermogen om deel te nemen aan constructieve overlegmomenten met interne als externe partners om zo het centrum en het provinciaal volwassenenonderwijs te promoten.

Samen met de adjunct-directeur (fusie) en de directeur zal er een gedeeld leiderschap zijn, waarin elke collega (leerkrachten, stafmedewerkers, coördinatoren, …) zijn talenten en kwaliteiten kan delen om zo de werking van PCVO Limburg te versterken en te optimaliseren.

Leden van het directie-team zijn niet locatiegebonden en werken centrumbreed. Zij kunnen derhalve worden ingezet voor en in elke vestigingsplaats.

In de functiebeschrijving vind je gedetailleerde informatie over het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties. 

Functievereisten

Je voldoet op 1 september 2021 (datum indiensttreding) aan de volgende voorwaarden.

 • Je bent in het bezit van een diploma van ten minste master en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB), zoals vermeld in de artikels 3, 4 en 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 -bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12487
 • Je bent een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent lichamelijk geschikt om de functie uit te oefenen.
 • Je voldoet aan de ter zake geldende taalwetten.
 • Je bent van onberispelijk gedrag.
 • Je voldoet aan de dienstplichtwetten.
 • Je oefent de functie uit als hoofdambt.

Selectieprocedure

Je slaagt voor een selectieproef. Deze bestaat uit:

 • een schriftelijke proef op woensdag 26 mei 2021
 • een mondelinge proef met een toetsing van het curriculum vitae op woensdag 16 juni of donderdag 17 juni 2021 (indien ten minste 50 % behaald op de schriftelijke proef).

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek van de kandidaten met een interne evaluatiecommissie. De schriftelijke proef telt mee voor 30 % van de totale punten, de mondelinge proef met toetsing van het curriculum vitae voor 70 %. Ervaring in het onderwijs en specifiek in het volwassenenonderwijs is mogelijk een pluspunt.

Ons aanbod

 • De adjunct-directeur SVWO wordt bezoldigd op basis van de salarisschaal 540: minimumwedde 3.699,70 euro en maximumwedde 6.325,57 euro (= geïndexeerde bruto-maandwedde op 1 januari 2021)
 • Een tijdelijke aanstelling ter vervanging van de titularis, voor de duur van het schooljaar 2021-2022 en verlengbaar. Op termijn is een vaste benoeming mogelijk.

Hoe solliciteren?

Mail uiterlijk woensdag 19 mei 2021 jouw kandidatuur met motivatiebrief, een uitgebreid cv met pasfoto en je diploma's naar chris.vanhoeck@limburg.be (de datum geldt als bewijs).

Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw Chris Van Hoeck, tel. 011 30 58 58.

Het provinciebestuur als werkgever selecteert op basis van je competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of fysieke beperking.