De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
School voor verpleegkunde Hasselt

Adjunct-directeur Provinciale Secundaire School Hasselt (Verpleegkunde)

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2021-05-19

Over ons

De Provinciale Secundaire School Hasselt-Kunst en Verpleegkunde (PSSH) heeft 2 campussen: de Kunsthumaniora en het Provinciaal Instituut Verpleegkunde (PIVH). Aan de PSSH is ook een internaat verbonden met bijna 40 internen.

De Kunsthumaniora, gelegen aan de Gouverneur Verwilghensingel 3 in Hasselt, organiseert de eerste graad Artistieke Vorming (van de Provinciale Middenschool Hasselt) en de tweede en derde graad van het kunstsecundair onderwijs (KSO) met de studiegebieden: Beeldende kunsten en Podiumkunsten. Alle studierichtingen leveren een diploma secundair onderwijs af.

Het PIVH bevindt zich aan de Kunstlaan 1 in Hasselt. Deze opleiding valt onder het hoger beroepsonderwijs (HBO5) en bestaat uit 5 modules. Na het behalen van 5 deelcertificaten studeer je af als gegradueerde in de verpleegkunde. Het PIVH biedt pluralistisch, kwalitatief en betaalbaar onderwijs dat flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden. Professionele medewerkers staan borg voor een brede persoonlijke ontwikkeling van de cursisten in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden.

Het PIVH zet in op innovatie in een eigentijdse infrastructuur. De school werkt met dynamische leermiddelen en methodieken en heeft bijzondere aandacht voor welzijn, milieu en duurzaamheid. Het PIVH garandeert een inspirerende en motiverende leef-, leer- en werkomgeving met respect voor eigenheid, waardeert inzet, betrokkenheid en creativiteit. De school streeft naar het welbevinden van elke persoon en versterkt de aanwezige talenten. Ze biedt kansen voor iedereen.

Het PIVH leidt verpleegkundigen van de toekomst op, met hoofd, handen én hart op de juiste plaats, die nieuwsgierig, oordeelkundig en kritisch zijn. Om deze missie waar te maken heeft het een dynamische visie nodig. De school wil dé kwaliteitsreferentie en partner zijn voor het werkveld en andere professionele organisaties, pionier zijn op vlak van innovatie, de talenten van studenten en medewerkers maximaal laten ontwikkelen en een warme organisatie zijn waar iedereen zich goed voelt. De kernwaarden van het PIVH zijn respect, betrokkenheid, professionaliteit, duurzaamheid en creativiteit.
Binnen het internaat biedt het PIVH de internen een veilig leef- en leerklimaat aan waarin het aangenaam wonen is. We willen de kwaliteit vergroten voor alle betrokkenen binnen het internaat door een (zelf)kritische houding naar internaatwerking te stimuleren. Het internaatteam werkt constructief aan ‘samen internaat maken’. Dit gebeurt door in te zetten op de talenten van medewerkers en internen. Een open en transparante communicatie is hierbij noodzakelijk. 

Voor de Provinciale Secundaire School Hasselt, opleiding Verpleegkunde, zoeken we een gedreven adjunct-directeur.

Over de functie

 • Je hebt de dagelijkse leiding over het PIVH, in overleg met de directeur.
 • Je ontwikkelt een gedragen schoolvisie in overleg met het schoolteam.
 • Je waakt over de realisatie van het pedagogisch project.
 • Je stelt een participatief beleidsplan op met strategische en operationele doelen.
 • Je werkt mee aan een verankerende positie van HBO5-Verpleegkunde binnen de brede zorgsector.
 • Je zorgt voor een efficiënte schoolorganisatie, in overleg met de directeur.
 • Je werkt aan kwaliteitszorg.
 • Je geeft gestalte aan het personeelsbeleid en zorgt voor voldoende coaching en begeleiding.
 • Je staat in voor de professionalisering van je medewerkers.
 • Je staat in voor een goede communicatie met de cursisten, de interne en externe partners, de overlegstructuren, de administratie, …
 • Je bewaakt de onderwijsprocessen (lesgeven, stagebegeleiding, evaluatie, …).
 • Je organiseert de cursistenbegeleiding en zorgt voor opvolging.
 • Je zorgt in het bijzonder voor een goede en kwaliteitsvolle samenwerking met de brede zorgsector.
 • Je zorgt voor een goed materieel, financieel en administratief beheer van het PIVH, in overleg met de directeur.
 • Je staat in voor de opvolging van de voorschriften met betrekking tot gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.
 • Je zorgt voor de promotie van het HBO5-Verpleegkunde.
 • Je staat in voor de eigen nascholing en professionalisering.
 • Je verdedigt het belang en de rol van het HBO5-Verpleegkunde in de maatschappij.
 • Je overlegt en werkt samen met de beheerder van het internaat.
 • Je werkt goed samen met en neemt deel aan de initiatieven de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg (SG PSOL).

Jouw competenties

 • Je bent bekwaam om een visie te ontwikkelen en strategieën op te stellen om deze uit te voeren.
 • Je beschikt over voldoende kennis van en inzicht in het HBO5-Verpleegkunde.
 • Je hebt aandacht voor de bredere sociaal-maatschappelijke dimensie van de functie.
 • Je bent bekwaam om vanuit de eigen overtuiging anderen te enthousiasmeren en aan te moedigen zodat zij zich spontaan inzetten.
 • Je beschikt over het vermogen om problemen effectief en creatief op te lossen.
 • Je hebt ruime sociale vaardigheden om als teamleider de medewerkers te sturen, te motiveren en te laten samenwerken.
 • Je hebt de nodige flexibiliteit om op een menselijke manier in wijzigende omstandigheden de problemen en de uitdagingen aan te pakken.
 • Je bent communicatief vaardig en stimuleert een open dialoog tussen teamleden, cursisten, …
 • Je beschikt over degelijke spreek- en schrijfvaardigheden.
 • Je hebt kennis van de hedendaagse computertoepassingen.
 • Je hebt doorzettingsvermogen en je bent stressbestendig. 

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties. 

Functievereisten

Je voldoet op 1 september 2021 (datum indiensttreding) aan de volgende voorwaarden.

 • Je bent in het bezit van een diploma van ten minste master en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB), zoals vermeld in de artikels 3, 4 en 7 en van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 -bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12487
 • Je bent een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling. 
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent lichamelijk geschikt om de functie uit te oefenen.
 • Je voldoet aan de ter zake geldende taalwetten.
 • Je bent van onberispelijk gedrag.
 • Je voldoet aan de dienstplichtwetten.
 • Je oefent de functie uit als hoofdambt.

Selectieprocedure

Je slaagt voor een selectieproef. Deze bestaat uit:

 • een schriftelijke proef op woensdag 26 mei 2021
 • een mondelinge proef met een toetsing van het curriculum vitae op woensdag 16 juni en/of donderdag 17 juni 2021 (indien ten minste 50 % behaald op de schriftelijke proef).

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek van de kandidaten met een interne evaluatiecommissie. De schriftelijke proef telt mee voor 30 % van de totale punten, de mondelinge proef met toetsing van het curriculum vitae voor 70 %. Ervaring in het onderwijs en specifiek in het HBO5 is een pluspunt.

Ons aanbod

 • De adjunct-directeur wordt bezoldigd op basis van salarisschaal 540: minimumwedde 3.699,70 euro en maximumwedde 6.325,57 euro (= geïndexeerde bruto-maandwedde op 1 januari 2021).
 • Een tijdelijke aanstelling in afwachting van een vaste benoeming met ingang van 1 september 2021.

Hoe solliciteren?

Mail uiterlijk woensdag 19 mei 2021 jouw kandidatuur met motivatiebrief, een uitgebreid cv met pasfoto en je diploma's naar chris.vanhoeck@limburg.be (de datum geldt als bewijs).

Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw Chris Van Hoeck, tel. 011 30 58 58.

Het provinciebestuur als werkgever selecteert op basis van je competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of handicap.