De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Omgevingsberoep

Toelichting bij het indienen van een administratief beroep bij de deputatie: het omgevingsberoep.

Het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning leggen strikte voorwaarden op om een geldig omgevingsberoep in te stellen.
Deze toelichting beoogt enige aandachtspunten aan te geven voor het correct en volledig indienen van een beroepschrift bij de deputatie.

 1. Wie kan beroep instellen bij deputatie (zie art. 53 Decreet):
  • de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant
  • het betrokken publiek
  • de adviesverlenende overheidsorganen
  • het College van Burgemeester en Schepenen.
 2. Termijn voor het indienen van een tijdig beroep (op straffe van onontvankelijkheid) (zie art. 54 Decreet):
  binnen de 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf:
  • de dag na de datum van betekening van de bestreden beslissing
  • de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing
  • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn bij een stilzwijgende weigering in 1e administratieve aanleg.
 3. Vorm- en inhoudvereisten bij het indienen van een (analoog of digitaal) beroep (zie art. 56 Decreet + art. 74 e.v. Besluit):
  • het beroepschrift moet per beveiligde zending ingediend worden (op straffe van onontvankelijkheid):
   1. Analoog (per aangetekend schrijven of met afgifte van ontvangstbewijs) gericht aan:
    De Deputatie van de provincie Limburg
    T.a.v. Directie Omgeving, Dienst Omgevingsvergunningen
    Universiteitslaan 1
    3500 HASSELT
   2. Digitaal via het Omgevingsloket. Je kunt in het dossier de actie "dien een beroep in" uitvoeren.
  • het beroepschrift (kopie) moet gelijktijdig en eveneens per beveiligde zending verstuurd worden naar de aanvrager (indien de beroeper een derde is) en het College van Burgemeester en Schepenen (op straffe van onontvankelijkheid).

   Opgelet! Bij indiening van een digitaal beroepschrift, zal de gelijktijdige zending aan de vergunningsaanvrager en het College van Burgemeester en Schepenen  automatisch gebeuren via het Omgevingsloket.

  • inhoud van het beroepschrift (op straffe van onontvankelijkheid):
   • naam, hoedanigheid, adres van beroepsindiener, tenzij het een digitaal beroep betreft; voor een vlotte behandeling van het beroepsdossier is het aangewezen om deze gegevens altijd in te vullen en ook een telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden
   •  identificatie van bestreden beslissing en onroerend goed, inrichting of exploitatie die het voorwerp vormt van de bestreden beslissing, tenzij het een digitaal beroep betreft; volledigheidshalve vermeld je ook best in het beroepschrift het OMV-kenmerk van het betreffend dossier.
   • als het beroep wordt ingesteld door een derde (betrokken publiek):
    • omschrijving van de gevolgen die worden ondervonden
    • aangeven van het belang bij de besluitvorming
   • redenen waarom het beroep wordt ingesteld

   Opgelet! Een analoog (schriftelijk) beroepschrift dient een handtekening te bevatten van de beroeper. Een digitaal beroepschrift wordt geacht automatisch te zijn ondertekend.

  • bewijsstukken van het beroepschrift (op straffe van onvolledigheid):
   • bewijs van betaling dossiertaks (enkel voor aanvrager en betrokken publiek) (rekeninguittreksel) op rekeningnr. BE18 0910 1811 3565 (BIC: GKCCBEBB) op naam van de Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt met vermelding van volgende referte: "OV - … gemeente waar de stedenbouwkundige handeling wordt uitgevoerd en/of waar de ingedeelde inrichting/activiteit is gelegen … - … naam van de aanvrager/beroeper ..."
    De dossiertaks bedraagt 100,00 euro (beroep tegen beslissing in 1e aanleg over een aanvraag tot omgevingsvergunning).
    Er moet géén dossiertaks betaald worden wanneer het een beroep betreft tegen een stilzwijgende weigering.
    Per indiening van een beroepschrift moet een dossiervergoeding betaald worden.
   • de overtuigingsstukken die men nodig acht
   • in voorkomend geval een inventaris van de overtuigingsstukken
   • in geval van het indienen van een analoog ( per aangetekend schrijven of tegen afgifte van ontvangstbewijs) beroepschrift moeten de bewijsstukken van de gelijktijdige en beveiligde zending aan de vergunningsaanvrager en het College van Burgemeester en Schepenen worden toegevoegd (in tegenstelling tot de indiening van een digitaal beroepschrift waar dit niet nodig is nu dit automatisch gebeurd via het Omgevingsloket)

   Bij het ontbreken van voormelde bewijsstukken kan per aangetekend schrijven verzocht worden om binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de dag na de verzending van het verzoek, de ontbrekende gegevens/stukken aan het beroep te voegen (artikel 57 Decreet).

  • de beroepsindiener dient, op straffe van verval, uitdrukkelijk in het beroepschrift aan te geven of hij al dan niet gehoord wilt worden.

   Als de aanvrager niet de beroepsindiener is kan hij verzoeken om gehoord te worden uiterlijk binnen de 14 dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift heeft ontvangen.

   De deputatie of de provinciale omgevingsambtenaar kan beslissen om de hoorzitting alleen schriftelijk, via teleconferentie of via videoconferentie te houden op voorwaarde dat alle personen die gehoord wensen te worden, hiermee akkoord gaan.

 4. Gevolgen indienen beroep bij deputatie (zie art. 55 Decreet):
  Het beroep werkt schorsend d.w.z. dat de uitvoering van de bestreden beslissing wordt stopgezet tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing door deputatie, TENZIJ:
  • het gaat over een vergunning voor verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste 12 maanden voor de einddatum een vergunningsaanvraag is ingediend
  • het gaat over een vergunning voor de exploitatie na een proefperiode (zie art. 69 Decreet)
  • het gaat over een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst
 5. Gevolgen V&O-onderzoek van beroepsdossier (artikel 58 Decreet):
  • Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek wordt, binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na de datum van verzending van het aangetekend beroepschrift, meegedeeld aan zowel de beroepsindiener(s) als de aanvrager indien deze niet het beroep instelde.
  • Indien het beroepschrift onontvankelijk en/of onvolledig is, wordt de procedure vanzelf stopgezet.
   In dit geval wordt de beslissing zoals genomen door de stad of gemeente in eerste aanleg definitief, dit vanaf de dag na de beslissing over de onontvankelijkheid en/of onvolledigheid.
   Indien het beroepschrift ontvankelijk en volledig is, wordt de procedure verdergezet.

Provincie Limburg is ook social