De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Officieel reglement

woensdag, 18 januari 2017

De provincieraad van Limburg

Gelet op volgende doelstelling en actie van het provinciaal beleid 2014-2019

  • Beleidsdoelstelling: Overig beleid - 2017140005
  • Actieplan: Het tijdig en kwalitatief afleveren van omgevingsvergunningsdossiers - 2017000001
  • Actie: Organisatie en werking omgevingsvergunning - 2017000005

Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 oktober 2014, dat een procedureel kader schept waarin zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten van een voorgenomen project beoordeeld worden volgens een geïntegreerde procedure, met als resultaat een ééngemaakte omgevingsvergunning;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 23 februari 2016, waardoor de omgevingsvergunning in werking treedt vanaf 23 februari 2017;

Gelet op het feit dat artikel 12 van het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 voor de provincie  een dossiertaks invoert bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag tot omgevingsvergunning (behalve in het geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering); dat in deze gevallen door de beroepers een dossiertaks verschuldigd is van 100,00 euro;

Gelet op het feit dat in het Omgevingsvergunningsdecreet en het uitvoeringsbesluit voor wat betreft  het indienen van vergunningsaanvragen en verzoeken tot bijstelling in eerste aanleg, geen bepalingen zijn opgenomen die de gemeentelijke en provinciale dossiertaksen regelen, dat bijgevolg de lokale autonomie geldt;

Gelet op hoofdstuk 3 van titel 1 van de toelichting aan de Vlaamse Regering, toegevoegd als bijlage 20 bij het uitvoeringsbesluit van 27 november 2015, waarin expliciet vermeld wordt dat gemeenten en provincies voortaan ook dossiertaksen kunnen vragen voor aanvragen ingediend in eerste aanleg;

Gelet op de vergadering van 3 november 2016 van de A-commissie van de VVP, waarop werd afgesproken om naar een uniform tarief te gaan voor de invoering van een dossiertaks omgevingsvergunning voor de 5 provincies tezamen;

Overwegende dat het voorstel tot innen van dossiertaksen in het kader van de omgevingsvergunning in elke provincie ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de provincieraad;

Gelet op de artikelen 2, 42 en 43 §2, 2° en 15° en 180 van het provinciedecreet;

Gelet op artikel 25 van het huishoudelijke reglement;

Besluit

Provinciaal reglement betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij de indiening van een omgevingsvergunningsdossier

Artikel 1

Onder dossiervergoeding in het kader van dit reglement wordt verstaan de vergoeding die wordt aangerekend in één van de volgende gevallen:

  • bij de indiening van een aanvraag van omgevingsvergunning,
  • bij een verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning.

Artikel 2

§1. De dossiervergoeding is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de aanvraag of het verzoek indient.

§2. In afwijking van §1 is ingeval van verzoek tot bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden alleen een dossiervergoeding verschuldigd door de vergunninghouder, exploitant en het betrokken publiek en dit overeenkomstig artikel 82, art. 82, 2°, b en art. 82, 2°, c van het Omgevingsvergunningsdecreet.

§3. In afwijking van §1 is ingeval van verzoek tot bijstelling van het voorwerp of de duur van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting alleen een dossiervergoeding verschuldigd door het betrokken publiek en dit overeenkomstig artikel 83 en 83, 2°, a van het Omgevingsvergunningsdecreet.

§4. De provincie Limburg is vrijgesteld van het betalen van een dossiervergoeding voor wat haar eigen aanvragen of verzoeken betreft. Ook de aanvragen of verzoeken van de autonome provinciebedrijven zijn vrijgesteld van het betalen van een dossiervergoeding.

Artikel 3

De dossiervergoeding bedraagt:

  • 400,00 euro voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de gewone procedure
    (cf. art. 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet) doorloopt, die onderworpen is aan een milieueffectrapport (MER) of een ontheffing van de m.e.r.-plicht en/of een  omgevingsveiligheidsrapport (OVR);
  • 250,00 euro voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de gewone procedure doorloopt, die niet onderworpen is aan een MER, of ontheffing van de m.e.r.-plicht, of een OVR;
  • 100,00 euro voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de vereenvoudigde procedure (cf. art. 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet) doorloopt of een verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning (cfr. hoofdstuk 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet).

Er is één dossiervergoeding verschuldigd per aanvraag van omgevingsvergunning of verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning. Indien de aanvraag zowel een aanvraag betreft volgens de gewone procedure als een verzoek tot bijstelling omvat, wordt het hoogste van toepassing zijnde tarief aangerekend.

Artikel 4

§1. De dossiervergoeding wordt betaald bij de indiening van een aanvraag van omgevingsvergunning of verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning.

§2. De dossiervergoeding wordt overgeschreven op het rekeningnummer: IBAN BE18 0910 1811 3565  - BIC GKCCBEBB op naam van de Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, te 3500 Hasselt  met vermelding van “OV – gemeente waar de stedenbouwkundige handeling wordt uitgevoerd en/of waar de ingedeelde inrichting/activiteit gelegen is – naam van de aanvrager/verzoeker/beroeper”.

§3. Indien overeenkomstig artikel 12 van het Omgevingsvergunningsdecreet of artikel 2 van dit besluit een dossiervergoeding verschuldigd is, wordt bij de indiening van de aanvraag van omgevingsvergunning, verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning of beroep, het bewijs van overschrijving toegevoegd.

Artikel 5

§1. Er is geen dossiervergoeding verschuldigd wanneer een aanvraag van omgevingsvergunning, of verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning, verkeerdelijk wordt gericht aan de provincie Limburg.

§2. Er is geen dossiervergoeding verschuldigd voor de aanvraag van omgevingsvergunning of verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning die opnieuw wordt ingediend binnen een periode van 6 maanden nadat de eerste aanvraag of verzoek onvolledig en/of onontvankelijk werd verklaard.

Artikel 6

Dit reglement treedt in werking op datum van inwerkingtreding van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.

Artikel 7

Dit reglement wordt bekendgemaakt door middel van publicatie op de provinciale website.

Hasselt d.d. 2017-01-18

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De voorzitter,
get. Gilbert Van Baelen

Provincie Limburg is ook social