De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Dossiervergoeding

Wie moet een dossiervergoeding betalen?

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een omgevingsdossier of een beroepsdossier wil indienen bij de provincie, moet sinds 23 februari 2017 een dossiervergoeding betalen.

Speciale gevallen

 1. Gaat het om een verzoek tot bijstelling van de voorwaarden die werden opgelegd in een vorige vergunning? Dan moet enkel de vergunninghouder/exploitant of het betrokken publiek een dossiervergoeding betalen.
 2. Gaat het om een verzoek tot bijstelling van het voorwerp of de duur van een vorige milieuvergunning? Dan moet enkel het betrokken publiek een dossiervergoeding betalen.

De provincie Limburg en haar autonome provinciebedrijven moeten geen dossiervergoeding betalen voor omgevingsdossiers die ze voor zichzelf indienen.

Hoeveel bedraagt de dossiervergoeding?

Hoeveel dossiervergoeding je aan de provincie moet betalen, is afhankelijk van het type dossier dat je wenst in te dienen en kun je afleiden uit onderstaand overzicht. Vanaf 1 januari 2023 zijn de bedragen van de dossiervergoeding gewijzigd.

Dossiervergoeding 500,00 euro

 • Voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de gewone procedure moet doorlopen:
  • die onderworpen is aan een milieueffectrapport (MER), of een ontheffing van de m.e.r.-plicht en/of een omgevingsveiligheidsrapport (OVR)
  • die niet onderworpen is aan een milieueffectenrapport (MER), of een ontheffing van de m.e.r.-plicht en/of een omgevingsveiligheidsrapport (OVR)
 • Voor een verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning:
  • bijstelling van de voorwaarden
  • bijstelling van het voorwerp of de duur

Dossiervergoeding 250,00 euro 

 • Voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de vereenvoudigde procedure moet doorlopen.
 • Voor een omgevingsvergunningaanvraag in eerste aanleg die ingediend wordt tot het bekomen van een korte verlenging van de vergunningstermijn in het kader van de stikstofproblematiek (PAS), die de gewone procedure moet doorlopen en die niet onderworpen is aan een milieueffectrapport (MER) of een omgevingsveiligheidsrapport (OVR): 250,00 euro en dit tot en met 31 december 2023. Vanaf 01 januari 2024 vervalt deze uitzonderingsregeling.

Dossiervergoeding 100,00 euro 

Voor een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een omgevingsvergunningsaanvraag en/of verzoek tot bijstelling.

Er is géén dossiervergoeding verschuldigd, wanneer je een beroep indient tegen een stilzwijgende weigering.

(wettelijk bepaald cfr. artikel 12 §1, 2° en 3° van het Omgevingsvergunningsdecreet)

Dossiervergoeding 50,00 euro 

Voor een melding:

 • overdracht
 • stopzetting

Per dossier dat je indient, moet je een dossiervergoeding betalen.

Als je een dossier indient dat meerdere onderdelen bevat die volgens verschillende procedures zouden kunnen behandeld worden, dan moet je de hoogste dossiervergoeding betalen die van toepassing is.

Als je een dossier hebt ingediend dat onvolledig en/of onontvankelijk werd verklaard, moet je geen nieuwe dossiervergoeding betalen als je het aangevulde/aangepaste dossier binnen de 6 maanden opnieuw indient.

Hoe moet je de dossiervergoeding betalen?

Het verschuldigde bedrag moet je overschrijven op rekeningnummer:

 • IBAN: BE18 0910 1811 3565 
 • BIC: GKCCBEBB
 • op naam van: Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.

Denk eraan om bij je overschrijving volgende info te vermelden onder mededeling:

OV nummer – … gemeente waar de stedenbouwkundige handeling wordt uitgevoerd en/of waar de ingedeelde inrichting/activiteit gelegen is … –  … naam van de aanvrager/verzoeker/beroeper …”.

Het is ook aangewezen om in de mededeling te vermelden om welke procedure het gaat (aanvraag, bijstelling of beroep).

Hieronder vind je enkele voorbeelden van dergelijke mededelingen:

 • OV 2023000001 – Hasselt – Jansen – aanvraag”: deze mededeling is voor een omgevingsvergunningsaanvraag die wordt ingediend (door een architect) in opdracht van de heer Jansen voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen in Hasselt
 • OV 2023000002 – Genk – FirmaX bvba – bijstelling”: deze mededeling is voor een verzoek tot bijstelling omgevingsvergunning, dat wordt ingediend (door een studiebureau) in opdracht van de bvba “FirmaX” voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen in Genk

Je moet de dossiervergoeding overschrijven vóórdat je het dossier indient via het digitaal loket. Het bewijs van overschrijving moet je immers aan je dossier toevoegen.

Je dossier is onvolledig zolang de dossiervergoeding niet werd betaald.

Provinciaal reglement

Het volledige provinciaal reglement i.v.m. het betalen van een dossiervergoeding bij de indiening van een omgevingsvergunningsdossier, werd goedgekeurd door de provincieraad op 19 oktober 2022 en kun je hier nalezen.

Provincie Limburg is ook social