De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Reglement provinciale fuifbussen

De provincieraad van Limburg

Gelet op het reglement “Provinciale fuifbussen” van 22 juni 2016;

Overwegende dat het project “Provinciale fuifbussen” dat gelanceerd werd in 2002, altijd als doel heeft gehad het verkeersveilig vervoeren van fuifgangers, vooral van jongeren, naar en van de fuiflocatie;

Overwegende dat uit jarenlange ervaringen evaluatiepunten naar voren komen die voor verbetering vatbaar zijn;

Overwegende dat het om bovenvermelde reden aangewezen is om over te gaan tot de opheffing van bovenvermeld reglement en tot de vaststelling van een nieuw subsidiereglement;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige subsidies;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 24 oktober 2012 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en de normen voor reservevorming;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 maart 1996 betreffende de herkenbaarheid van het provinciebestuur in provinciale subsidiereglementen;

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Besluit

 I Voorwerp van het subsidiereglement 

Artikel 1: doel en doelgroep

Binnen de perken van het vastgestelde financiële meerjarenplan kan de deputatie een subsidie verlenen aan Limburgse jeugdverenigingen, Limburgse studentenverenigingen en Limburgse sportverenigingen voor het inleggen van een fuifbus voor het vervoer van fuifgangers naar en van een fuif.

Artikel 2: verklaring termen of begrippen

Jeugdvereniging: een niet-commerciële vrijetijdsvereniging waar allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren worden georganiseerd waarbij de nadruk zowel op ontspanning en gezelligheid als op het aanleren van sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel ligt.

Het beheer en de begeleiding gebeurt in hoofdzaak door vrijwilligers waarvan minimum de helft jonger is dan 26 jaar.

Sportvereniging : een sportvereniging of sportclub is een vereniging voor beoefenaars van sport. Vaak gaat het om personen die eenzelfde sport beoefenen of die nauw betrokken zijn bij diezelfde sport.

Studentenvereniging: een ledenorganisatie, werkgroep of andere groepering van studenten, waarbij verscheidene personen een vereniging zonder winstoogmerk of feitelijke vereniging vormen en op regelmatige basis activiteiten ontplooien voor studenten. De studentenvereniging is rechtstreeks gelinkt aan een Limburgse universitaire instelling of hogeschool.

Fuifbus: voertuig bestemd voor collectief vervoer, met meer dan 8 zitplaatsen.

II Voorwaarden voo rsubsidietoekenning 

Artikel 3: voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • beantwoorden aan één van de begrippen van bovenvermeld artikel 2
 • een vereniging zijn met zetel in Limburg (B)
 • de fuiforganisator zijn
 • voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenningen van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg.

Artikel 4: voorwaarden waaraan het project inhoudelijk moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project inhoudelijk aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de fuif moet plaatsvinden in de provincie Limburg (B)
 • de fuif moet openbaar zijn, dit wil zeggen toegankelijk voor iedereen en niet slechts voor genodigden (geen privé-evenement)
 • de fuiforganisator stelt een busmaatschappij aan én spreekt de routes af met de busmaatschappij. De fuiforganisator beslist daarbij hoe lang of hoe kort de fuifbus rijdt (dit moet vanzelfsprekend wel wettelijk verlopen, nl. verplichte rij- en rusttijden e.d.) en hoeveel fuifbussen hij wenst in te leggen.
 • de subsidie kan toegekend worden voor een fuifbus op eender welke dag met uitzondering van 31 december (oudejaarsnacht).

Artikel 5: voorwaarden waaraan het project financieel moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project financieel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • voor éénzelfde fuif kan een vereniging voor maximum 3 fuifbussen een subsidie aanvragen.

De eventueel ontvangen vergoedingen voor het inleggen van een fuifbus mogen de kostprijs ervan overstijgen (in afwijking van artikel 7 van het provincieraadsbesluit van 24 oktober 2012 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en de normen voor reservevorming).

III Indiening van de subsidieaanvraag 

Artikel 6: de termijn, wijze en het adres van de indiening van de aanvraag

Aanvragen kunnen enkel via het digitaal aanvraagformulier op www.limburg.be/fuifbussen ingediend worden.

Mobiliteit en Routenetwerken - Directie Omgeving
provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Tel. 011 23 83 40
E-mail fuifbus@limburg.be 

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie moet uiterlijk 2 maanden na de fuifdatum ingediend worden.

Artikel 7: documenten in te dienen bij de aanvraag

Uiterlijk twee maanden na de fuifdatum moet de aanvrager een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier samen met de volgende documenten elektronisch indienen op het webadres vermeld in artikel 6:

 • de factuur (facturen) van de busmaatschappij, met duidelijke vermelding van de naam van de fuif, de fuifdatum, de organiserende vereniging en het totale bedrag (schadefacturen uitgezonderd)
 • een voorbeeld van promotiemateriaal waarop de provincie duidelijk vermeld staat als ondersteunende overheid én waarop het fuifbusaanbod vermeld staat.

Facturen die te laat worden ingediend voor het lopende trimester komen in aanmerking voor een subsidie in het volgende trimester, op voorwaarde dat alle andere voorwaarden vermeld in artikels 16 en 17 zijn vervuld.

IV Toetsing van de subsidieaanvraag 

Artikel 8: toetsing op tijdigheid

Aanvragen die buiten de termijn vermeld in artikel 6 werden ingediend, komen voor die fuifbus(sen) niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement.

De datum van de elektronische aanvraag geldt als datum voor de toetsing.

De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 9: toetsing op volledigheid

De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid binnen een termijn van 10 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de elektronische aanvraag.

De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt schriftelijk de vraag om de ontbrekende informatie te bezorgen binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen deze termijn komt voor die fuifbus(sen) niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement.

De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 10: toetsing aan de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen en aan de voorwaarden waaraan het project inhoudelijk en financieel moet voldoen

De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden vermeld in het reglement.

Artikel 11: toetsing op krediet

Indien de kredieten die in het budget voor dit reglement zijn ingeschreven uitgeput zijn, komt de aanvraag in het lopende budgetjaar niet meer in aanmerking voor toekenning.

Indien de kredieten die in het budget voor dit reglement zijn ingeschreven ontoereikend zijn, wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de datum van de elektronische aanvraag en komen de aanvragen chronologisch in aanmerking.

De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 12: besluitvorming over de subsidieaanvraag

De deputatie beslist aan het einde van elk trimester (vóór 1 april, 1 juli, 1 oktober, 30 december) of de aanvraag al of niet in aanmerking komt voor een subsidie en bij een toekenning van de subsidie welk subsidiebedrag wordt toegekend.

De aanvrager zal schriftelijk in kennis gesteld worden van de beslissing.

V Berekening van het subsidiebedrag 

Artikel 13: bepaling van het subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50 % van de kosten voor het inleggen van een fuifbus.

Uitgaven voor schadefacturen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Artikel 14: maximumsubsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 400,00 euro per fuifbus met een maximum van 3 bussen per fuif.

VI Betaling van het subsidiebedrag 

Artikel 15: wijze van betaling

Het toegekende subsidiebedrag wordt elk trimester in 1 schijf betaald nadat de voorwaarden vermeld in de artikels 16 en 17 zijn vervuld.

Artikel 16: voorwaarden tot betaling

Facturen die te laat worden ingediend voor het lopende trimester komen in aanmerking voor een subsidie in het volgende trimester, op voorwaarde dat alle andere voorwaarden vermeld in dit reglement zijn vervuld.

VII Verplichtingen na de toekenning van een subsidie 

Artikel 17: verplichtingen na de toekenning

Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wordt toegekend verbindt deze zich ertoe:

 • de toegekende subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend
 • het provincielogo duidelijk te voorzien op het promotiemateriaal, alsook de vermelding van het fuifbusaanbod.

VIII Controle en sancties 

Artikel 18: controle op de aanwending van de toegekende subsidie

De provincie heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie die hem in het kader van dit reglement werd toegekend. De begunstigde verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de provincie Limburg te aanvaarden.

Artikel 19: sancties

Indien de begunstigde één of meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt, kan de provincie het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in voorkomend geval beslissen tot het niet-betalen of het gedeeltelijk niet-betalen van de toegekende subsidie. Verder kan voor een periode vastgesteld door de deputatie de begunstigde uitgesloten worden om in de toekomst in aanmerking te komen voor subsidies van de provincie Limburg.

IX Slotbepalingen 

Artikel 20: inwerkingtreding en geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 21: opheffings- en overgangsbepalingen

Het reglement “Provinciale fuifbussen” van 22 juni 2016 wordt opgeheven vanaf heden.

Aanvragen die werden ingediend in het kader van het reglement “Provinciale fuifbussen” van 22 juni 2016 en die nog in behandeling zijn op 20 november 2019 worden verder behandeld overeenkomstig de voorwaarden en procedure bepaald in het reglement van 22 juni 2016.

De betalingsmodaliteiten, de verplichtingen in het kader van het opgeheven reglement alsook de controle- en sanctiemogelijkheden ervan worden in voorkomend geval eveneens geregeld overeenkomstig het opgeheven reglement.

Artikel 22: interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door de deputatie.

Hasselt d.d. 2019-11-20

De provinciegriffier wd., 
Liliane Vansummeren

De voorzitter,
Huub Broers

Provincie Limburg is ook social