De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Loket

 

Ontwikkelings- en Acceleratiefonds

Waarom dit reglement?

Artikel 2 van het provinciedecreet bepaalt dat de provincies het intermediaire bestuursniveau tussen het Vlaamse en gemeentelijke niveau zijn en dat zij bevoegd zijn voor de duurzame ontwikkeling van het provinciale gebied op het vlak van de zogenaamde grondgebonden materies. Met dit reglement wil de provincie meer eenheid creëren in de ondersteuning van deze provinciale ontwikkelingsdoelstelling.

De uitoefening van de grondgebonden bevoegdheden verloopt via diverse sporen, m.n. via provinciale structurele beleidsacties en -maatregelen, via projectwerking, via samenwerking met Limburgse gemeenten en actoren, via projecten met en van het Limburgse werkveld. Voor deze projectwerking zijn diverse subsidiereglementen en nominatieve subsidiekredieten van toepassing.

In het kader van de versterking van de Limburgse economie werd in het SALK-expertenrapport en -uitvoeringsplan reeds het V²O-principe “Versterk, Versnel en Ontwikkel” als ontwikkelingsstrategie opgenomen. Door middel van infrastructurele investeringen, projectontwikkeling, duurzame samenwerkingsverbanden in de triple helix en de realisatie van een sectoriële community en eco-systeem kon de clusterontwikkeling vorm krijgen.

Deze strategie is leidinggevend voor de verdere versnelde ontwikkeling van 8 economische clusters, m.n. maak, bouw, logistiek, vrijetijdseconomie, innovatieve agro en food, clean tech en smart energy, health en creatieve economie inclusief ICT. Na de SALK planperiode wordt dit V²O-principe verder gehanteerd in de Limburgse economische strategie.

Ook de Limburgse arbeidsmarkt kende de afgelopen jaren een positieve evolutie. Niettegenstaande de positieve tendens blijft een sterkere aansluiting tussen de Limburgse arbeidsmarkt en de economische ontwikkeling een uitdaging voor de toekomst. Deze aansluiting kan immers een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere verlaging van de Limburgse werkloosheidsgraad, de verhoging van de werkzaamheidsgraad en een snellere invulling van de bestaande vacatures.

Om de flankerende rol ten aanzien van de VDAB en het provinciale en regionale maatwerk efficiënt in te kunnen vullen, moet het provinciale arbeidsmarktbeleid aangepast worden. Op die manier kan, aanvullend op het Vlaamsbreed VDAB-instrumentarium flankerende provinciale arbeidsmarktprojecten, maatwerk, op maat van de Limburgse economie en van de subregio’s, geleverd worden.

Ook de beschikbaarheid van Europese subsidies waren de voorbije decennia van cruciaal belang voor de Limburgse socio-economische ontwikkeling. In de voorbije programmaperiodes werd door lokale besturen en het Limburgse werkveld intensief ingezet op de Europese subsidieprogramma’s.

In de nieuwe Europese programmaperiode, met o.m. de erkenning van Limburg als transitieregio en de stijging van het Vlaamse Interreg-budget is het belangrijk dat de beschikbare Europese middelen andermaal een hefboom zijn voor de verdere socio-economische ontwikkeling. Het instrument van provinciale cofinanciering moet dit hefboomeffect mee helpen realiseren.

Het is echter wenselijk om een grotere eenheid in de provinciale ondersteuning tot stand te brengen waardoor er een sterkere focus in de provinciale ontwikkeling kan worden bereikt.
Een meer gefocuste inzet van middelen kan immers leiden tot een meer effectieve impact en versterking van de Limburgse economische dynamiek. Daarom wordt een nieuw ontwikkelings- en acceleratiefonds met een nieuwe methodiek en aanpak voor de toekenning van provinciale subsidies in het economische en Europese beleidsveld voorgesteld.   

Op die manier kan er een sterk provinciaal fonds gecreëerd worden, waarmee de provincie Limburg een grotere rol kan opnemen en een sterkere profilering kan ontwikkelen in de versterking en versnelling van de Limburgse economische dynamiek.

In het kader van deze nieuwe methodiek wordt voorgesteld om de bestaande reglementen, m.n. het "Provinciaal cofinancieringsreglement voor projecten in het kader van Europese programma’s" en het "Reglement betreffende de subsidiëring van intergemeentelijke en regionale arbeidsmarktprojecten", op te heffen en te vervangen door een nieuw reglement dat toelaat de beschikbare provinciale kredieten met een sterkere focus in te zetten.

Voor wie is dit reglement bestemd?

Binnen de perken van het vastgestelde financiële meerjarenplan kan de deputatie een subsidie verlenen aan projectpromotoren of -partners voor het uitvoeren van projecten die een bijdrage leveren aan de Limburgse economische ontwikkelingsagenda.

Projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van persoonsgebonden en culturele materies zoals opgesomd in artikels 4 en 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 zijn uitgesloten van dit reglement, ongeacht of ze al dan niet passen in Vlaamse subsidiemaatregelen of eventuele Europese programma’s.

Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie moet uiterlijk 10 december van het lopende jaar ingediend worden.

Hoe een subsidieaanvraag indienen?

Voor het aanvragen van een subsidie in het kader van dit reglement maak je gebruik van het aanvraagformulier dat je hieronder kunt downloaden.

Meteen na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd en worden het verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager.

Informatie kan opgevraagd worden op onderstaand adres. 

Contactgegevens dienst

Directie Ondernemen, Europa
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 74 32
e-mail europa@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

Alle personeel van deze afdeling

 • Zoek op thema
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Zoek op doelgroep (bedrijf / instelling)
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Subsidies
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
Nuttige links: