De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • Privacybeleid werking

Privacybeleid werking

Laatst aangepast donderdag, 24 juni 2021, 09.55 u.

Bosgroep Limburg vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Wie verwerkt uw gegevens?

Als Agro Waterloket Limburg (dienst Landbouw en Platteland) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens om de taken die ons zijn toebedeeld te kunnen verrichten. We verwerken de persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.
 
Als je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt, kan ja ons op onderstaande contactgegevens bereiken:

Dienst Landbouw en Platteland
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
E-mail: landbouwenplatteland@limburg.be
Tel.: 011 23 74 42

Welke persoonsgegeven en waarvoor verwerken we jouw persoonsgegevens?

Als lid van de bosgroep verwerken we jouw identiteitsgegevens (naam, voornaam), adresgegevens, e-mail, telefoonnummer, rekeningnummer en gegevens betreffende jouw bospercelen om je te informeren en te contacteren inzake bosbeheer.
Als vrijwilliger verwerken we jouw identiteitsgegevens (naam, voornaam), adresgegevens, e-mail, telefoonnummer, rekeningnummer en rijksregisternummer om je te informeren en te contacteren inzake vrijwilligersactiviteiten en om de nodige administratie inzake verzekering af te handelen.

Wanneer verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens als je één van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We versturen je alleen onze nieuwsbrief en ons ledenblad wanneer je je daarvoor hebt ingeschreven en daarvoor toestemming hebt gegeven.

We verzamelen daarenboven jouw persoonsgegevens inzake bosbeheer wanneer het noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijke verplichting (art 54 bis van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu).

Delen we jouw persoonsgegevens mee aan anderen?

In hoofdzaak worden jouw persoonsgegevens intern door onze diensten verwerkt. In sommige gevallen doen wij beroep op gespecialiseerde partijen en bezorgen we deze derden dan ook jouw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze gespecialiseerde taken, zoals:

  • het verzekeren van onze vrijwilligers
  • het verspreiden van ons ledenblad
  • het voeren van de boekhouding en de betalingen
  • het uitvoeren van bepaalde vooraf afgesproken beheerwerken: bv. schalmwerk, exploitaties, exotenbestrijding, beplantingen, …

Indien nodig sluiten we met deze partijen een verwerkersovereenkomst af waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

We verstrekken geen persoonsgegevens voor marketingdoeleinden aan derden.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Bosgroep Limburg bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van het doel waarvoor deze zijn verstrekt of niet langer dan de door een wet opgelegde bewaartermijn. Concreet worden jouw persoonsgegevens bewaard zolang je lid bent van de vzw, totdat je je afmeldt als vrijwilliger of totdat je je uitschrijft voor een nieuwsbrief. Soms worden jouw persoonsgegevens langer bewaard omdat een wet ons dit oplegt (bijvoorbeeld: wettelijke bewaartermijnen van documenten boekhouding, archiefwet, …).

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Bosgroep Limburg maakt gebruik van de ICT infrastructuur van de provincie Limburg. Daar worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

Wat zijn jouw rechten?

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht om inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kunt de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kun je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Je hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt deze rechten uitoefenen

  • via e-mail naar griffie@limburg.be
  • per brief naar Griffie, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

In beide gevallen vragen we je een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart mee te sturen.
Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

Wijzigingen

De Bosgroep Limburg vzw behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Elke wijziging wordt via de website gecommuniceerd. Door lid te worden van de vzw, aanvaard je alle voorwaarden van het privacy beleid zoals bepaald op het moment van gebruik.

Extra informatie

Bosgroep Limburg doet een beroep op de Data Protection Officer van het provinciebestuur. Hij houdt toezicht op de naleving van de betreffende wetgeving, geeft advies en ondersteuning en fungeert als contactpunt voor de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Contact
De heer Bruno Ravyts, Data Protection Officer
Tel.: 011 23 71 66
E-mail: DPO@limburg.be

Prikbord

  • Start
  • Privacybeleid werking