De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies en fietscafés in Limburg

De provincieraad van Limburg

Gelet op volgende doelstelling, actieplan en actie van het provinciale beleid 2020-2025:

 • beleidsdoelstelling BD000001 "Limburg economisch doorontwikkelen"
 • actieplan AP000003 "Consolideren van koppositie in belevenis- en betekenistoerisme voor dichtbijvakantie"
 • actie AC000011 "Het uitbouwen van een performant eco-systeem rond de economie van de vrije tijd";

Gelet op het "Subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in Limburg", vastgesteld door de provincieraad op 18 oktober 2017;

Overwegende het belang van de vrijetijdseconomie als één van de speerpuntsectoren in de economische ontwikkeling in Limburg;

dat de provincie Limburg met bovenvermeld reglement een toeristisch impulsbeleid ontwikkeld heeft ter versterking van het kleinschalige logies in Limburg;

Overwegende dat in 2018 het kleinschalige logies 82,8 % (1.158 van 1.339 logies) van het logiesaanbod bedroeg;

dat het kleinschalige logies 21 % (9.084 van 43.321 bedden) van de overnachtingscapaciteit bedroeg;
dat de gasten afhankelijk van het type logies in 2019 per persoon per nacht tussen 33,42 euro en 142,00 euro besteden:

 • hotels: 142,00 euro
 • gastenkamers: 112,66 euro
 • kampeerlogies: 33,42 euro
 • vakantieparken: 61,19 euro
 • vakantiewoningen: 49,07 euro;

Overwegende dat de uitbaters van het kleinschalige logies meestal starten vanuit een passie om mensen te verwennen;

dat wordt vastgesteld dat de ondernemingscompetenties van de uitbaters nog verder kunnen worden ontwikkeld;
dat in de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering nog een kwaliteitsslag kan worden gemaakt;
dat de provincie Limburg i.s.m. Toerisme Limburg aan de uitbaters van het kleinschalige logies een professionaliseringstraject, bestaande uit een onderzoek van de exploitatie op het vlak van management en infrastructuur, een mystery visit-rapport, een maatgerichte begeleiding en coaching en collectieve inspiratiesessies aanbiedt;
dat dit traject zal resulteren in een groeiplan op maat van de exploitatie;
dat met deze subsidieregeling een snelle winst op het groeiplan kan worden gerealiseerd doordat een bedrijfsgerichte actie ter versterking van de exploitatie van het kleinschalige logies versneld kan worden uitgevoerd;
dat hierdoor de kwaliteit van het management van de exploitatie versneld kan worden versterkt met een positieve impact op het toeristische ondernemerschap en op de kwaliteit van het toeristische verblijf in Limburg;
dat hierdoor de economische weerbaarheid en vitaliteit van de vrijetijdssector in zijn geheel toeneemt;

Overwegende dat 113 kleinschalige logiezen in 2018 en 2019 het professionaliseringstraject doorliepen;

dat 50 logiesuitbaters een subsidieaanvraag indienden;
dat 8 logiesuitbaters zowel in 2018 als in 2019 een subsidie toegekend kregen;
dat aan 55 projecten een principiële subsidietoekenning werd verleend;
dat 3 dossiers een ongunstig advies kregen;
dat de goedgekeurde projecten een totaal van 367.224,57 euro aan investeringen vertegenwoordigden;
dat het totaal aan toegekende subsidies 238.524,32 euro bedroeg;

Overwegende dat de 55 projecten onder te verdelen zijn in drie categorieën die ook terug te vinden zijn in elk groeiplan;

dat 2 aanvragen in de categorie algemeen management/opstellen business plan vallen;
dat 3 projecten in de categorie financieel management vallen;
dat 50 projecten aan de categorie marketing en communicatie zijn toegewezen;

Overwegende dat onder de noemer marketing projecten vallen die zich richten op het verfijnen van de profilering/positionering, het helder definiëren van de doelgroep, onderzoek naar mogelijkheden om beleving te creëren voor de gasten, prijszetting (wanneer welke prijzen en boekingsvoorwaarden hanteren), …

dat dossiers in verband met communicatie vooral focussen op de onlinecommunicatie, het optimaliseren van de website zodat het marktbereik vergroot en de website voldoet aan de verwachtingen van de gasten. Dit gaat over:

 • het vergroten van de vindbaarheid op internet via SEO (search engine optimization)
 • het responsief maken van websites
 • het structureren van websites zodat deze gemakkelijker raadpleegbaar zijn en uitnodigen om over te gaan tot actie, nl. boeken
 • het meertalig maken van websites
 • website voorzien van aantrekkelijk en uitnodigend beeldmateriaal en sprekende teksten
 • opleiding en begeleiding bij gebruik van sociale media zoals Facebook, Instagram,

Overwegende dat in 2020 het Toeristisch Fietsroutenetwerk 25 jaar bestaat;

dat Toerisme Limburg voor 2020-2021 het campagnethema "fietsen" lanceerde;

Overwegende dat het toeristische fietsroutenetwerk een populaire attractie is voor toeristen uit binnen- en buitenland;

dat 3.137.667 fietsers in 2019 gebruik maakten van het toeristische fietsroutenetwerk;
dat door het creëren van extra fietsbeleving via het ontwikkelen van de fietshotspots "Fietsen door het Water" en "Fietsen door de Bomen" de attractiviteit van het fietsroutenetwerk verhoogd werd;

Overwegende dat in 2019 151 fietscafés beschikten over het fietslabel uitgereikt door Toerisme Limburg;

dat 88 % van de toeristische fietsers tijdens hun fietstocht ergens stoppen;
dat 81 % van deze groep stopt om iets te eten of te drinken;
dat de gemiddelde toeristische fietser 21,79 euro per fietstocht uitgeeft;

Overwegende dat de uitbaters van fietscafés meestal geen specifiek aanbod hebben voor fietsers;

dat wordt vastgesteld dat hier nog kansen liggen om het zorgen en de beleving voor de fietsers verder te ontwikkelen;
dat in de verschillende aspecten rond zorgen voor en beleving nog een kwaliteitsslag kan worden gemaakt;
dat de provincie Limburg i.s.m. Toerisme Limburg aan de uitbaters van een fietscafé een traject, bestaande uit collectieve inspiratiesessies, begeleiding op maat en coaching zal aanbieden;
dat dit traject zal resulteren in een kansenplan op maat van het fietscafé;
dat met deze subsidieregeling een snelle winst op het kansenplan kan worden gerealiseerd doordat een bedrijfsgerichte actie versneld kan worden uitgevoerd;
dat hierdoor de kwaliteit van het management van het fietscafé versneld kan worden versterkt met een positieve impact op het toeristische ondernemerschap en op de kwaliteit van het toeristische verblijf in Limburg;
dat hierdoor de economische weerbaarheid en vitaliteit van de vrijetijdssector in zijn geheel toeneemt;

Overwegende dat het om bovenvermelde redenen aangewezen is om over te gaan tot de wijziging van het "Subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in Limburg", vastgesteld door de provincieraad op 18 oktober 2017;

Gelet op het decreet houdende het toeristische logies, van 5 februari 2016 zoals gewijzigd door het decreet van 10 maart 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies;

Gelet op artikel 18 "Consultancysteun voor kmo’s" van de verordening (EG) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige subsidies;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 24 oktober 2012 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en de normen voor reservevorming;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 maart 1996 betreffende de herkenbaarheid van het provinciebestuur in provinciale subsidiereglementen;

Gelet op de budgetsleutel 649000/2/0521 – Algemene werkingssubsidies/Toerisme – Sectorondersteuning" van het provinciale meerjarenplan;

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Besluit

I Voorwerp van het subsidiereglement

Artikel 1: doel en doelgroep

Binnen de perken van het vastgestelde financiële meerjarenplan kan de deputatie een subsidie verlenen aan

 • het kleinschalige logies voor de versterking van de exploitatie van het kleinschalige logies
 • fietscafés voor een klantgerichte fietsbeleving voor de Limburger en de Limburgse gasten.

Artikel 2: verklaring termen of begrippen

Toerist: elke persoon die zich met het oog op vrijetijdsbesteding, ontspanning, persoonlijke ontwikkeling, beroepsuitoefening of zakelijk contact begeeft naar of verblijft in een andere dan zijn alledaagse leefomgeving.
Toeristisch logies: elke constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke vorm, dat aan één of meer toeristen tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer nachten en dat wordt aangeboden op de toeristische markt.
Kleinschalig toeristisch logies: een kamergerelateerd logies met maximaal 15 verhuureenheden en 32 slaapplaatsen.
Fietscafé: een café gelegen op maximum 1 kilometer van het toeristische fietsroutenetwerk en in het bezit van het fietslabel dat uitgereikt wordt door Toerisme Limburg.
Verhuureenheid: een hotelkamer, gastenkamer, een vakantiewoning of een afzonderlijk te huren kamer, ruimte of eenheid van een kamergerelateerd logies.
Kamergerelateerd logies: een inrichting met één of meer verhuureenheden of een ruimte die mogelijkheid tot verblijf in de betekenis van het toeristische logies biedt.
Erkenning: de exploitant van een toeristisch logies kan vrijwillig voor zijn toeristisch logies een erkenning aanvragen bij Toerisme Vlaanderen.
Professionaliseringstraject kleinschalige logies: een traject ontwikkeld door de provincie Limburg in samenwerking met Toerisme Limburg om de ondernemerschapscompetenties van exploitanten van het kleinschalige logies te versterken. Het traject bestaat uit een onderzoek van de exploitatie op het vlak van management en infrastructuur, een mystery visitrapport, een maatgerichte begeleiding en coaching en collectieve inspiratiesessies.
Groeiplan kleinschalige logies: het rapport als resultaat van het professionaliseringstraject voor kleinschalige logies, aangeboden door de provincie Limburg en Toerisme Limburg.
Traject fietsondernemerschap: een traject ontwikkeld door de provincie Limburg in samenwerking met Toerisme Limburg om het fietsondernemerschap van fietscafés te versterken. Het traject bestaat uit collectieve inspiratiesessies en een maatgerichte begeleiding en coaching.
Kansenplan fietsondernemerschap: het rapport als resultaat van het traject fietsondernemerschap voor fietscafés, aangeboden door de provincie Limburg en Toerisme Limburg.
Bedrijfsgerichte actie: het uitdiepen van een aspect van de exploitatie beschreven in het groeiplan of kansenplan en het uitvoeren van de bijbehorende acties.
Externe deskundige/expert:

 • een adviesverlener die over de nodige kennis of expertise beschikt om ondernemers te coachen/begeleiden in het management van de exploitatie of in het maken van bewuste en strategische keuzes voor de verdere groei ervan; de externe deskundige/expert kan zowel een onderneming als een kennisinstelling zijn
 • een specialist binnen zijn vakgebied.

II Voorwaarden voor subsidietoekenning

Artikel 3: voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden cumulatief voldoen:

 • exploitant van een kleinschalig toeristisch logies of een fietscafé, gevestigd op het grondgebied van de provincie Limburg (B), zijn
 • als kleinschalige logies op het moment van de aanvraag, voldoen aan alle voorschriften van het logiesdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten én in het bezit zijn van een erkenning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 maart 2017 of een vergunning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 juli 2008
 • als fietscafé op het moment van de aanvraag beschikken over het fietslabel uitgereikt door Toerisme Limburg
 • in het bezit zijn van een groeiplan, dat is opgesteld in uitvoering van het professionaliseringstraject voor het kleinschalige logies of van een kansenplan dat is opgesteld in uitvoering van het traject fietsondernemerschap voor fietscafés
 • voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenningen van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg.

Artikel 4: voorwaarden waaraan het project inhoudelijk moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project inhoudelijk aan de volgende voorwaarden cumulatief voldoen:

 • passen in het groeiplan, dat is opgesteld in uitvoering van het professionaliseringstraject voor het kleinschalige logies of van een kansenplan dat is opgesteld in uitvoering van het traject fietsondernemerschap voor fietscafés
 • de aanvraag moet betrekking hebben op een bedrijfsgerichte actie ter versterking van de exploitatie van het kleinschalige logies of het fietscafé
 • uitvoerbaar zijn binnen een termijn van 120 kalenderdagen na toekenning van de subsidie.

Artikel 5: voorwaarden waaraan het project financieel moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project financieel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het project mag nooit voor meer dan 100 % gefinancierd worden
 • maximum 20 % van de projectkosten mag besteed worden aan kosten zoals drukwerk, …
 • in een periode van 3 opeenvolgende jaren cumulatief het maximumbedrag van dit subsidiereglement nog niet hebben toegekend gekregen; deze periode van 3 jaar gaat in vanaf de eerste subsidietoekenning in het kader van dit reglement.

III Indiening van de subsidieaanvraag

Artikel 6: de termijn, wijze en het adres van de indiening van de aanvraag

Aanvragen tot het verkrijgen van een subsidie kunnen continu worden ingediend.
Er kunnen verschillende aanvragen per jaar ingediend worden. Een volgende aanvraag kan ten vroegste ingediend worden nadat het vorige project is afgerond en de aanvraag voor het ontvangen van het saldo is toegekomen bij de cel Vrijetijdseconomie.

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie kan op de volgende wijze gebeuren:

 • per post
 • afgeven tegen ontvangstbewijs
 • elektronisch.

Elektronische indiening geniet de voorkeur.

Meteen na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd en worden het verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager.

De aanvraag moet ingediend worden op volgend adres:
Vrijetijdseconomie
Directie Ondernemen
provincie Limburg, Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt
Tel. 011 23 75 21
E-mail toerisme@limburg.be

Artikel 7: documenten in te dienen bij de aanvraag

Voor iedere aanvraag moeten de volgende documenten in 1 exemplaar ingediend worden:

 • een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier
 • een geldige offerte voor een bedrijfsgerichte actie of verscheidene offertes voor zover deze allemaal betrekking hebben op verschillende elementen van één en dezelfde bedrijfsgerichte actie, gedateerd maximaal 1 maand vóór het indienen van de aanvraag
 • voor het kleinschalige logies: een bewijs van de erkenning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 maart 2017 of een vergunning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 juli 2008 én een kopie van het groeiplan
 • voor fietscafés: een bewijs van het bezit van het fietslabel uitgereikt door Toerisme Limburg én een kopie van het kansenplan.

Bij een elektronische aanvraag geldt het mailbericht als ondertekening.
Het aanvraagformulier kan op het adres vermeld in bovenvermeld artikel opgevraagd worden of kan van de bovenvermelde website worden gehaald.

IV Toetsing van de subsidieaanvraag

Artikel 8: toetsing op volledigheid

De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid.
De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt de vraag om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen de meegedeelde termijn komt in dat jaar niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement.
De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 9: toetsing aan de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen en aan de voorwaarden waaraan het project moet voldoen

De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden vermeld in het reglement.
Indien nodig voor de beoordeling van de aanvraag, kan door de cel Vrijetijdseconomie van de provincie Limburg een bespreking en bijsturing van de voorgestelde aanvraag met de aanvrager worden gevraagd. De aanvraag wordt slechts verder behandeld na indiening van de gevraagde projectbijsturing. Wanneer op de vraag tot projectbijsturing of uitnodiging tot bespreking geen antwoord wordt gegeven binnen de meegedeelde termijn, wordt de aanvrager geacht af te zien van zijn aanvraag tot subsidiëring. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 10: toetsing op krediet

Indien de kredieten die in het budget voor dit reglement zijn ingeschreven uitgeput zijn, komt de aanvraag in het lopende budgetjaar niet meer in aanmerking voor toekenning en moet de aanvrager in het nieuwe budgetjaar een nieuwe aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een subsidie.
Indien de kredieten die in het budget voor dit reglement zijn ingeschreven ontoereikend zijn, wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de postdatum of bij onleesbaarheid de datum van ontvangst van de aanvraag en komen de aanvragen chronologisch in aanmerking.
De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 11: besluitvorming over de subsidieaanvraag

De deputatie beslist binnen een termijn van 60 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag, of in voorkomend geval na vervollediging van het aanvraagdossier, of de aanvraag al of niet in aanmerking komt voor een subsidie en bij een toekenning van de subsidie welk subsidiebedrag wordt toegekend.
De aanvrager zal schriftelijk in kennis gesteld worden van de beslissing.

V Berekening van het subsidiebedrag

Artikel 12: bepaling van het subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 75 % van de door deputatie aanvaarde subsidiabele kosten.

Het toe te kennen subsidiebedrag wordt berekend op basis van de door de aanvrager ingediende offerte(s). Het definitieve subsidiebedrag wordt na de indiening van de nodige documenten ter verantwoording van de aanwending van de toegekende subsidie berekend op basis van de werkelijke projectuitgaven na de projectuitvoering en nadat aan de voorwaarden van artikels 16 en 17 werd voldaan. Enkel uitgaven die gedetailleerd bewijsbaar zijn worden aanvaard voor de bepaling van het definitieve subsidiebedrag.

De bepaling van de provinciale subsidie wordt beperkt tot

 • de kosten voor de inzet van (een) externe deskundige(n)/expert(en) voor de uitvoering van een bedrijfsgerichte actie ter versterking van de exploitatie
 • de kosten voor de realisatie en uitvoering van acties op het gebied van marketing en communicatie bv. drukwerk (max. 20 % van de projectkosten)

De deputatie zal per aanvraag de niet-subsidiabele uitgavenelementen vaststellen.

Kosten of aankopen gedaan vóór de datum van toekenning van de subsidie door de deputatie komen niet in aanmerking voor subsidie.

Indien op basis van eerder toegekende subsidies in het kader van dit subsidiereglement het maximumbedrag overschreden wordt, zal het toegekende subsidiebedrag verhoudingsgewijs worden aangepast.

Btw is enkel subsidieerbaar indien deze door de aanvrager niet kan worden gerecupereerd.

Artikel 13: maximumsubsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 10.000,00 euro per aanvraag.

Artikel 14: minimumsubsidiebedrag

Indien na toetsing en berekening het subsidiebedrag lager dan 500,00 euro is, zal de subsidie niet toegekend worden.

VI Betaling van het subsidiebedrag

Artikel 15: wijze van betaling

Het toegekende subsidiebedrag wordt in twee schijven betaald.
Een eerste schijf van 70 % van het toegekende bedrag wordt betaald bij de toekenning.
Het saldo wordt betaald nadat de voorwaarden vermeld in artikels 16 en 17 zijn vervuld.

Artikel 16: voorwaarden tot betaling van het saldo

Binnen een termijn van 180 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van toekenning van de subsidie, moet de aanvrager een aanvraag tot betaling van het saldo samen met de volgende documenten indienen:

 • de afrekening van uitgaven, facturen, schuldvorderingen en andere financiële verantwoordingsdocumenten
 • een inhoudelijk verslag met de nodige verantwoordingsdocumenten als bewijs van de uitvoering van de bedrijfsgerichte actie
 • een bewijs van logovermelding van de provincie Limburg.

VII Verplichtingen na de toekenning van de subsidie

Artikel 17: verplichtingen na de toekenning

Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wordt toegekend verbindt deze zich ertoe:

 • de toegekende subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend
 • het project binnen een termijn van 120 kalenderdagen te realiseren na toekenning van de subsidie
 • bij alle promotionele activiteiten met betrekking tot het gesubsidieerde project het logo "met financiële steun van de provincie Limburg" te vermelden
 • de deputatie steeds op de hoogte te brengen van eventuele projectwijzigingen.

VIII Controle en sancties

Artikel 18: controle op de aanwending van de toegekende subsidie

De provincie heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie die hem in het kader van dit reglement werd toegekend. De begunstigde verbindt zich er toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de provincie Limburg te aanvaarden.

Artikel 19: sancties

Indien de begunstigde één of meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt, kan de provincie het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in voorkomend geval beslissen tot het niet-betalen of het gedeeltelijk niet-betalen van de toegekende subsidie. Verder kan voor een periode vastgesteld door de deputatie de begunstigde uitgesloten worden om in de toekomst in aanmerking te komen voor subsidies van de provincie Limburg.

IX Slotbepalingen

Artikel 20: inwerkingtreding en geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf 20 februari 2020.

Artikel 21 : opheffings- en overgangsmaatregelen

Het "Subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in Limburg", vastgesteld door de provincieraad op 18 oktober 2017 wordt hierbij opgeheven.
Subsidieaanvragen die werden ingediend in het kader van het "Subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in Limburg" van 18 oktober 2017 en die nog in behandeling zijn op 19 februari 2020, worden verder behandeld overeenkomstig de voorwaarden en procedure van het reglement van 18 oktober 2017.
De betalingsmodaliteiten, de verplichtingen na toekenning van een subsidie in het kader van het opgeheven reglement alsook de controle- en sanctiemogelijkheden ervan worden in voorkomend geval eveneens geregeld overeenkomstig het opgeheven reglement.

Subsidieaanvragen, gebaseerd op de groeiplannen die werden opgemaakt in 2018 en 2019, die ingediend worden na 19 februari 2020 worden behandeld overeenkomstig de voorwaarden en procedure van het reglement van 19 februari 2020.

Artikel 22 : interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door de deputatie.

Hasselt d.d. 2020-02-19

De provinciegriffier wd.
Liliane Vansummeren

De voorzitter
Huub Broers

Provincie Limburg is ook social