De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provincie Limburg werkt aan maatregelenpakket tegen droogte

woensdag, 30 juni 2021

Recent aangestelde droogtecoördinator faciliteert

Om in de toekomst een structureel, weloverwogen antwoord te kunnen bieden op droogte en waterschaarste, werkte de provincie Limburg sinds 2019 samen met de Bodemkundige Dienst van België, KU Leuven en VUB aan een studie die de waterbalans (het wateraanbod en de watervraag)  van de hele provincie in kaart brengt en inschat in welke Limburgse regio’s watertekorten kunnen optreden. Op basis daarvan wordt momenteel een dynamisch actieplan met structurele ingrepen uitgewerkt om waterschaarste zoveel mogelijk te voorkomen. Recent aangeworven droogtecoördinator, Nathalie Leynen, zal de Limburgse droogteaanpak coördineren en de gemeentebesturen en andere stakeholders hierbij ondersteunen.

Waterbehoefte in kaart

De droge zomers van de afgelopen jaren hebben hun sporen nagelaten op de grondwaterstanden. Overheden maken enerzijds werk van voorzorgsmaatregelen om de kans op waterschaarste en de gevolgen ervan te beperken, en anderzijds van een afwegingskader dat prioritair watergebruik kan bepalen in aanloop naar of tijdens waterschaarste. Zo ook de provincie Limburg, de grootste waterbeheerder in de provincie, die 1.625 km onbevaarbare waterlopen beheert.

“Bij droogte moeten we het schaarse water slim gebruiken. Vandaar dat we in 2019 een samenwerking startten met de Bodemkundige Dienst van België, KU Leuven en VUB om het waterverbruik en de te verwachten waterbehoefte in kaart te brengen. De diensten werkzaam rond landbouw én waterbeheer werkten hiervoor samen. Immers, voor heel wat sectoren, waaronder de landbouwsector, is water een noodzakelijke grondstof. Het is belangrijk dat de maatregelen die genomen worden bij droogte wetenschappelijk onderbouwd en weloverwogen zijn”, zegt Inge Moors, gedeputeerde van Landbouw en Plattelandsbeleid, en Ruimtelijke Ordening.

“Tegelijkertijd werkte ook de Vlaamse overheid een afwegingskader uit dat voorzorgsmaatregelen en maatregelen rond prioritair watergebruik beschrijft. Dat algemene afwegingskader moet vervolgens vertaald worden naar de lokale situatie. De provincie Limburg kan voor die vertaling rekenen op wetenschappelijke data vanuit de uitvoerige studie”, vult Bert Lambrechts, gedeputeerde van Water, aan.

Droogtecoördinator

Het provinciebestuur heeft sinds kort ook een droogtecoördinator in dienst. “Droogte is een thema dat in verschillende beleidsdomeinen terugkomt en er beweegt van alles op diverse vlakken. Het is de bedoeling dat de droogtecoördinator daar het overzicht over bewaart en faciliteert. Zo kunnen de verschillende initiatieven elkaar versterken. Ze zal dan ook het aanspreekpunt worden omtrent droogte voor alle Limburgse partners, en zorgen voor een goede samenwerking tussen de actoren om samen het Limburgs droogtebeleid verder uit te stippelen en uit te voeren”, verduidelijkt gedeputeerde Bert Lambrechts.

Nathalie Leynen heeft de grote eer om de droogtecoördinator van Limburg te zijn. “Het is een mooie uitdaging. Via samenwerking met lokale besturen en andere partners zal ik de droogteaanpak in Limburg verder mee vorm geven en ingrepen uitrollen in de praktijk”, blikt Nathalie vooruit. “Al zal ik zeker niet alleen provinciale acties coördineren. Het is ook vooral ondersteunen en faciliteren door bijvoorbeeld initiatiefnemers in contact te brengen met de juiste actoren. Lokale besturen en andere partners kunnen bij mij terecht voor advies om lokale droogteplannen vorm te geven en ook bij het zoeken naar financiering en subsidiemogelijkheden kan ik mogelijks ondersteunen.”

Maatregelen om waterschaarste te voorkomen

Bij droogte zal de droogtecoördinator ook reactieve maatregelen voorstellen om in te grijpen. Zo kondigde de gouverneur afgelopen jaren bijvoorbeeld captatieverboden af op advies van de provinciale droogtecommissie. Toch is dat niet de hoofdtaak van een droogtecoördinator. “Ingrijpen is soms nodig, maar we willen in de eerste plaats inzetten op proactieve maatregelen die droogte helpen voorkomen. We werken aan een actieplan, waarbij we via gebiedsgerichte ingrepen in het landschap het water langer willen vasthouden”, legt droogtecoördinator Nathalie Leynen uit.

Op dit moment zijn er al heel wat acties bepaald die in uitvoering zijn of gerealiseerd zullen worden. De provincie wil hiermee enerzijds het wateraanbod optimaliseren en anderzijds de watervraag reduceren Dat kan gaan van kleine maatregelen tot grote ingrepen, zoals meer inzetten op hemelwaterputten, maar ook  behouden en herstellen van waterrijke natuur, maaibeheer van waterlopen aanpassen om op natuurlijke wijze water vast te houden, en aanmoedigen van waterzuinige technologieën in de landbouw en industrie.

“Eigenlijk zetten we daarbij niet alleen in op droogte, maar wapenen we ons ook tegen wateroverlast. Droogte en wateroverlast zijn immers twee kanten van dezelfde medaille”, verduidelijkt Bert Lambrechts. “Maar willen we ons écht structureel wapenen tegen droogte en wateroverlast, dan moeten we verder kijken dan de waterlopen die we beheren. Daarom proberen we zoveel mogelijk gebiedsgericht te werken, waarbij we samen met andere partners kijken naar de ruimere omgeving en het hele watersysteem. Vaak moeten we stroomopwaarts ingrijpen om stroomafwaarts problemen te voorkomen. In de strijd tegen droogte staat dan ook samenwerking centraal.”

“Zo zijn ook de land- en tuinbouwers een belangrijke partner in het provinciale waterbeleid. De agrarische sector vertegenwoordigt een belangrijk aandeel in de Limburgse waterhuishouding. Tevens is de landbouw- en tuinbouwsector de grootste beheerder van de open ruimte, waar water geborgen kan worden en kan infiltreren in de bodem om zo het grondwater te voeden. Dit betekent dus ook dat de agrarische sector een grote bijdrage kan leveren aan een evenwichtige provinciale waterbalans, bijvoorbeeld via slimme irrigatietechnieken en duurzame teeltkeuzes”, aldus gedeputeerde Inge Moors.

“Er ligt veel werk op de plank, maar ik kijk ernaar uit om samen met alle partners in Limburg de droogte op een structurele en weloverwogen wijze aan te pakken”, besluit Nathalie.