De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Hoofdstuk 2: de voorzitter en de ondervoorzitter

Laatst aangepast donderdag, 20 januari 2022, 12.04 u.

Artikel 9

Na het onderzoek van de geloofsbrieven, de eedaflegging van de provincieraadsleden en de vaststelling van de rangorde van de provincieraadsleden verkiest de provincieraad onder zijn leden een voorzitter.
Deze verkiezing gebeurt op de wijze en conform de voorschriften bepaald in artikel 8 §§ 1 tot en met 3 van het provinciedecreet.

Na de verkiezing van de voorzitter verkiest de provincieraad uit zijn midden, bij afzonderlijke geheime stemming, tevens een eerste en een tweede ondervoorzitter.

Artikel 10

Onverminderd alle andere bevoegdheden en taken die hem door het provinciedecreet worden opgedragen, is de voorzitter ermee belastOnverminderd alle andere bevoegdheden en taken die hem door het provinciedecreet worden opgedragen, is de voorzitter ermee belast

  • de provincieraad bijeen te roepen overeenkomstig de voorschriften van het provinciedecreet en ditreglement en met dien verstande dat de voorzitter alleszins verplicht is de provincieraad bijeen te roepen op verzoek van de deputatie, van een derde van de zittinghebbende raadsleden of, in de situatie vermeld in artikel 20, derde lid van het provinciedecreet en artikel 37, vijfde lid van dit reglement, van een vijfde van de zittinghebbende raadsleden op respectievelijk de door de deputatie of de verzoekende raadsleden aangewezen dag en uur en met de door hen voorgestelde agenda
  • de agenda van de provincieraadsvergaderingen op te stellen met dien verstande dat de agenda in ieder geval de punten moet bevatten die door de deputatie aan de voorzitter worden meegedeeld
  • de vergaderingen van de provincieraad te openen en te sluiten en deze vergaderingen voor te zitten
  • de orde in de vergadering te handhaven conform de modaliteiten daarvoor bepaald in dit reglement
  • dit reglement te doen naleven
  • het woord te verlenen overeenkomstig de bepalingen van dit reglement
  • de aan de raad ter stemming voorgelegde voorstellen te formuleren
  • de uitslagen van de stemmingen en de beslissingen van de raad mee te delen.

Artikel 11

De voorzitter spreekt in naam van de provincieraad.

Hij komt in de debatten enkel tussenbeide om de stand van de zaak te bepalen of om de sprekers tot het behandelde onderwerp te doen terugkomen. Indien hij zelf aan het debat wenst deel te nemen, verlaat hij de voorzitterszetel en neemt die niet opnieuw in dan nadat de bespreking over de behandelde zaak volledig afgesloten is.

Artikel 12

Indien de voorzitter het mandaat niet aanvaardt, indien hij als verhinderd in de zin van artikel 14 van het provinciedecreet wordt beschouwd of indien het mandaat van voorzitter vacant is, wordt er tot een nieuwe verkiezing van voorzitter overgegaan op de eerstvolgende vergadering van de provincieraad overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 §§ 1 tot en met 3 van het provinciedecreet.

Indien de voorzitter om een andere reden tijdelijk afwezig is of indien hij bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is in de zin zoals bedoeld in artikel 53 van dit reglement, neemt de eerste ondervoorzitter het voorzitterschap waar. Indien ook de eerste ondervoorzitter afwezig of verhinderd is, wordt het voorzitterschap waargenomen door de tweede ondervoorzitter

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Adressenbestand

Nieuws

vrijdag, 24 november 2023
Provincieraadszaal
De provincieraad is van belang voor élke Limburger. Je bent van harte welkom om de zitting bij te wonen! Tijdens deze zitting presenteert Inge Moors, woordvoerder van de deputatie, de beleidstoelichting...
dinsdag, 21 november 2023
Kenniscentrum Limburgse Steden en Gemeenten
Het Kenniscentrum Limburgse Steden en Gemeenten (KLSG) zet zich in voor transparantie en samenwerking en heeft in juni 2023 een belangrijke stap gezet om inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee...
maandag, 13 november 2023
Provincieraadszaal
Tijdens de Decemberzittingen licht de Limburgse deputatie haar beleid toe. Het volledige programma van de Decemberzittingen: woensdag 6 december: rede van de gouverneur - 17 u. woensdag 13 december:...

Provincie Limburg is ook social

Prikbord