Na verschillende problematische jaren in de landbouwsector ten gevolge van het steeds droger wordende klimaat in combinatie met extreme weersomstandigheden (hevige onweders bijvoorbeeld) is het duidelijk dat goed bodembeheer meer dan ooit de aandacht verdient. Een van de werkpakketten zal dan ook aandacht hebben voor sensibilisering rond bodemkwaliteit, aangezien de databank van BDB vzw uitwijst dat er nog ruimte is voor verbetering.
Bovendien zal ook de kans aangegrepen worden om landbouwers vertrouwd te maken met precisielandbouwtechnieken die hier vandaag toe kunnen bijdragen, zoals het variabel toedienen van compost rekening houdend met de variatie in organische stof binnen een perceel. Dit zal gebeuren aan de hand van de opvolging van verschillende demopercelen in samenwerking met landbouwers uit de regio (bodemanalyses, bodemscan, opstellen pF-curve, variabele toediening van compost, bepaling gewasopbrengst), zodat zij met eigen ogen de resultaten hiervan zien en deze technieken kunnen beoordelen en eventueel toepassen in hun bedrijfsvoering.


 Promotor: PIBO Campus Tongeren

Totale kostprijs: 106.000 euro

PDPO-steun: 69.000 euro waarvan 17.250 euro provinciale cofinanciering