De Beek en de Jeker vormen een waterlint dwars door het centrum van Nerem en sluiten aan op de site van de Chocoladefabriek, een groot woonproject dat volop in uitvoering is. De ecologische kwaliteit van de Beek is dankzij werken enkele jaren geleden verbeterd samen met het draagvlak voor water van de inwoners.
Nu willen we nog een stapje verder gaan door de omgeving van het Neremsplein enerzijds als belevingsvol buurtplein en anderzijds als een ontmoetingsplek voor de buurt en voor passanten in te richten.
Beleving staat centraal in dit project maar we verbeteren daarnaast ook het aanbod aan landbouwen natuureducatie in het dorpscentrum van Nerem. Naast een openbare barbecue en een picknickbank wordt er ruimte gemaakt voor watergebonden belevingselementen en natuur in het dorpscentrum.
Het buurtplein sluit aan op het Natuurreservaat De Kevie en vormt een extra groen-blauwe ader voor dit reservaat. Op deze manier wordt er een verbinding gemaakt met dit reservaat en kan er natuur- en landbouweducatie worden aangeboden aan een breed publiek.Het duurzaam karakter van het buurtplein wordt gegarandeerd: het is openbaar; bij de aanplant/aanleg wordt er rekening gehouden met streekeigen/inheemse soorten/materiaal. Na realisatie zal er een buurtevenement georganiseerd worden.


 Promotor: Stad Tongeren

Totale kostprijs: 41.000euro

PDPO-steun: 27.000 euro waarvan 13.500 euro provinciale cofinanciering