De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
Veiligheidsconferentie

Samenwerken aan maatschappelijke veiligheid: de burgemeester als regisseur

Maatschappelijke veiligheid vraagt een weloverwogen nationaal en lokaal beleid én realiseer je niet alleen, maar vergt een doorgedreven samenwerking van de onmisbare zeven, namelijk de bewoners, handelaars/bedrijven, verenigingen, het openbaar ministerie, de media, de politie en de burgemeester.
 
Hoe maak je daar als (kersverse) burgemeester werk van? Hoe motiveer je burgers om hieraan actief hun steentje bij te dragen? Wat kunnen bedrijven, verenigingen, media, ... doen? Het loont om in te zetten op de grootst mogelijke zelfredzaamheid en actieve inbreng van alle zeven partners bij het voorkomen van criminaliteit in haar brede verschijningsvormen. Immers, als alle partners nauw samenwerken, verhogen ze de veiligheid en de leefbaarheid van hun straat, hun wijk en hun stad of gemeente.
 
Tijdens deze conferentie ontdek je:

 • hoe je als burgemeester een gedragen maatschappelijk veiligheidsbeleid in jouw stad of gemeente stimuleert
 • welke rol elke partner speelt en hoe de burger hieraan actief kan bijdragen
 • wat de laatste ontwikkelingen zijn
 • hoe je maatschappelijke veiligheid door een andere bril kunt bekijken.

De Veiligheidsconferentie van 5 februari 2019  is een gemeenschappelijk initiatief van de gouverneurs van de provincies Antwerpen en Limburg en de procureur-generaal Ressort Antwerpen-Limburg.

Programma

09.30 u. Ontvangst met koffie
10.00 u. Verwelkoming door gouverneur Herman Reynders en moderator Guy Tegenbos
10.10 u. Toelichting van het onderwerp door Guy Tegenbos
10.30 u. Panelgesprek
11.15 u. Pauze
11.30 u. Themasessies rond "Proactie en preventie"
12.15 u. Middagpauze
13.00 u. Themasessies rond "Voorbereiding"
13.50 u. Themasessies rond "Reactie"
14.35 u. Pauze
14.50 u. Themasessies rond "Nazorg"
15.40 u. Slotbeschouwingen door gouverneur Cathy Berx


Panelgesprek

 1. Guy Tegenbos - moderator
 2. Cathy Berx - gouverneur Antwerpen
 3. Herman Reynders - gouverneur Limburg
 4. Patrick Vandenbruwaene - procureur-generaal Ressort Antwerpen-Limburg
 5. Wim Dries - burgemeester Genk
 6. Harry Hendrickx - burgemeester Malle
 7. Philip Pirard - korpschef Politie Limburg Regio Hoofdstad
 8. Chris Bombeke - Beroepsvereniging van bewakingsondernemingen (BVBO)

Themasessies

Tijdens de themasessies komen vier onderwerpen aan bod:

 • bestuurlijke handhaving
 • overlast
 • bevolkingszorg
 • informatieversterking.

Elk onderwerp doorloopt de vijf fases van de veiligheidsketen:

 • proactie en preventie
 • voorbereiding
 • reactie
 • nazorg.

Themasessies "Proactie en preventie"

Bestuurlijke handhaving:
de aanpak van Outlaw Motor Gangs met een vergunningenbeleid
Raf Terwingen (burgemeester Maasmechelen)
Roger Leys (korpschef politiezone Regio Turnhout)

Hoe kan een vergunningenbeleid een lokaal bestuur helpen om criminele motorbendes te verhinderen om zich te vestigen in de gemeente/stad? De burgemeester van Maasmechelen en de korpschef van de politiezone Regio Turnhout lichten toe hoe zij dit aanpakken.  

Overlast:
het burgerplatform "Stuurgroep Sint-Andries"

Nico Volckeryck (voorzitter van de stuurgroep Sint-Andries)

De stuurgroep Sint-Andries is een bewonersgroep die zich bekommert om de leefbaarheid van de Antwerpse Sint-Andrieswijk. Nico Volckeryck, voorzitter van de stuurgroep, legt uit hoe ze samenwerken met de wijkpolitie en de buurtregie. Ze vergaderen maandelijks om kleine ergernissen of samenlevingsproblemen te bespreken, maar ook en vooral om samen plannen te maken om het leven in hun wijk nog aangenamer te maken. Zo zijn ze ook betrokken bij Smart City, een groots stedelijk proeflabo dat allerlei innovatieve technologieën  uittest om de stad en wereld efficiënter, aantrekkelijker en nog meer "toekomstproof" te maken.

Bevolkingszorg:
weerbaarheid bij instellingen, bedrijven en burgers

Steven Vermeeren (Noodplanningscoördinator voor Mechelen en Willebroek)

In deze sessie gaan we na hoe burgers, instellingen en bedrijven zich kunnen voorbereiden op noodsituaties en zo zelf kunnen bijdragen aan een efficiënte incidentbestrijding. We tonen jou kant-en-klare instrumenten waarmee je aan de slag kan gaan om de weerbaarheid van instellingen, bedrijven en burgers op een positieve, laagdrempelige wijze te stimuleren en te faciliteren.

Informatieversterking:
scenariodenken
Peter De Kock (Pandora Intelligence)

Ontdek tijdens deze sessie wat we kunnen leren als we filmscenario’s combineren met reële criminele feiten en terroristische aanslagen. Laat de analyse van deze data toe om te anticiperen op toekomstige criminele en terroristische incidenten? 

Themasessies "Voorbereiding"

Bestuurlijke handhaving:
het barrièremodel

Luuk Olsthoorn (het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Nederland)

Welke barrières kan een lokaal bestuur opwerpen om het werk van een crimineel te verstoren?
Het barrièremodel geeft een beeld van welke stappen een crimineel moet zetten om een misdrijf te plegen en brengt daarbij in kaart welke partijen en gelegenheden het misdrijf mogelijk maken. Dit maakt het voor een lokaal bestuur mogelijk om inzicht te krijgen in de maatregelen die een gemeente/stad moet nemen om misdrijven te voorkomen.

Overlast:
gedragsbeïnvloeding en wildplassen

Richard De Vries (Urban Senses)
Simon Huybrechts (consulent gemeenschapsgerichte preventie - Stad Mechelen)

Richard de Vries van Urban Senses licht toe hoe zintuigbeïnvloeding kan zorgen voor een positieve gedragsverandering. Daarna legt hij samen met de stad Mechelen uit hoe zij wildplassen in het uitgaansleven hebben aangepakt.

Bevolkingszorg:
bestuurlijk dilemma’s tijdens een noodsituatie: bent u er klaar voor?

Joke Claesen (expert Noodplanning, Federale Diensten van de gouverneur van Limburg)
Peter Vanvelthoven, volksvertegenwoordiger in de Kamer, burgemeester ten tijde van het busongeval in Sierre

Om burgemeesters op een laagdrempelige manier voor te bereiden op hun rol als voorzitter van een crisiscel, ontwikkelde de dienst Noodplanning en Crisisbeheer in Limburg een onlinedilemmaspel met realistische bestuurlijke vraagstukken. Na een korte voorstelling van het spel, doorlopen we samen met u dilemma’s die ontstonden na het busongeval in Sierre.

Informatieversterking:
informatiegestuurde politiezorg

Politiezone Antwerpen

Dagelijkse politietussenkomsten leveren informatie op over onveiligheid, leefbaarheid en criminaliteit. Deze informatie wordt nog waardevoller wanneer deze verrijkt wordt tot "intelligence".
De politiezone Antwerpen stelt deze "intelligence" ter beschikking van haar medewerkers via het digitale platform "FOCUS". Het is een eerste stap naar real time intelligence.

Themasessie "Reactie"

Bestuurlijke handhaving:
flexacties

Robin Dreesen (ARIEC Limburg)
Tom Bresseleers (coördinator Integrale Veiligheid Schoten)

Gecoördineerde acties van de gemeentelijke, de inspectie- en veiligheidsdiensten zijn een handig middel om infiltratie van criminelen in de legale bovenwereld zoals horecazaken, massagesalons, … op te sporen. ARIEC - het Arrondissementeel Informatie- en ExpertiseCentrum van de provincie Limburg - legt uit hoe zij deze acties organiseert op provinciaal niveau. De coördinator Integrale Veiligheid van de gemeente Schoten licht toe hoe ze dit op gemeentelijk niveau aanpakken.

Overlast:
overlast in het uitgaansleven: gluren bij de buren

Marjolijn van Hest (adviseur Aanpak Geweld en Veilig Uitgaan - het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid Nederland)

Iedere gemeente en stad krijgt wel eens te maken met uitgaansoverlast. Ontdek tijdens deze sessie hoe in Nederland een gemeente samen met de politie, de horeca en andere partners veiligheidsproblemen in het uitgaansleven kan aanpakken.

Bevolkingszorg:
ondersteuningsteam Ambtenaren Noodplanning

Jeroen Vanherck (noodplanningscoördinator van de stad Antwerpen)

Het beheren van een noodsituatie is voor elke bestuurlijke overheid een uitdaging. De betrokken overheid wordt plots geconfronteerd met veel taken en complexe dilemma’s. Het provinciaal Ondersteuningsteam Ambtenaren Noodplanning geeft de bestuurlijke overheden in de provincie Antwerpen meer armslag in dergelijke uitzonderlijke situaties. We overlopen met jou de aangeboden ondersteuning die jou in staat moet stellen om een noodsituatie zo adequaat mogelijk te beheren.

Informatieversterking:
over leegstand, criminaliteit en big data van ondernemingen

Eric Van den Broele (Graydon)

Met ruwe data over ondernemingen ben je niet veel. Het is de combinatie en de analyse van tal van databronnen die meer verklappen over een onderneming dan je zou denken.
 
Laat data-analyse jou toe om malafide ondernemingen te onderscheiden van bonafide handelaars? Kun je als beleidsmaker jouw vergunningsbeleid correct documenteren met inzichten op basis van data-analyse? Of vermijden dat malafide ondernemingen de bonafide bedrijven frauduleus beconcurreren? Hoe bepaal je welke handelszaken een groeipool worden voor jouw gemeente? Welke bedrijven stevenen af op een faillissement? Kun je anticiperen op leegstand in de winkelstraten?
 
Ja, dat kan. Hoe? Dat ontdek je tijdens deze sessie.

Themasessies "Nazorg"

Bestuurlijke handhaving:
de mogelijkheden en grenzen bij informatiedeling

Bruno Coppin (substituut-procureur des Konings, Parket Hasselt)

Ontdek in deze sessie hoe ver je kan gaan in het delen van informatie. Kan en mag je gerechtelijke informatie delen met externe partners en hoe vermijd je de juridische valkuilen tijdens bestuurlijke acties?

Overlast:
burenbemiddeling: laat de buren niet verzuren

Petra Vangenechten (buurt-en burenbemiddelaar - coördinatie - Stad Antwerpen)
Esther Van Eynde (consulent Wijkwerking Politie Limburg Regio Hoofdstad)

In één op de 3 Vlaamse gemeenten kunnen inwoners vandaag een beroep doen op vrijwillige burenbemiddelaars. Kom tijdens deze sessie te weten wat burenbemiddeling is, wat je er als lokaal bestuur bij te winnen hebt, hoe je zo’n dienst start en hoe je samenwerkt met vrijwilligers.

Bevolkingszorg:
nazorg na crisis – met de voeten in het water

An Meeusen (stafcoördinator noodplanning voor de stad Antwerpen)

Als burgemeester stopt het werk niet na afloop van een incident. Burgers verwachten dat je als burger vader/-moeder ook dan nog voor hen klaarstaat.
Aan de hand van concrete voorbeelden rond wateroverlast brengen we jou op de hoogte van de verschillende aspecten van nazorg. Dit zowel op korte termijn (onmiddellijk na het wegtrekken van het water) met de ondersteuning hoe je terug naar de reguliere situatie (de situatie voor de wateroverlast) kunt gaan, als op middellange termijn met bijv. de voorbereiding van het dossier voor de mogelijke erkenning als ramp, als op lange termijn waarbij big data (uit analyse van het incident) jou gericht kunnen helpen om dit in de toekomst te beperken/voorkomen.

Informatieversterking:
Justitiehuis Antwerpen

Veerle Pasmans (directeur Justitiehuis Antwerpen)

Ontdek hoe het Justitiehuis Antwerpen bijdraagt aan meer sociale veiligheid en hoe zij te werk gaat om recidive te voorkomen. Krijg een antwoord op de vraag welke initiatieven je als lokaal bestuur kunt nemen om rond thema’s als intrafamiliaal geweld, radicalisering, dak- en thuislozen netwerken uit te bouwen.

Praktische info

Wanneer: dinsdag 5 februari 2019 van 9.30 - 16.00 u.

Locatie: Corda Campus – Kempische Steenweg 293, 3500 Hasselt
Corda Campus is een vooruitstrevende bedrijvencampus die staat voor ondernemerschap, technologie, connectie en beleving. Verschillende innoverende bedrijven en start-ups hebben er hun stek waar ze elkaar inspireren en stimuleren.

Inschrijven

www.limburg.be/veiligheidsconferentieform

Wapen

Nieuws

woensdag, 09 januari 2019
Deputatie en gouverneur bij de eerste kolomzetting
Op dinsdag 8 januari 2019 is de bouw van een multifunctionele oefenhal voor PLOT van start gegaan langs de Zwartegoudlaan in Zwartberg, op de oude mijnsite. Het gebouw zal reeds vanaf september dienstdoen...
woensdag, 02 januari 2019
Affiche - alle info staat in de tekst hieronder
Hoe motiveer je iemand om iets anders te proberen? Waar begin je met gedragsverandering? Hoe kunnen we verkeersgedrag sturen met infrastructuur, handhaving, educatie en sensibilisering? Verkeer is...
dinsdag, 18 december 2018
De impact van agressie weegt vaak zwaar. Agressie-incidenten tasten de veiligheid en het welzijn van medewerkers én cliënten aan. Ze beïnvloeden het leef- en werkklimaat en staan een kwaliteitsvolle...