De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Reglement betreffende de subsidiëring van verenigingen en overheidsinstellingen voor oud-strijders

Besluit van 16 juni 2004

Gewijzigd: 21 april 2010

De Provincieraad van Limburg,

Overwegende dat de provincie Limburg reeds gedurende verscheidene jaren een aantal verenigingen voor oud-strijders en een overheidsinstelling voor oud-strijders subsidieert;

Overwegende dat de provincie Limburg dit ondersteuningsbeleid wenst te continueren;

Gelet op het provincieraadsbesluit d.d. 2002-03-20 houdende de vaststelling van het reglement betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming voor subsidietrekkers;

Gelet op de wet van 1983-11-14 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op artikel 840 3247/640 00 “Toegestane subsidies aan provinciale verenigingen Oud-strijders” van de provinciebegroting;

Gelet op artikel 65 en artikel 85 van de provinciewet;

Besluit

Artikel 1

Binnen de perken van het vastgestelde begrotingskrediet kan de bestendige deputatie subsidies verlenen aan verenigingen voor oud-strijders en aan organismen van openbaar nut die een werking ontplooien naar oud-strijders. Deze subsidie moet aangewend worden voor de werking van de vereniging of voor de financiële of sociale hulpverlening aan Limburgse oud-strijders en hun familiale omgeving.

Artikel 2

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moeten de verenigingen beantwoorden aan volgende vereisten:

 1. de provinciale afdeling zijn van een nationale vereniging, al dan niet met rechtspersoonlijkheid die zich tot doel heeft gesteld een werking naar oud-strijders te ontwikkelen
 2. een provinciale spreiding hebben, d.w.z. ofwel leden hebben uit ten minste 5 Limburgse gemeenten ofwel ten minste 100 leden in Limburg tellen
 3. in Limburg activiteiten van educatieve aard of van onderlinge hulp aanbieden zo de vereniging meer dan 400 leden telt.

Artikel 3

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moeten de organismen van openbaar nut beantwoorden aan volgende vereisten:

 1. een werking naar oud-strijders in Limburg hebben die minstens 100 Limburgers betreft
 2. in Limburg financiële of sociale hulp aanbieden aan oud-strijders en hun familiale omgeving.

Artikel 4

De subsidie wordt als volgt berekend:

 • 50 % van het op de begroting daartoe ingeschreven krediet wordt in gelijke delen verdeeld tussen de verenigingen met meer dan 400 leden en de organismen van openbaar nut
 • 50 % van het op de begroting daartoe ingeschreven krediet wordt in gelijke delen verdeeld tussen de overige verenigingen.

Artikel 5

De aanvraag voor een werkingssubsidie wordt ingediend bij de Beheerscel, Directie Mens, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt vóór 31 augustus van het lopende jaar.

Het aanvraagdossier van de verenigingen met meer dan 400 leden en de organismen van openbaar nut bevat de volgende gegevens:

 1. een jaarverslag van het voorbije werkingsjaar
 2. een financieel verslag van het voorbije werkingsjaar
 3. een lijst met namen en adressen van de provinciale bestuursleden (enkel voor de verenigingen)
 4. het ledenaantal of het aantal gerechtigden in Limburg tijdens het voorbije werkingsjaar
 5. het aantal afdelingen in Limburg tijdens het voorbije werkingsjaar (enkel voor de verenigingen)
 6. een bewijs van het statuut van de vereniging zoals vereist volgens artikel 2.1 (enkel voor de verenigingen)
 7. naam, adres en rekeningnummer van de begunstigde van de subsidie.

Het aanvraagdossier van de overige verenigingen bevat de volgende gegevens:

 1. het ledenaantal in Limburg tijdens het voorbije werkingsjaar
 2. het aantal afdelingen in Limburg tijdens het voorbije werkingsjaar
 3. een lijst met namen en adressen van de provinciale bestuursleden
 4. een bewijs van het statuut van de vereniging zoals vereist volgens artikel 2.1
 5. naam, adres en rekeningnummer van de begunstigde van de subsidie.

Artikel 6

In de publiciteit die over de organismen van openbaar nut of de vereniging wordt gemaakt, moet de initiatiefnemer de financiële steun van de provincie Limburg vermelden.

Artikel 7

De subsidie mag enkel aangewend worden voor het doel waarvoor ze werd aangevraagd, zoniet kan de ontvangen subsidie teruggevorderd worden.

Artikel 8

De bestendige deputatie kan bijkomende inlichtingen vragen. De aanvrager verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de provincie Limburg te aanvaarden.

Artikel 9

Foutieve of onvolledige aangiften hebben de gehele of gedeeltelijke schrapping of terugvordering van de subsidie tot gevolg.

Artikel 10

Over alle niet voorziene gevallen beslist de bestendige deputatie.

Artikel 11

Dit  besluit treedt in werking vanaf heden.
  
Hasselt d.d. 2004-06-16

De provinciegriffier,
Marc Martens

De voorzitter,
Mark Vanleeuw