De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Onderwijs in Limburg

Taal

Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Daarom onderneemt het provinciebestuur diverse acties om de Nederlandse taalvaardigheid van de Limburger te versterken. Om taal van iedereen te maken, bundelt de provincie de krachten met de Limburgse gemeenten en met partners die taal ter harte nemen.

Om een brede beweging op gang te brengen in onze provincie, is het belangrijk dat de acties van de verschillende partners gelijkgericht zijn en dat ze vertrekken vanuit dezelfde visie. Taal, participatie en integratie zijn in de visie van de provincie Limburg onlosmakelijk met elkaar verbonden: mensen leren een taal als ze kansen krijgen om die taal te gebruiken in zoveel mogelijk verschillende situaties, vanuit een diep respect voor hun eigen identiteit. Een visie waarin participatie, dialoog en ontmoeting centraal staan, is een wervende visie. Ze kan mensen motiveren om beroepshalve een engagement op te nemen en ze kan elke individuele Limburger sensibiliseren om met anderen in dialoog te gaan.

De visie is verwoord in een aantal heldere uitgangspunten, zodat alle Limburgers ten volle kansen kunnen creëren om taal van iedereen te maken:

  • Taal, participatie en integratie zijn onlosmakelijk met elkaar verweven: mensen leren pas écht een taal door die taal veelvuldig te gebruiken in een brede waaier aan gevarieerde contexten. We zorgen voor meer ontmoetingsmomenten opdat alle Limburgers kunnen experimenteren met taal, ongeacht hun leeftijd of moedertaal.
  • We dragen zorg voor een leef- en werkomgeving waar mensen zich vrij voelen om Nederlands te leren en te oefenen. Alle Limburgers kunnen hiertoe bijdragen door als gelijkwaardige, respectvolle gesprekspartners in dialoog te gaan en samen te zoeken naar manieren om elkaar te begrijpen.
  • We streven naar een optimale Nederlandse taalvaardigheid voor alle Limburgers. Tegelijk kiezen we bewust voor een positieve houding tegenover de moedertaal van anderstaligen. We willen bijdragen tot meertaligheid van de Limburger, met aandacht en respect voor de thuistaal en de buurtalen.
  • Natuurlijke, spontane taalverwerving gaat hand in hand met het expliciet leren van grammaticale regels. Ook een goede spellingvaardigheid en taalbeschouwing  komen mensen ten goede.

De provincie biedt ondersteuning bij de implementatie van deze visie via:

  • De jaarlijkse organisatie van een studiedag "Taalentum", waarbij er goede praktijken worden gepresenteerd voor en door wisselende doelgroepen.
  • De ondersteuning van lokale besturen, diensten en scholen, in nauwe samenwerking met andere organisaties die een ondersteunende rol opnemen in de economie, de samenleving en het onderwijs.
  • Het begeleiden van werkgroepen en het aanbieden van overlegtafels.
  • Het subsidiëren van projecten die blijk geven van een vernieuwende aanpak op het vlak van taal, participatie en integratie binnen het onderwijs, de samenleving en/of de economie.
  • Het initiëren van acties die een motorfunctie kunnen vervullen om doelgericht in te zetten op taal, participatie en integratie op lokaal en bovenlokaal niveau, over sectoren en levensdomeinen heen.
  • Het beschikbaar stellen van educatief materiaal.

Provincie Limburg is ook social