De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Beleidsplan Ruimte Limburg

Inspraak, participatie en overleg

Alleen met een degelijk proces van overleg en participatie kan een BRL tot stand komen dat gedragen wordt door de vele betrokkenen en stakeholders.

Met de vraag "Welk Limburg wil jij?" nodigden we van eind 2017 tot en met oktober 2019 iedereen uit om mee na te denken over de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie.
Via een online debatplatform kon iedereen ideeën posten en mee debatteren. Dit leidde tot een bonte en veelzijdige verzameling van ideeën en meningen. Ze kunnen gezien worden als een weerspiegeling van bezorgdheden die leven in Limburg.
We verzamelden ze allemaal in één verslag (www.limburg.be/brlideeenenreacties).  

Op 8 december 2017 organiseerden we ook het "debatfestival".
We kijken terug op een inspirerende dag met heel wat boeiende discussies.
Herbeleef onderaan deze pagina het debatfestival via de fotoreportage en de aftermovie.
Alle inzichten van die dag vind je terug in het verslag (www.limburg.be/brlverslagdebatfestival).

Publieke inspraak Kennisgeving plan-MER van 1 september tot en met 30 oktober 2020

Om de mogelijke effecten van het BRL op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage gevoerd (plan-MER). De eerste stap hierin is de kennisgeving. De kennisgevingsnota beschrijft de onderzoeksmethodiek die zal worden toegepast voor de milieueffectbeoordeling. Het geeft aan wat in het eigenlijke plan-MER zal onderzocht worden en hoe dat zal gebeuren.

Je kunt de kennisgeving van het plan-MER downloaden via www.limburg.be/brlkennisgeving.

De kennisgeving wordt ter inzage gelegd voor het publiek van 1 september t.e.m. 30 oktober 2020.

Tijdens deze periode kun je bijkomende input en suggesties geven die mee sturend kunnen zijn voor het vervolg van het onderzoek. Je kunt aangeven welke milieueffecten volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren.

Schriftelijke reacties en eventuele opmerkingen op de kennisgeving kunnen op verschillende manieren worden bezorgd en uiterlijk op 30 oktober 2020:

 • per e-mail aan mer@vlaanderen.be (= voorkeur)
 • per post aan Team MER, Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel met als vermelding "plan Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie Limburg (PL0264)".
 • door afgifte in het gemeentehuis van de Limburgse gemeenten of bij Team MER in Brussel.

Alle opmerkingen op de kennisgeving worden door Team MER verzameld. Daarna zal het Team MER een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER en richtlijnen opstellen voor de opmaak van het plan-MER.

Meer info over de plan-MER-procedure vind je op de website van Team MER. Je vindt er ook een standaardformulier waarop je eventuele opmerkingen kunt formuleren.

Tijdens de periode van terinzagelegging kun je de kennisgeving ook raadplegen in het Provinciehuis en in gemeentehuizen van de Limburgse gemeenten.

Publieke raadpleging conceptnota    

Van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020 werd er een publieke raadpleging gehouden over de conceptnota. Tijdens deze periode kon iedereen zijn/haar zienswijze op de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kenbaar maken bij de provincie Limburg.

We ontvingen in totaal 60 inspraakreacties. Het merendeel van de reacties (25) is afkomstig van de Limburgse gemeenten. Dit betekent dat 60 % van de 42 Limburgse gemeenten reageerden, waaronder zowel kleinere gemeenten als de grotere steden. Daarnaast ontvingen we ook 7 adviezen vanuit de Vlaamse overheidsadministraties, 2 vanuit aangrenzende provincies en 7 vanuit diverse organisaties. Er kwam respons van 18 particulieren en ook de Procoro bracht een omstandig advies uit.

Uit het geheel van de inspraakreacties kunnen volgende samenvattende hoofdlijnen afgeleid worden.

 1. Er is nood aan verduidelijking, verdere uitwerking en concretisering van de strategieën en doelstellingen om de gebiedsgerichte lokale impact en draagwijdte van het BRL te kunnen inschatten.
 2. Een bovenlokale benadering binnen het ruimtelijk beleid is nuttig, maar er moet nog uitgeklaard worden hoe het bovenlokaal beleid afdwingbaar wordt, hoe de regionale samenwerking wordt geoperationaliseerd en welke ruimte er blijft voor invullen ervan door lokale besturen.
 3. Er is vooral een vraag naar de rol van provincie. Wat gaat provincie doen? Welke projecten, acties, middelen voorziet de provincie? Hoe gaat provincie de gemeenten ondersteunen bij uitdagingen of initiatieven met een bovenlokale impact?
 4. Voor het draagvlak van het BRL, is overleg met en betrokkenheid van gemeenten noodzakelijk bij de verdere uitwerking van de beleidskaders omwille van de waardevolle input vanuit lokale kennis en beleidspraktijk.
 5. Specifiek voor Limburg, zijn (lands- en gewest-)grensoverschrijdende relaties en samenwerking van belang op vlak van mobiliteit, economie en open ruimte.
 6. De mobiliteit in Limburg moet verbeterd worden, zeker op vlak van openbaar vervoer en fietsen. Maar de auto kan niet weggecijferd worden in Limburg.
 7. Er is een bezorgdheid over de ontwikkelingskansen van dorpen en kleine kernen.
 8. Er is geen eenduidigheid over het gewenst beleid van de open ruimte. Er is een tegenstelling merkbaar tussen enerzijds een integrale benadering met een sterke verweving van activiteiten en anderzijds een eerder sectorale benadering met een scheiding van functies (natuur vs. landbouw), die vooral ingegeven is vanuit landbouw.
 9. Om het voorgestelde beleid op vlak van kernversterking en open ruimte te operationaliseren en te kunnen realiseren, zijn er instrumenten, afdwingbare kaders en veel financiële middelen nodig, vooral om te kunnen ingrijpen op het bestaand juridisch ruimteaanbod.
 10. Het is belangrijk dat het BRL goed afgestemd wordt met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (en de beleidskaders in opmaak) en met beleidsplanningsprocessen van aangrenzende gebieden (andere provincies, Nederland) en van andere sectoren (regionaal mobiliteitsplan).
 11. In Zuid-Limburg leeft er bij een aantal burgers een ernstige ongerustheid over de inplanting van een grootschalig windmolenpark in de omgeving van Tongeren-Riemst. De impact hiervan moet onderzocht worden in een plan-MER.

Het volledige verslag van de publieke raadpleging is opgenomen als bijlage in de procesnota.

Op 2 december 2019 werd ook een publieke infomarkt gehouden waar meer informatie en toelichting werd gegeven over de conceptnota. De posters van deze infomarkt kun je bekijken via www.limburg.be/brlconceptnota_infomarkt

Welk Limburg wil jij?

Er volgen nog verschillende inspraakmomenten in het proces van het BRL. Deze worden bekendgemaakt langs verschillende kanalen.

De eerstvolgende officiële mogelijkheid tot inspraak zal zijn op de kennisgevingsnota van het plan-MER. De terinzagelegging van deze nota is gepland voor het najaar van 2020.

Heb jij ondertussen nog een idee of suggestie voor het Beleidsplan Ruimte Limburg, dan mag je dat altijd bezorgen via e-mail aan brl@limburg.be

Sfeerbeelden

Deze functionaliteit is uitgeschakeld door je cookie policy instellingen.
Je kunt deze instellingen aanpassen op de cookie policy pagina.

Het hoofdgebouw van Thorpark in Genk. De locatie van het debatfestival.

Deelnemers aan het debatfestival die naar de inkom wandelen.

Het logo van Thor Central (het hoofdgebouw van Thorpark).

Deelnemers lopen de trap in de inkomhal op.

Deelnemers  worden ontvangen door hostessen en krijgen een lanyard met een naambadge en een mapje met informatie (dagprogramma, een korte toelichting over de sprekers, ...) mee.

Het reclamebeeld voor het debatfestival met de slogan "Welk Limburg wil jij?".

Deelnemers gaan het auditorium binnen.

De woordkunstenaar Jee Kast geeft een introductie en schetst het verloop van de dag.

Een overzicht van de aanwezigen in het auditorium.

Noël Slangen (opiniemaker) als spreker aan het woord in het auditorium.

Beelden van het publiek in het auditorium en in de speakers corner.

Yves Houben (UNIZO Limburg) aan het woord in de speakers corner.

Rick de Leeuw (schrijver/zanger) presenteert een verhaal over mobili-tijd aan het holodeck.

(Tekst in beeld) Inge Moors, Gedeputeerde Ruimtelijke ordening

De gedeputeerde Inge Moors wordt geïnterviewd en vertelt: "Ruimtelijk ordening heeft een impact op iedereen. Want ruimtelijke ordening bepaalt waar we gaan wonen, waar we gaan werken, waar we gaan leven. Vandaar is het ook belangrijk dat de participatie gebeurt door alle Limburgers."

Tijdens het interview met de gedeputeerde worden beelden getoond van spreker Bernard Vanheusden (UHasselt) en de aanwezigen tijdens een sessie van de debatformule "Schuif Aan".

Inge Moors komt terug in beeld en spreekt verder: "Zowel professionals als alle Limburgers die geïnteresseerd zijn in ruimtelijke ordening kunnen deelnemen aan het debat."

(Tekst in beeld) Tim Vekemans en Dimitri Minten, architecten RE-ST

Tim Vekemans neemt het woord: "Er is eindelijk debat over ruimte en het debat overschrijdt de disciplineruimte. Economen, juristen, landschappers, ... zijn aan het woord. We hebben het er samen over."

Tijdens het interview met Tim Vekemans wordt een sessie  van "Schuif Aan" getoond met o.m. spreker Gust Feyen (Limburgse Milieukoepel).

De microfoon, een schuimrubberen kubus, wordt naar een deelnemer geworpen die graag het woord wil hebben in een debatformule ingericht door Tomorrowlab.

(In beeld) Het logo van Tomorrowlab.

Visual harvesting (al tekenend notities nemen) tijdens de discussies.

Ignace Schops tijdens zijn presentatie in het auditorium.

(Tekst in beeld) Ignace Schops, directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland

Ignace Schops licht toe: "Ik heb vooral gepraat over klimaatbeleid en hoe we daar ruimtelijk wat aan kunnen doen. En de eerste reacties in het publiek waren eigenlijk wel positief. Ik was eigenlijk wel aangenaam verrast. Waarbij er toch wel een grote overeenstemming is dat we echt wat moeten gaan doen willen we het klimaatprobleem oplossen."

Ruben Lemmens (VKW Limburg) in gesprek met ander panelleden tijdens een sessie "Schuif Aan".

(Tekst in beeld) Geert Wets, directeur Instituut voor Mobiliteit

Geert Wets zegt: "Mobiliteit is echt ook de basis van de ruimtelijke ordening en moet er voor zorgen dat bestemmingen dat die ook kunnen aangedaan worden via mobiliteitsinfrastructuur."

Stijn Bijnens tijdens zijn betoog in het auditorium.

(Tekst in beeld) Stijn Bijnens, CEO Limburgse investeringsmaatschappij LRM

Stijn Bijnens legt in zijn interview uit: "Het ruimtelijk beleid moet er voor zorgen dat bedrijven hier kunnen groeien. Alles wordt betaald door bedrijven. We krijgen een loon van een bedrijf. Bedrijven krijgen belastingen en met die belastingen hebben we scholen, goede gezondheidszorg, ... Dus voor de economie is het ongelofelijk belangrijk dat die kan groeien."

Deelnemers aan het debatfestival verlaten de zaal.

Iedereen geniet van de lekker hapjes tussen de verschillende sessies door. Verschillende aanwezigen nemen een hap van een broodje of kiezen voor een bordje.

In de speakers corner zitten de geïnteresseerden op een kussentje op de trap.

Karel Lhermitte (Landelijke Gilden) spreekt over de rol van platteland en dorpen.

Jee Kast leidt de sprekers van de speakers corner in.

Alfredo De Gregorio (architect) zet zijn uiteenzetting kracht bij met handgebaren.

Bart Julliams (schepen Stad Geel) wacht zijn beurt als spreker af.

Marc Dillen (Vlaamse Confederatie Bouw) gaat in discussie met zijn tafelgasten.

Dorothy Mingeau van Tomorrowlab leidt de sessies van het ruimteconclaaf in goede banen. Op de achtergrond worden de belangrijkste punten genoteerd/getekend.

Professor Pieter Ballon (VUB/IMEC) verzorgt de slotlezing over "Smart Cities".

Iedereen komt naar de foyer voor een afsluitend drankje.

(Tekst in beeld) Rick de Leeuw, Nieuwe Limburger

Rick de Leeuw vraagt zich af: "Kan Limburg, dat graag het centrum van de euregio wil zijn, dat ook daadwerkelijk worden?"

Ignace Schops vat het samen als: "Limburg is groen Limburg en niet grijs Limburg."

Participanten drinken een drankje.

(Tekst in beeld) Bernard Vanheusden, Vicedecaan Faculteit Rechten UHasselt

Bernard Vanheusden deelt zijn bedenking: "Het meeste wat me bijgebleven is, dat we nog heel veel ruimte hebben, dat we dat niet altijd goed beseffen en dat we die eigenlijk beter in kaart zouden moeten brengen en dan beter benutten."

Iedereen babbelt na bij een glaasje.

Rick de Leeuw: "Ik kreeg sloffen voor de aanvang van de presentatie omdat ik anders niet over de vloer mocht lopen waar geprojecteerd werd en op die sloffen stond: 'Welkom thuis Limburg'. Prachtig samengevat!"

Overzicht foyer bij receptie als afsluiting van de dag.

Avondbeeld met kerstverlichting van Thor Central (hoofdgebouw Thorpark).

(In beeld) Logo provincie Limburg

(Tekst in beeld) Een organisatie van provincie Limburg

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u.

Het is aangeraden om eerst jouw contactpersoon telefonisch te contacteren. Omwille van de maatregelen rond Covid-19 (coronavirus) werken de provinciale medewerkers zo veel mogelijk van thuis uit.
Heb je een afspraak in het Provinciehuis, hou je aan de geldende maatregelen. Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens jouw bezoek aan het Provinciehuis, maar ook een goede handhygiëne en een afstand bewaren van elkaar van 1,5 meter is verplicht.

Webinar
Webinar
naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

woensdag, 21 oktober 2020
De Woonacademie van provincie Limburg en Confederatie Bouw Limburg organiseerden samen drie webinars rond actuele woonthema’s en tendensen. Meer dan 400 personen registreerden zich. Wij...
vrijdag, 16 oktober 2020
Blauwalgen in het water
Vanaf 21 augustus 2020 was er een captatieverbod van kracht op (specifieke delen van) de Zuid-Willemsvaart, het Kanaal Bocholt-Herentals en het Kanaal naar Beverlo. Na nieuwe staalnames door de...
donderdag, 01 oktober 2020
Van maandag 12 oktober tot en met zondag 18 oktober organiseren De Werkvennootschap en het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid een virtuele infomarkt over het complex project Noord-Zuidverbinding...