De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PCCE

Subsidies

Advisering bij de toekenning van projectsubsidies erfgoed

Erfgoedorganisaties kunnen elk jaar tot 15 april een subsidieaanvraag indienen voor projecten die betrekking hebben op de zorg, het onderzoek en de ontsluiting van erfgoed in de provincie Limburg.

Het PCCE onderzoekt samen met de erfgoedcommissie deze projecten naar inhoud en bekijkt of ze beantwoorden aan de vooropgestelde doelstellingen. De bevindingen en het adviesvoorstel worden ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie.

Raadpleeg de projectsubsidie erfgoed.

Contacteer onze consulent.

Investeringssubsidie voor erfgoeddepots

De provincie heeft als taak een regionaal depotbeleid uit te werken. De bewaring van erfgoed zelf is een taak van de erfgoedhouder of -beheerder.

Met een investeringssubsidie wil de provincie de kwalitatieve uitbouw van depotruimtes ondersteunen en de investeringsbereidheid verhogen, waardoor duurzame oplossingen haalbaar worden. Het bijhorende subsidiereglement bepaalt de voorwaarden en de aanvraagmodaliteiten.

De subsidie is bedoeld voor erfgoeddepots in Limburg en kan worden aangevraagd door lokale besturen en erfgoedbeherende organisaties.

Raadpleeg de investeringssubsidie voor erfgoeddepots.

Contacteer de depotconsulent.

Limburgse musea en/of culturele archiefinstellingen met een kwaliteitslabel ingedeeld bij het regionale niveau

De provincie Limburg ondersteunt vele jaren de werking van de Limburgse erkende musea ingedeeld bij het regionale niveau. Deze ondersteuning, onder meer via werkingssubsidies, kadert in de uitbouw van een complementair cultureel erfgoedbeleid.

Limburgse musea die een kwaliteitslabel hebben ontvangen van de Vlaamse Regering, kunnen een aanvraag tot regionale indeling indienen bij de provincie Limburg.

Regionaal ingediende musea kunnen jaarlijks werkingssubsidies aanvragen.

Raadpleeg de werkingssubsidie musea.

Contacteer onze consulent.

Subsidiëring van lokale WO I-projecten

In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Die verjaardag zal in Limburg en uitgebreider in Vlaanderen niet onopgemerkt voorbij gaan. Talloze erfgoedwerkers, lokale cultuurprofessionals en toerismewerkers zijn projecten op touw aan het zetten om deze oorlog en de gevolgen ervan in de periode 2014-2018 te herdenken.

Om de verscheidene lokale activiteiten meer draagkracht te geven en te voorkomen dat er verschillende gefragmenteerde initiatieven genomen worden, werd een groter Limburgs verhaal opgesteld met aandacht voor de bovenlokale of unieke gebeurtenissen die zich in Limburg hebben afgespeeld tijdens Wereldoorlog I. Om een plaatselijk project te kaderen binnen dit Limburgse verhaal voorziet de provincie Limburg (c.q. het PCCE) in een financiële impuls ter ondersteuning.

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door

  • (inter)lokale publiekrechtelijke instanties: gemeente, intergemeentelijk samenwerkingsverband, autonoom gemeentebedrijf, ...
  • privaatrechtelijke instanties zonder winstoogmerk: vzw's, stichtingen, ...
  • feitelijke verenigingen: heenkundige kringen, oud-strijdersverenigingen, ...

Voor het opmaken van het aanvraagdossier kan het PCCE om inhoudelijke ondersteuning worden gevraagd.

Raadpleeg de subsidie WO I-projecten.

Contacteer onze consulent.

STROOM: talentondersteuning in cultuur

STROOM is de cultuurondersteuning van de provincie Limburg. Bedoeling is om jonge Limburgse kunstenaars een duw in de rug te geven om zich professioneel te ontwikkelen. Ondertussen zijn er 3 vormen:

  • een STROOMBEURS focust op de cultuurdisciplines kunsten en erfgoed
  • STROOM LITERAIR richt zich op een brede invulling van literair talent: van schrijvers, illustratoren, ...
  • STROOMinvest is een investering en terugbetaling is vereist. STROOMinvest kent geen deadlines om een aanvraag in te dienen.

Raadpleeg de STROOM-subsidie.

Contactgegevens dienst

Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 75 75
fax 011 23 81 11
e-mail pcce@limburg.be
http://www.pcce.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.