De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
 • Start
 • 2013-02-01 Expertengroep overhandigt Strategisch Actieplan voor Limburg

Expertengroep overhandigt Strategisch Actieplan voor Limburg aan Vlaamse regering en Taskforce in Limburgs Provinciehuis

vrijdag, 01 februari 2013, 17.45 u.

Persbericht van de Expertengroep

Concrete acties om op korte en lange termijn werkgelegenheid in Limburg te creëren

Na de aankondiging van Ford om haar vestiging in Genk te sluiten heeft de Vlaamse regering een groep experten aangesteld om een Strategisch Actieplan voor Limburg te ontwikkelen, alsook een Taskforce om de relance acties voor Limburg te coördineren en uit te voeren. Het Strategisch Actieplan werd op vrijdagmiddag 1 februari 2013 in het Limburgse Provinciehuis door de Leuvense econoom Herman Daems voorgesteld aan de Taskforce. Het plan kreeg de naam SALK, wat staat voor Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat. SALK formuleert voorstellen om op korte en lange termijn duurzame en inclusieve werkgelegenheid in Limburg te creëren en om het economisch weefsel van de provincie Limburg te versterken.

De expertengroep heeft gedurende twee maanden intensief aan het plan gewerkt. Daarbij werden 16 organisaties uit het middenveld gehoord en werden een groot aantal suggesties geanalyseerd die door verschillende groeperingen in Limburg geformuleerd werden. Bovendien werden contacten gelegd met verantwoordelijken op het regionale, federale en Europese beleidsniveau.

Het rapport heeft een uitvoerige diagnose gemaakt van de problemen waar Limburg mee geconfronteerd wordt en heeft dan een visie en een aantal doelstellingen geformuleerd om de Limburgse economie op een duurzame manier te versterken. Om de visie en doelstellingen te realiseren geeft het SALK rapport een eerste aanzet tot een groot aantal doelgerichte acties die gegroepeerd werden in vier pijlers. Het rapport eindigt met een aantal aanbevelingen om tot een succesvolle implementatie van de acties te komen, te starten met een verdieping en evaluatie van de voorstellen.

Diagnose van de Limburgse problemen

De Limburgse regio staat onder druk door de sluiting van Ford Genk. De expertengroep heeft in het rapport echter vastgesteld en aangetoond dat er in het Limburgse economische weefsel een aantal belangrijke problemen zitten die een snel herstel bemoeilijken:

 • De Limburgse werkgelegenheid en welvaart staan onder druk: de sluiting van Ford Genk vergroot het reeds bestaande werkgelegenheidsprobleem. Bovendien dreigt er een daling van de Limburgse welvaart. Dat is het gevolg van het feit dat de werkgelegenheid onder druk staat terwijl de totale bevolking en de beroepsbevolking blijven stijgen en de productiviteit daalt. Indien niet wordt ingegrepen zou het bruto binnenlands product in Limburg van 26.006 euro per hoofd in 2011 terugvallen tot 24.124 euro in 2017.
 • Het beschikbare talent sluit niet aan bij de noden van de markt: de werkloosheid treft voornamelijk laaggeschoolden, jongeren en 50+ers. In 2012 hadden 48 % van de werklozen een lage scholing. Bovendien kent de Limburgse beroepsbevolking een scholingsachterstand. In 2011 had Limburg 27 % hoog opgeleiden terwijl dat in Vlaanderen gemiddeld 31 % was.
 • De Limburgse economie mist innovatiekracht en ondernemerschap. Zo maken onvoldoende bedrijven gebruik van de steun van het IWT en het aantal starters daalt. Bovendien zijn de bedrijven onvoldoende exportgericht. Daarbovenop kent tewerkstelling in Limburg een oververtegenwoordiging in sectoren onder druk zoals de industrie.
 • De Limburgse regio blijft onvoldoende ontsloten (weg/wate/spoor) en de ontwikkeling van bedrijventerreinen is niet afgestemd op de vraag. Zo is er schaarste in zekere regio’s (e.g., Hasselt, Sint-Truiden), en is er vraag naar meer ruimte voor KMO’s.

Limburgse zeshoek

Het SALK rapport formuleert een totaalvisie voor Limburg, onderbouwd door vele concrete voorstellen, om het economisch weefsel van Limburg te verstevigen en jobcreatie te versterken op lange termijn. Leidraad hierbij is de “Limburgse zeshoek”: duurzame jobs creëren, beter opleiden, doelgericht innoveren, ruimer exporteren, sterker ondernemen en gericht ontsluiten. En dit alles binnen een context van samenwerking met de omringende regio’s en community formation waarbij innovatie en groei gedreven worden door het creëren van een veelheid van linken tussen mensen en instellingen.

Door een beleid te voeren op basis van de “Limburgse zeshoek”, kan de regio terug aanknopen bij de economische groei. In een periode van ongeveer 5 jaar, kunnen netto 10.000 jobs gecreëerd worden, en kan dus de impact van Ford Genk gecompenseerd worden. Het rapport toont echter ook aan dat om de welvaartsdaling af te remmen, er sterk dient ingezet te worden op productiviteitsgroei. Productiviteitsgroei betekent niet dat er harder moet gewerkt worden, maar wel dat er meer innovatieve producten en diensten moeten komen met een hogere toegevoegde waarde die op een internationale markt kunnen verkocht worden.

De SALK strategie om het Limburgse economische weefsel te verstevigen, is gebaseerd op 4 pijlers:

 1. In de eerste plaats dienen een aantal acties genomen te worden op korte termijn. Concrete engagementen van de Federale en Vlaamse regering mbt een aantal lopende dossiers kunnen een directe impact hebben van 4.000 tot 5.000 jobs (e.g., nieuwe gevangenis in Limburg, Ikea Hasselt). Verder kan vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbeterd worden op korte termijn, o.m. door gerichte heroriënteringsacties naar de werknemers van Ford en toeleveranciers toe.
 2. Vervolgens dienen er initiatieven genomen te worden op lange termijn, die voortbouwen op de huidige portfolio aan activiteiten in de regio. Via gerichte acties dienen grote sectoren Versterkt te worden, in groeiende sectoren moet het potentieel Versneld worden en kiemen voor de toekomst moeten verder Ontwikkeld worden. Het rapport noemt dit het V²O principe (Versterk, Versnel, Ontwikkel). Het rapport bevat een aantal concrete fiches met initiële voorstellen volgens dit principe. Zo zijn er voorstellen ter versterking van de maakindustrie en logistieke activiteiten met hoge toegevoegde waarde. Dan zijn er voorstellen om de groei in een aantal activiteiten te versnellen zoals de innovatieve zorg en de vrijetijdseconomie. Tenslotte zijn er voorstellen om enkele activiteiten verder te ontwikkelen zoals ICT en digitale media, groene energie, cleantech en recycling, biotech en medtech en de creatieve industrie. Steeds is gezocht naar het versterken, versnellen of ontwikkelen van activiteiten waarin Limburg over natuurlijke en sterke troeven beschikt waarop verder gebouwd kan worden. Dit verbetert de slaagkansen van de nieuwe aanpak.
 3. De derde pijler omvat acties op lange termijn die zich richten op de randvoorwaarden van economische groei om zo meer duurzame jobs te creëren. De Limburgers dienen beter geschoold te worden, bedrijven moeten innovatiever en meer exportgericht worden, er moet meer ondernemerschap aan de dag gelegd worden en de regio moet beter ontsloten worden. Het rapport bevat opnieuw een aantal initiële voorstellen om deze randvoorwaarden te versterken, e.g., een
  vernieuwend onderwijsconcept “technologie & talent”, verbeterde individuele begeleiding van bedrijven op het gebied van innovatie en export, het uitbouwen van communities om kennisuitwisseling en “peer-to-peer learning” te stimuleren, een nieuw financieringsinstrument voor groeiende KMOs en identificatie van de belangrijkste knelpunten op het gebied van infrastructuur.
 4. Als laatste pijler, is er de verankering van de strategie in het beleid en de instellingen. De SALK strategie kan enkel succesvol geïmplementeerd worden als ze gekaderd wordt binnen het bredere Vlaamse beleid (Vlaanderen in Actie, Nieuw Industrieel Beleid) maar met de nodige ruimte voor regionale accenten. Dit impliceert ook dat de instellingen, belast met de uitvoering van deze strategie, versterkt moeten worden, dit zowel op regionaal als lokaal vlak. Tenslotte is ook een duidelijk engagement van de sociale partners noodzakelijk voor een succesvolle implementatie.

Naast het uittekenen van een visie en strategie voor de regio, is het nu van cruciaal belang dat dit plan krachtdadig verder uitgewerkt en geïmplementeerd wordt. De Expertengroep beklemtoont immers dat haar voorstellen, hoewel ze realistisch zijn, een nadere uitwerking nodig hebben. De experten bepleiten ook dat er op basis van de voorgestelde Limburgse zeshoek een aantal statistische indicatoren opgesteld worden om de vooruitgang van de strategie te meten en te toetsen. De expertengroep roept iedereen in Limburg op om zich achter dit plan te scharen en allen samen te werken aan een vernieuwende toekomst voor Limburg!

Contact

Algemene persinformatie
Luc De Seranno, woordvoerder minister-president Peeters
tel. 02 552 60 12
e-mail: luc.deseranno@vlaanderen.be

 • Start
 • 2013-02-01 Expertengroep overhandigt Strategisch Actieplan voor Limburg