De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provincie plant uitbreiding 3 regionale bedrijventerreinen

vrijdag, 04 juli 2014

In de herziening van het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen is er een ruimtebehoefte voor 280 ha aan bijkomende bedrijfskavels voorzien voor de provincie Limburg. De provincie Limburg voert nu inspanningen om bijkomende ruimte te creëren voor bedrijven. Concreet wordt gestart met de planologische processen van 3 nieuwe uitbreidingen van regionale bedrijventerreinen.

Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V): “Einde 2013 werd de studie RUBELIM, 'Ruimte voor bedrijventerreinen  in Limburg’ afgerond. Via deze studie werd de mogelijkheid tot het inplannen van meer dan 282 ha aan bijkomende regionale bedrijventerreinen in onze provincie op een wetenschappelijke manier onderzocht. Rekening houdend met het rapport RUBELIM en op basis van het SALK (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat), de beschikbaarheid aan (onbenutte) kavels en concrete uitbreidingsvragen, zullen we nu 3 planningsprocessen opstarten: in het kleinstedelijk gebied Bilzen (grondgebied Hoeselt) en ter hoogte van de economische knooppunten Houthalen-Helchteren en Opglabbeek”.

SALK-acties rond nieuwe bedrijventerreinen goedgekeurd

Dat de deputatie werk maakt van het SALK is duidelijk: recent werd beslist om het terrein Tongeren-Oost met 50 ha uit te breiden en in Sint-Truiden worden momenteel de uitbreidingsgrenzen voor Brustem vastgelegd.

“Als provincie zijn we bevoegd voor het plannen van de grotere regionale bedrijventerreinen en we nemen onze verantwoordelijk op. Om het Limburgse marktaanbod inzake bedrijventerreinen op middellange termijn te versterken, is het belangrijk dat we nu een aantal startbeslissingen nemen. Met deze beslissing zijn nu de belangrijkste SALK-acties rond nieuwe bedrijventerreinen – op locaties waar wij als provinciebestuur bevoegd over zijn – opgestart. Nu komt het er op aan de procedures correct te doorlopen en goede Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUPs) op te stellen. Een duurzame en flexibele inrichting van de terreinen moet voorop staan en de stedenbouwkundige voorschriften moeten dit mogelijk maken. Ook over het toekomstig uitgiftebeleid wil ik goede afspraken maken. We mogen niet vervallen in fouten uit het verleden, waarbij teveel reserves te vrijblijvend werden toegekend. Op beide vlakken moeten we toonaangevend worden in Vlaanderen.” aldus gedeputeerde Inge Moors.

Fase 1: afspraken maken met betrokken besturen en opstart onderzoeken

Nu de principiële beslissing door de provincie werd genomen, zullen in een eerste fase met de betrokken lokale besturen, dat zijn Hoeselt, Houthalen-Helchteren en Opglabbeek, afspraken gemaakt worden. Op basis van de kaartalternatieven uit de RUBELIM-studie zal het milieuonderzoek opgestart worden, waarbij de mogelijke impact om mens, milieu en natuur in detail onderzocht wordt (MER). Waar nodig zal een landbouwimpactstudie en een Landbouw Effecten Rapport (LER) opgestart worden, om de impact op de professionele landbouw in te perken. Na deze onderzoeken, zullen we exacte locaties aanduiden en een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opstellen.

Uitwerken visie op het vlak van bedrijventerreinen

De deputatie besliste ook tot het uitwerken van een visie op vlak van bedrijventerreinen. Er zal bestudeerd worden hoe Limburg op vlak van bedrijventerreinen in de toekomst het best ontwikkelt: hoe kan Limburg inspelen op de slimme economie, waar worden bij voorkeur nieuwe clusters gevormd, waar is een verdere uitbreiding van bestaande clusters noodzakelijk en hoe kunnen de bestaande Limburgse bedrijventerreinen het best aangepast worden aan nieuwe economische trends (logistiek, zorg & health, lab2fab,  brain- en essential fruit,…).