De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Bouwberoepen (stedenbouwkundige en verkavelingsberoepen)

Laatste wijziging: 2016-01-04
maandag, 04 januari 2016

Het college van burgemeester en schepenen verleent stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen.

Wie kan een beroep instellen?

De vergunningsaanvrager kan tegen de beslissing van het college of tegen een stilzwijgende weigering van een vergunning een beroep instellen bij de deputatie.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook natuurlijke personen of rechtspersonen, die hinder ondervinden van vergunde werken, een beroep instellen.

Procedure

De hele procedure is aan duidelijke regels onderworpen.

De dienst Stedenbouwkundige en Verkavelingsberoepen behandelt de beroepen ingesteld tegen de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen inzake stedenbouwkundige of verkavelingsberoepen.Praktische handleiding

Natuurlijke personen, rechtspersonen en procesbekwame verenigingen kunnen beroep instellen bij de deputatie tegen een uitdrukkelijke/stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen inzake een bouw- of verkavelingsaanvraag.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het bijhorend besluit van Vlaamse Regering van 24 juli 2009 leggen strikte voorwaarden op om in beroep te komen bij de deputatie. Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, dan is het beroep onontvankelijk.

Hieronder worden de voorwaarden voor ontvankelijkheid opgesomd.

 • Het beroep moet worden ingesteld binnen 30 dagen na de dag van betekening van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of, in het geval dat het beroep wordt ingesteld door een derde, binnen 30 dagen na de dag van aanplakking van de beslissing.
 • Het beroep moet worden ingesteld via een aangetekend schrijven.
 • Op dezelfde dag als deze waarop men het aangetekend beroepschrift naar de deputatie stuurt moet eveneens een afschrift (kopie) van dit beroepschrift via aangetekend schrijven naar het college van burgemeester en schepenen worden gestuurd.
  Indien het beroep wordt ingesteld door een derde, dan moet deze derde eveneens op dezelfde dag als deze waarop hij het aangetekend beroepschrift naar de deputatie en naar het college van burgemeester en schepenen stuurt ook een afschrift (kopie) van dit beroepschrift via aangetekend schrijven naar de aanvrager van de vergunning sturen.
 • Het bewijs van de aangetekende zending aan het college van burgemeester en schepenen en aan de aanvrager van de vergunning (bij derdenberoep) moet aan het beroepschrift worden toegevoegd.
 • Een dossiervergoeding van 62,50 euro moet betaald worden op rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35".
  Het bewijs van betaling van deze dossiervergoeding moet bij het beroepschrift gevoegd zijn. De dossiervergoeding moet niet betaald worden wanneer men in beroep komt tegen een stilzwijgende weigering.
 • De volgende gegevens moeten in het beroepschrift worden opgenomen:
  • ondertekening + datum van het beroepschrift
  • naam, hoedanigheid en adres van beroepsindiener
  • identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp   uitmaakt van deze beslissing
  • inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing
 • Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder of nadelen.
 • Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad.

Opgelet!

Om praktische redenen is het noodzakelijk dat je bij het indienen van een beroep:

 • te kennen geeft of je gehoord wilt worden door te deputatie
 • een kopie van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen bij het beroepschrift voegt
 • het telefoonnummer en het e-mailadres toevoegt waarop de indiener van het beroepschrift te bereiken is.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Volledigheidshalve vind je hieronder de toepasselijke regelgeving van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het bijhorend besluit van Vlaamse Regering van 24 juli 2009.

Vlaamse Codes Ruimtelijke Ordening
Onderafdeling 2. Administratieve beroepsprocedure

 “…Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.

§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:

1°  de aanvrager van de vergunning;
2°  elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing;
3°  procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking overeenkomstig de statuten;
4°  de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, behoudens in de gevallen, vermeld in artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°  de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat zij tijdig advies hebben verstrekt of ten onrechte niet om advies werden verzocht.

§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:

1°  voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;
2°  voor wat betreft het beroep ingesteld door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of door de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°  voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na deze van aanplakking.

§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn. Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan de aanvrager en aan het college.

§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie…”

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot regeling van sommige onderdelen van de administratieve beroepsprocedure inzake stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen

“ART. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en bevat:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.

Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder of nadelen.

Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid…”

De volledige Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de bijhorende uitvoeringsbesluiten kunnen online geraadpleegd worden.

Contactgegevens dienst

Stedenbouw, Omgevingsvergunning, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 44
fax 011 24 92 35
e-mail omgevingsvergunning@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.