De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Hoofdstuk 9: inzage- en bezoekrecht van de provincieraadsleden

Artikel 73

De provincieraadsleden genieten een inzagerecht overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 21 en 30 van het provinciedecreet.

Het inzagerecht behelst tevens het recht om desgevraagd technische toelichting te krijgen en/of een afschrift of fotokopie te ontvangen.

Artikel 74

Onverminderd de bepalingen van artikel 37, eerste zin van dit reglement, worden de dossiers betreffende de punten die door de voorzitter van de provincieraad, overeenkomstig artikel 36 van dit reglement, op de agenda van de provincieraad werden geplaatst ter inzage van de raadsleden gelegd vanaf de verzending van de agenda.  De dossiers en toelichtende nota's betreffende de aanvullende agendapunten worden ter inzage gelegd vanaf het ogenblik waarop ze door de provinciegriffier aan de voorzitter van de provincieraad bezorgd worden.
Op verzoek van een provincieraadslid worden de vermelde dossiers en nota’s hem vanaf het vermelde tijdstip tevens elektronisch ter beschikking gesteld.

De raadsleden kunnen vanaf de vermelde tijdstippen inzage nemen in de dossiers die op de agenda van de provincieraad zijn ingeschreven:

  • alle werkdagen tijdens de kantooruren
  • na voorafgaande afspraak, op enig ander tijdstip, zaterdagen en zondagen uitgezonderd.

Artikel 75

Een verzoek tot inzage, afschrift en/of toelichting van andere dan de in artikel 74 van dit reglement vermelde dossiers, stukken en akten moet schriftelijk ingediend worden bij de provinciegriffier, hetzij bij gewone brief, hetzij via e-mail, hetzij door afgifte ervan op het kabinet van de provinciegriffier.  De verzoeken worden ingeschreven in een centraal register, volgens datum van ontvangst.

De vraag moet duidelijk de betrokken aangelegenheid vermelden en, waar mogelijk, de betrokken bestuursdocumenten.

De provinciegriffier beantwoordt het verzoek om inzage, afschrift en/of toelichting zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 8 werkdagen na ontvangst van de  aanvraag schriftelijk door:

  • hetzij toestemming te verlenen tot inzage, afschrift en/of toelichting
  • hetzij de aanvraag af te wijzen onder opgave van de redenen ervoor
  • hetzij een herformulering te vragen van de kennelijk op een te algemene wijze geformuleerde of de
    kennelijk onredelijke vragen.

Indien inzage wordt toegestaan wordt deze verleend tijdens de kantooruren, na voorafgaande afspraak met het kabinet van de
provinciegriffier.

Artikel 76

Verzoeken tot inzage, afschrift en/of toelichting, zoals bedoeld in artikel 75 van dit reglement, die betrekking hebben op dossiers, stukken of akten die het bestuur van de provincie of aan de deputatie toegewezen taken betreffen kunnen door de provinciegriffier geheel of gedeeltelijk worden afgewezen indien:

  • de openbaarmaking van het dossier, het stuk of de akte afbreuk kan doen aan iemands grondwettelijk beschermde rechten
  • het ter inzage gevraagde dossier, het stuk of de akte niet af is of onvolledig is
  • het verzoek kennelijk onredelijk blijft of op een te algemene wijze geformuleerd blijft na een eerder verzoek tot herformulering.

Verzoeken tot inzage, afschrift en/of toelichting die geen betrekking hebben op dossiers, stukken of akten die het bestuur van de provincie of de aan de deputatie toegewezen taken betreffen kunnen door de provinciegriffier geheel of gedeeltelijk worden afgewezen op de gronden vermeld in de artikelen 10 tot en met 15 en 17,§2 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur of de uitzonderingsgronden vermeld in een andere wet, decreet of ordonnantie die op de aangelegenheid van toepassing is.

Het recht op inzage, afschrift en/of toelichting van de raadsleden heeft bovendien slechts betrekking op bestaande documenten die in het bezit zijn van de provincie. Een aanvraag zoals bedoeld in dit artikel houdt voor de provinciegriffier geen verplichting in om gegevens of documenten die niet in het bezit zijn van de provincie elders op te vragen of om nieuwe documenten op te stellen of documenten of gegevens te verwerken of te analyseren.

Artikel 77

Afschriften van auteursrechtelijk beschermde werken kunnen enkel gegeven worden indien de provincie daartoe de toestemming gekregen heeft van de auteur of van de auteursrechthebbende.

Afschriften of fotokopieën van de eerste 50 bladzijden van bestuursdocumenten worden kosteloos ter beschikking gesteld.
Voor elk bijkomend afschrift of fotokopie wordt een vergoeding van 2 eurocent per bladzijde aangerekend.

Artikel 78

De bij toepassing van dit reglement verkregen bestuursdocumenten mogen noch aan derden doorgegeven worden, noch gemultipliceerd en verspreid worden, noch voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

Artikel 79

De provincieraadsleden kunnen via het P-net inzage nemen in de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de deputatie. Deze notulen worden daartoe, telkens nadat zij door de deputatie tijdens haar eerstvolgende gewone vergadering werden goedgekeurd, door de zorg van de provinciegriffier op het P-net geplaatst.

Artikel 80

De provincieraadsleden mogen alle inrichtingen en diensten bezoeken die de provincie opricht en beheert.
Zij richten daartoe een verzoek aan de provinciegriffier, hetzij bij gewone brief hetzij door afgifte van het verzoek op het kabinet van de provinciegriffier.

De provinciegriffier deelt binnen tien werkdagen na ontvangst van het verzoek mee op welk tijdstip en onder welke modaliteiten dit bezoekrecht kan worden uitgeoefend.

Bij gelegenheid van de uitoefening van hun bezoekrecht is het de raadsleden niet toegestaan instructies of opdrachten te geven aan het personeel.

Functiebeschrijvingen lopende provinciale vacatures
naar het online platform Limburg in cijfers
Adressenbestand

Nieuws

maandag, 05 november 2018
Provincieraad
Blijf op de hoogte van de recentste provinciale ontwikkelingen en woon de provincieraadszitting van 21 november bij. De zitting start om 17 uur in de provincieraadzaal van het...
maandag, 03 september 2018
Campagnebeeld van Een hart voor Limburg
Geeft jouw project extra kansen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen? Vraag dan voor 19 september 2018  projectsteun aan! Streekfonds ”Een Hart voor Limburg” bouwt al ruim tien jaar mee aan de...
vrijdag, 31 augustus 2018
Open Monumentendag - 9 september 2018
2018 is niet alleen het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Op zondag 9 september 2018 wordt ook voor de 30ste keer Open Monumentendag georganiseerd. In heel Vlaanderen zetten meer...