De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Hoofdstuk 13: afwezigheden, verhindering en plaatsvervanging

Artikel 94

Elk provincieraadslid moet voorafgaand aan de vergadering van de provincieraad aan de voorzitter kennis geven van zijn voorgenomen afwezigheid.

Artikel 95

Elk provincieraadslid dat om medische redenen, om studieredenen, wegens een verblijf in het buitenland of omwille van palliatief verlof of verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek familielid tot en met de tweede graad of van een zwaar ziek gezinslid gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de provincieraad en gedurende de periode van zijn verhindering vervangen wil worden, richt een schriftelijk verzoek tot vervanging aan de voorzitter van de provincieraad.
Het verzoek moet ingediend worden bij de provinciegriffier, hetzij bij gewone brief, hetzij via e-mail, hetzij door afgifte tegen ontvangstbewijs.  Bij het verzoek tot vervanging wegens medische redenen wordt een geneeskundig getuigschrift van maximaal vijftien dagen oud gevoegd, dat tevens de minimale termijn van afwezigheid om medische redenen aangeeft.  Bij het verzoek tot vervanging om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt een attest gevoegd van de onderwijsinstelling of opdrachtgever.  Het verzoek tot vervanging omwille van palliatief verlof of verlof voor bijstand of verzorging moet vergezeld zijn van een verklaring op erewoord waarin het raadslid zich bereid verklaart om bijstand of verzorging te verlenen.  De naam van de patiënt moet niet vermeld worden.

Indien het raadslid dat om medische redenen afwezig blijft, niet in staat is om een verzoek tot vervanging tot de voorzitter te richten, wordt hij van rechtswege als verhinderd beschouwd vanaf de derde opeenvolgende vergadering van de provincieraad waarop hij afwezig is en zolang hij afwezig blijft.  Ook het raadslid dat geschorst is op grond van de overeenkomstige toepassing van artikel 205 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet wordt als verhinderd beschouwd en moet gedurende de periode van zijn schorsing vervangen worden.

De provincieraad neemt akte van de verhindering en voorziet in de vervanging van het verhinderde raadslid door een opvolger.  Na het verstrijken van de toestand van verhindering neemt de provincieraad tevens akte van de beëindiging van de verhindering.

Artikel 96

Een provincieraadslid dat ouderschapsverlof wenst te nemen voor de geboorte of de adoptie van een kind, richt daartoe een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de provincieraad.
Het verzoek moet ingediend worden bij de provinciegriffier, hetzij bij gewone brief, hetzij door afgifte tegen ontvangstbewijs.

De provincieraad neemt akte van de verhindering van het betrokken provincieraadslid en voorziet in zijn vervanging door een opvolger.
Het provincieraadslid dat ouderschapsverlof neemt wordt vervangen, ten vroegste vanaf de zesde week voor de vermoedelijke datum van de geboorte of van de adoptie, tot het einde van de negende week na de geboorte of adoptie.  Op schriftelijk verzoek wordt de onderbreking van de uitoefening van het mandaat na de negende week verlengd met een duur die gelijk is aan die gedurende welke het raadslid zijn mandaat heeft uitgeoefend tijdens de periode van zes weken die aan de dag van de geboorte of de adoptie voorafgaan.  In geval van geboorte of adoptie van een meerling, kan op verzoek van het provincieraadslid het verlof verlengd worden met een periode van maximaal twee weken.

Na het verstrijken van de periode van verhindering neemt de provincieraad akte van de beëindiging van de verhindering.

Functiebeschrijvingen lopende provinciale vacatures
naar het online platform Limburg in cijfers
Adressenbestand

Nieuws

maandag, 05 november 2018
Provincieraad
Blijf op de hoogte van de recentste provinciale ontwikkelingen en woon de provincieraadszitting van 21 november bij. De zitting start om 17 uur in de provincieraadzaal van het...
maandag, 03 september 2018
Campagnebeeld van Een hart voor Limburg
Geeft jouw project extra kansen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen? Vraag dan voor 19 september 2018  projectsteun aan! Streekfonds ”Een Hart voor Limburg” bouwt al ruim tien jaar mee aan de...
vrijdag, 31 augustus 2018
Open Monumentendag - 9 september 2018
2018 is niet alleen het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Op zondag 9 september 2018 wordt ook voor de 30ste keer Open Monumentendag georganiseerd. In heel Vlaanderen zetten meer...