De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 door 41 Limburgse burgemeesters ondertekend

dinsdag, 13 maart 2018

Op dinsdag 13 maart 2018 hebben 41 Limburgse gemeenten zich op initiatief van de provincie Limburg geëngageerd om onverminderd verder te werken aan het gemeentelijk klimaatbeleid en ondertekenden zij het ambitieuze Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. “Samen met de partners Bond Beter Leefmilieu, Infrax, Dubolimburg, Nuhma en LRM, engageren wij ons om de gemeenten te blijven ondersteunen bij de verwezenlijking van hun lokale klimaatactieplannen”, zeggen gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove en gouverneur Herman Reynders. Op deze manier wordt de komende jaren gezamenlijk verder gewerkt aan de realisatie van een klimaatneutrale provincie.

De Europese klimaat- en energiedoelstellingen zijn ambitieus. Europa streeft naar een totale Europese reductie van 40 procent van de uitstoot tegen 2030 en zelfs 80 tot 95 procent reductie tegen 2050. Om deze streefcijfers te halen wil Europa dat, naast nationale en regionale overheden, ook lokale besturen zich engageren voor een beter klimaat. Elke gemeente is een belangrijke schakel.

Een peiling van iVox wees bovendien uit dat de Vlaming zelf wakker ligt van de klimaatverandering en meer investeringen in hernieuwbare energie wil. Burgers wijzen overheden steeds meer op hun verantwoordelijkheden betreffende de klimaatproblematiek.

Burgemeestersconvenant voor Energie 2020

In 2011 ondertekenden alle Limburgse gemeenten het vorige Burgemeestersconvenant voor Energie 2020 met als doel een vermindering van de uitstoot met minimum 20 procent tegen 2020. Limburg was de eerste provincie die erin slaagde al haar gemeenten warm te maken voor dit initiatief. “Ook toen stonden de gemeenten er niet alleen voor. Als provincie Limburg hebben wij hen, samen met onze partners, begeleid bij de opmaak van een klimaatplan”, zegt gouverneur Herman Reynders.

“Voor de uitvoering van de gemeentelijke klimaatplannen konden de gemeenten beroep doen op een divers aanbod. Dit ging van informatie-uitwisseling met andere gemeenten tot concrete projecten zoals de energiezuinige renovatie van gemeentelijke gebouwen via het ESCO Limburg-aanbod van Infrax.”

Andere voorbeelden zijn de provinciale campagnes, zoals "De Stroomlijners" over energiebesparing in het huishouden en de pilootprojecten rond bv. collectieve renovatie, waarbij de gemeente begeleid wordt om in een bepaalde wijk een aantal woningen gelijktijdig te renoveren. Dit aanbod leverde een mooi resultaat op, met een CO2-reductie van 9,8 % voor de huishoudens.

Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030

Intussen nadert de deadline van het Burgemeestersconvenant voor Energie 2020 en moeten er nog heel wat inspanningen gebeuren. “Europa heeft ondertussen het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 gelanceerd, met een ambitieuzere reductiedoelstelling tegen 2030 (conform de Europese klimaatdoelstellingen) en de vraag om te werken aan een veerkrachtige gemeente, die bestand is tegen de gevolgen van de klimaatopwarming”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “De CO2-reductie die de gemeenten tot nu toe hebben gerealiseerd, toont aan dat er een tandje mag worden bijgestoken. Ook deze keer neemt de provincie Limburg het voortouw als convenant coördinator en kunnen de gemeenten rekenen op een gezamenlijk en uitgebreid aanbod ter ondersteuning van hun gemeentelijke klimaatbeleid.”

Er wordt nu niet enkel gefocust op CO2-reductie, maar ook op adaptatie: ervoor zorgen dat onze samenleving bestand is tegen, met andere woorden: zich aanpast aan, de klimaatverandering. Enkele effecten zijn intussen al zichtbaar, zoals een stijging van de gemiddelde temperatuur en de hoeveelheid neerslag.
“Maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat we veerkrachtig genoeg zijn om met deze veranderingen om te gaan, zijn heel divers. Denk maar aan de aanleg van stedelijk groen (voor het verkoelend effect), het voorzien van bufferbekkens (om wateroverlast ten gevolge van overvloedige neerslag te vermijden), hittemaatregelen tijdens evenementen, etc. Aangezien de problemen die kunnen optreden door de klimaatverandering vaak heel lokaal
zijn, is er een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten om te werken aan een leefbare en veilige omgeving voor hun inwoners”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Uiteraard blijft het belangrijk om te werken aan CO2-reductie, want voorkomen is beter dan genezen.”

Door het Burgemeestersconvenant nu - voor de verkiezingen - te ondertekenen, engageren de Limburgse burgemeesters zich ook om dit belangrijke thema mee te nemen in de nieuwe legislatuur.
Vanaf 2019 kunnen de nieuwe besturen dit thema meteen een plaats geven in het nieuwe meerjarenbeleidsplan en kunnen concrete projecten op poten worden gezet.