De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Ontwikkelingsproces

Het planproces

De stappen en beslissingen die noodzakelijk zijn voor een succesvolle samenwerking. Het spreekt voor zich dat dit een leidraad is en geen keurslijf.

Startfase

Wederzijds vertrouwen vergt zowel een goede institutionele basis als geloof in elkaars bekwaamheid.

 • Lokale overheid verzoekt om samen te werken
  • eerste overleg plegen
   • gegevens verzamelen
   • project en doelstellingen definiëren
  • screeningsdossier indienen.
 • De Cel Gebiedsontwikkeling voert screening uit
  • maatschappelijk
  • financieel
  • markt
  • in functie van structuurplan Limburg
  • in functie van provinciaal ruimtelijk beleid
  • vooropgestelde kwaliteit.
 • Overleggen met lokale overheid
  • bespreken screening
  • overleggen eventuele gebreken
  • adviseren over eventuele bijsturingen.
 • Definitief beslissen over de samenwerking.
 • Projectteam samenstellen:
  • procesmanager
  • stuurgroep
  • projectgroep
  • werkgroepen.
 • Intentieovereenkomst opstellen op basis van initiatiefase.

Resultaat? Opstellen intentieovereenkomst.

Initiatiefase/studiefase

Partijen zullen pas samenwerken als het financieel en/of maatschappelijk belang en de haalbaarheid voldoende zijn aangetoond.

 • Project definiëren: 
  • omschrijving
  • afbakening
  • doelstellingen
 • Stedenbouwkundige en planologische analyse uitvoeren in functie van
  • ruimte
  • planning
  • beleid
  • milieu
 • Terreincondities analyseren
  • bodem(sanering)
  • waterhuishouding
  • eigendomsstructuur
 • Financiële en economische analyse en haalbaarheid
  • marktstudie
  • kosten/baten
 • Risicoanalyse uitvoeren:
  • planologisch (MER, RUP, …)
  • politiek, bestuurlijk en maatschappelijk
  • economisch (recessie)
  • projectmatig
  • organisatorisch
  • financieel
 • Financieringsvormen onderzoeken:
  • inbreng van partners
  • subsidiëringsmogelijkheden
  • onderzoek inbreng van PPS
 • Projectcontouren schetsen
  • plan ontwikkelen (realisatie/masterplan)
  • planproces definiëren
 • Projectdefinitie opstellen
  • synthese op basis van bevindingen
  • ontwikkelingsstrategie vastleggen
 • Uitvoeringsbeslissing
 • Samenwerkingsovereenkomst opstellen
  • taakverdeling (wie doet wat?)
  • risicospreiding (wie neemt welke risico’s?)
  • financiering (wie betaalt wat?)
  • return (wie krijgt wat?)
  • projectorganisatie
  • timing

Resultaat? Opstellen projectdefinitie en samenwerkingsovereenkomst.

Uitwerkingsfase

Ook de overheid heeft er meestal belang bij dat de privé-partner de kans krijgt om zijn product te verfijnen in functie van de actuele marktvraag.

 • Communicatiestrategie
  • wat communiceren en wanneer?
 • Actuele marktbevraging doen
  • vrijblijvende consultatie
  • gezamenlijke planontwikkeling
  • marktconsultatiedocument.
 • Marktpartij(en) inschakelen (optioneel)
  • outputspecificaties definiëren
  • selectieleidraad opmaken
  • aanbesteding (wet op de overheidsopdrachten)
  • prekwalificatie
  • aanbiedingen beoordelen
  • onderhandelen
  • opdracht toekennen.
 • Opmaak realisatieplan
  • uitdiepen van onderzoeken
  • uitwerken van ontwerp (al dan niet in overleg met privépartner
  • definitief vaststellen realisatieplan 
  • vastleggen contractuele uitvoeringsvoorwaarden
   • eigen beheer
   • participatieve samenwerking
   • contractueel
   • ...
 • Realisatieovereenkomst opstellen
  • taakverdeling (wie doet wat?)
  • risicospreiding (wie neemt welke risico’s?)
  • financiering (wie betaalt wat?)
  • return (wie krijgt wat?)
  • projectorganisatie.

Resultaat? Opstellen realisatieplan en contractuele uitvoeringsvoorwaarden (draaiboek/blauwdruk) van het project.

Uitvoeringsfase

Meer en meer bouwondernemers zijn tevens actief als projectontwikkelaar.

 • Uitvoerend projectleider aanstellen.
 • Uitvoeringsplannen uitwerken/detailleren.
 • Uitvoeringsdossier indienen
  • bouw- en omgevingsplannen opstellen
  • bouwaanvraag indienen.
 • Uitvoeringsdossier/plannen goedkeuren.
 • Uitvoering/bouw/ontwikkeling (meestal door privépartner waarbij de overheid betrokken partij is).
 • Exploitatie en onderhoud voorzien
  • door privépartners?
  • door de overheid?
  • SPV (special purpose vehicle)?
 • Evaluatie.

Resultaat? Doelstelling(en) realiseren.

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Welk Limburg wil jij? Neem de toekomst zelf in handen.

Nieuws

woensdag, 12 september 2018
Welk Limburg wil jij? Neem de toekomst zelf in handen
Het debatplatform www.welklimburgwiljij.be bestaat ruim een half jaar. Met de vraag “Welk Limburg wil jij?” nodigen we iedereen uit om mee na te denken over de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie....
vrijdag, 27 juli 2018
Beelden van het ontwerp
De UHasselt, stad Hasselt, provincie Limburg hebben samen met de Vlaamse Bouwmeester het ontwerp van David Kohn en Bovenbouw gekozen voor de herbestemming van de Begijnhofsite. Het ontwerp moest aan...
maandag, 18 juni 2018
Limburg Windt nv verkrijgt een omgevingsvergunning voor de bouw van één windturbine gelegen Eikendreef zn te Ham. De aanvraag gaat over het uitbaten van een windturbine ten zuiden van de E313 ter...