De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Dossiersamenstelling samenwerkingsaanvraag

Om te kunnen oordelen of een samenwerking met de Cel Gebiedsontwikkeling een meerwaarde betekent voor alle partijen, vragen wij je om je project te motiveren vanuit een eigen grondige en strategische analyse van het project. Onderstaande checklist vormt hierbij een handige leidraad. De gegevens die je ter beschikking stelt, verschaffen ons meteen een duidelijk inzicht om de eerste stand van zaken te beoordelen. Ze vormen tevens de noodzakelijke basis voor een eventuele intentieovereenkomst en kunnen dienen als startnota voor de verdere projectdefinitie.

In functie van een vlotte administratieve behandeling van jouw aanvraag, gelieve de gevraagde informatie zo volledig en gedetailleerd mogelijk weer te geven.

Je kan onderaan de tekst de pagina opslaan als pdf en/of afdrukken.

Algemeen

Wie is de aanvrager?

 • gemeentebestuur
 • autonoom gemeentebedrijf
 • sociale woningbouwmaatschappij.

Privéontwikkelaars kunnen geen aanvraag indienen aangezien Limgrond.be een autonoom provinciebedrijf is dat vanuit de overheid gebonden is aan de wet op de overheidsopdrachten.

Wie is/zijn de eventuele betrokken partners?

Geef een korte omschrijving van andere huidige en/of toekomstige partners.

Wat is de aanleiding voor jouw aanvraag?

Geef een uitgebreide inhoudelijke omschrijving van uw aanvraag waarin je bij voorkeur de volgende elementen verwerkt:

 • Wat zijn de beoogde doelstellingen van het project?
 • Welk resultaat (fysieke vorm of ontwikkeling) wens je te boeken door de doelstellingen te realiseren?
 • Wat is het eventuele verband met andere projecten? Hangt het project af van de realisatie van andere complementaire projecten?
 • Welke mogelijke taken zie je hierin weggelegd voor Limgrond.be?

Omschrijving van het onroerend goed

Geef een geografische omschrijving van de ligging van het project en verduidelijk dit aan de hand van een liggingsplan en/of luchtfoto.

Hoe zit het met de grondcondities?

Geef kort duiding bij de volgende elementen:

 • kennis/indicatie van bodemgesteldheid
 • inschatting noodzakelijkheid archeologisch onderzoek
 • kennis/indicatie bodem- en grondwatersanering
 • kennis/indicatie gevaarlijke stoffen bij afbraak (asbest, …).

Planningscontext

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Geef duiding bij relevante uitspraken omtrent het project (richtinggevend en/of bindend).

Eigendomsstructuur

Geef de eigendomsstructuur en ingenomen grondposities weer aan de hand van een kadasterplan.

Gewestplan

Omschrijf de bestemming van het goed aan de hand van een uittreksel van het gewestplan.

Uitvoeringsplannen

Geef de bestemming weer en omschrijf de verordenende bepalingen indien er een (P)RUP in uitvoering is.

Watertoets

Wat is de toestand van het gebied inzake watergevoeligheid? Is het een overstromingsgebied?

HAG (herbevestigd agrarisch gebied)

Hoe situeert het project zich ten opzichte van het HAG? Behoort een eventuele compensatie binnen de grenzen van de gemeente tot de mogelijkheden?

Natura 2000

Hoe situeert het project zich ten opzichte van de speciale beschermzones, habitat- en vogelrichtlijngebieden?

Beleidscontext

De Cel Gebiedsontwikkeling is gericht op de concrete realisatie van het ruimtelijk beleid van de provincie Limburg.

Hoe kadert jouw aanvraag binnen één of meerdere speerpunten van het provinciaal ruimtelijk structuurplan (niet limitatief)?

 • Ontwikkelen van regionale bedrijventerreinen.
 • Ontwikkelen van strategische ruimtelijke projecten binnen verschillende stedelijke gebieden.
 • Realiseren van het provinciaal woonbeleid (bv. vrijwaren van woonreservegebieden binnen kleinstedelijke gebieden).
 • Ontwikkelen van kleinhandel.
 • Realiseren van natuurverbindingsgebieden en/of openruimteverbindingen (grondenbank).
 • ...

Hoe kadert jouw aanvraag binnen één of meerdere speerpunten van het provinciale beleid (niet limitatief)?

 • Limburg CO2 neutraal
 • Windplan Limburg
 • Woonbeleid Limburg.

Financiële context

Kosten/investeringen

Geef een overzicht van mogelijke investeringskosten (aankoop van gronden, bouwkosten, enz.) en te verwachten studiekosten.

Baten

Geef een overzicht van mogelijke financiële baten (dit betreft niet altijd de verkoop van het project, maar kan ook de spreiding of het uitstel van aanleg en/of beheerskosten inhouden).

Subsidies

Geef een overzicht van mogelijk subsidiëringskanalen waarvoor het project in aanmerking komt. Hierbij vind je enkele niet-limitatieve voorbeelden:

 • subsidieregeling opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan
 • subsidieregeling ontwikkeling bedrijventerreinen
 • Brownfieldconvenanten
 • subsidieregeling bodemsanering
 • subsidieregeling strategische projecten in kader van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
 • Europese subsidieregelingen (INTERREG).

Marktconformiteit

In het kader van de aanvraag is het niet de bedoeling om een uitgebreide marktstudie te laten uitvoeren. Wel kun je hier een eerste indicatie geven op basis van trends en bestaande gegevens zoals woonbehoeftestudies, meerjarenplannen van de gemeente, enz.

Tijdspad voor realisatie

Geef een richtinggevend tijdskader aan voor de realisatie van het project. Maak hierbij een duidelijk onderscheid tussen de voorbereidingsfase, planningsfase en uitvoeringsfase.

Maatschappelijke context

Omschrijf de maatschappelijke (niet-financiële) meerwaarde of baten van het project. Motiveer deze meerwaarde vanuit het algemene belang en/of vanuit maatschappelijke noodzaak.

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning en Beleid, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05
fax 011 24 92 35
e-mail roplangroep@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Nieuws

donderdag, 22 februari 2018
Op voorstel van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors lag, op 21 februari 2018, aan de provincieraad de definitieve goedkeuring voor van het Provinciale Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor...
donderdag, 22 februari 2018
Op voorstel van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors besprak de provincieraad op 21 februari 2018 het ontwerpplan voor de laatste afbakening van een kleinstedelijk gebied, namelijk...
maandag, 29 januari 2018
Op donderdag 25 januari 2017 heeft de Limburgse deputatie op voorstel gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove een omgevingsvergunning onder voorwaarden toegekend aan Limburg.net voor de bouw van...