De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Voorstelling beleid 2012

Ter gelegenheid van de zittingen 2011 van de provincieraad van de provincie Limburg werden de beleidsverklaringen van de deputatie integraal in digitale vorm aangeboden op deze pagina. Je kunt een printvriendelijke versie downloaden maar ook een versie met fotomateriaal.

De zes beleidsverklaringen zijn samen met de openingstoespraak van de gouverneur en de toelichting bij het budget (printversie van toelichting bij het budget) door gedeputeerde Smeets beschikbaar vanaf 16.00 u. op de dag dat ze in de provincieraad worden voorgesteld.

Overzicht

27 oktober 2011 - rede van de gouverneur: "Samenwerken"

Kinderen"Samenwerken" is een titel die niet toevallig gekozen werd.

Gouverneur Reynders: "Het is mijn overtuiging dat we samen sterker zijn dan alleen. Onze provincie is hier hèt voorbeeld van. Limburg en de Limburgers weten wat samenwerking is, wat de voordelen van het bundelen van onze krachten inhoudt. Steeds stonden daarbij de Limburgse belangen op de eerste plaats. Deze intense samenwerking heeft Limburg en de Limburgers de welvaart gebracht die wij vandaag kennen. De volgende jaren zullen we in Limburg nog sterker en intenser moeten samenwerken, op alle vlakken om zo beter en sneller gebruik te maken van elkaars sterktes, efficiënter en kostenbesparend te handelen, te moderniseren en te vernieuwen. Limburg heeft een toekomst en deze toekomst is samenwerken!".

Deze rede werd besproken in de media.

8 november 2011 - beleidsverklaring van gedeputeerde Marc Vandeput

Marc Vandeput Beleidsverklaring 2012Enkele aandachtspunten:

 • Economie: de verdere ontwikkeling van de economische speerpunten logistiek en zorgeconomie blijft een belangrijk aandachtspunt. Met het Platform Zorglandschap Limburg wordt sterk ingezet op innovatieve zorgconcepten en op een voldoende instroom van nieuwe zorgverleners. Projecten zoals "Future Proof and Care" (EMR) en "Toinca" (Interreg IVB) gaan in uitvoering. Innovatiestimulering van het bedrijfsleven en de uitbouw van de creatieve economie staan ook hoog op de agenda. Om de Limburgse arbeidsmarkt beter te laten matchen met de vragen van het bedrijfsleven worden jonge werklozen en werkloze 50-plussers begeleid naar een duurzame job.
 • Europa: in 2012 kan Limburg al gedurende 25 jaar een beroep doen op Europese middelen. De beschikbaarheid van Europese middelen blijft voor Limburg belangrijk. De nieuwe programmaperiode 2013-2020 wordt voorbereid. In de grensoverschrijdende samenwerking blijft het voorzitterschap van de Euregio Maas-Rijn een belangrijk gegeven.
 • Landbouw & Plattelandsontwikkeling: in 2012 wordt o.m. werk gemaakt van de afbakening van bacterievrije zones, belangrijk voor de fruitexport naar China. Ook de begeleiding van de Limburgs landbouw in het kader van MAP4, via individuele begeleiding en via de oprichting van waterkwaliteitsgroepen, krijgt aandacht. Verder worden de nodige initiatieven genomen voor een verdere verduurzaming van de landbouw. Ook de innovatiestimulering in de agrarische sector blijft cruciaal.

Deze rede werd besproken in de media.

9 november 2011 - beleidsverklaring van gedeputeerde Walter Cremers

Walter Cremers Beleidsverklaring 2012Enkele aandachtspunten:

 • Ruimtelijke Ordening: de provincie zal in 2012 een baanbrekend onderzoek uitvoeren rond de "verlinting" in de openbare ruimte (lintbebouwingen) in samenwerking met de PHL.
 • Sport: 2012 zal zeker de geschiedenis ingaan als het Olympisch Jaar. Ook in Limburg richten we onze pijlen op topsport:
  • ondersteuning van tal van evenementen
  • kwalitatieve omkadering en opleiding van jonge topsporters
  • de verdere uitbouw van het sportmedisch adviescentrum Adlon voor valide en andersvalide sporters.
 • Mobiliteit: in 2012 richten we ons sterk naar de scholen: we ontwikkelen een online tool voor het opmaken van schoolvervoersplannen én we lanceren een gloednieuw educatief pakket naar het secundair onderwijs: "Dare to be safe".

Deze rede werd besproken in de media.

10 november 2011 - beleidsverklaring van gedeputeerde Gilbert Van Baelen

Gilbert Van Baelen Beleidsverklaring 2012Enkele aandachtspunten:

 • Gedeputeerde Van Baelen legt in zijn Cultuurbeleid vooral de nadruk op krachtenbundeling, onder-scheidende projecten en talentontwikkeling. Hij heeft vooral aandacht voor de onderscheidende projecten voor 2012 zoals Manifesta 9, Z-OUT en Sagalasos.
 • Op het vlak van Facilitair Beheer legt hij het accent op duurzaamheid, efficiëntie en een kwalitatieve dienstverlening.
 • Wat het Personeelsbeleid betreft staat het stimuleren van competentieverwerving, diversiteit en het welzijn van de medewerkers centraal. Hij ging dieper in op het project "Telewerk".

Deze rede werd besproken in de media.

14 november 2011 - beleidsverklaring van gedeputeerde Frank Smeets

Enkele aandachtspunten:

Frank Smeets Beleidsverklaring 201

 • Het accent voor Milieu en Natuur ligt in 2012 op het totaalplan "Limburg gaat klimaatneutraal", dat als een rode draad doorheen de beleidsverklaring milieu loopt.
 • Voor Onderwijs staat het Provinciaal Educatief Centrum en de ondersteuning van taalbeleid centraal. In het Provinciaal Educatief Centrum kan iedereen het aanbod aan educatieve materialen en methodieken op een gedigitaliseerde manier raadplegen en ontlenen. De ondersteuning van talen, onder het motto "Taal is van iedereen" heeft tot doel om via taal iedereen volwaardig te laten deelnemen aan de maatschappij. Hiervoor wil de Provincie Limburg samenwerken met alle partners in het veld.

Deze rede werd besproken in de media.

16 november 2011 - beleidsverklaring van gedeputeerde Jean-Paul Peuskens

Enkele aandachtspunten:

 • Jean-Paul Peuskens Beleidsverklaring 2012Voor het Domein Bokrijk is de opmaak van het masterplan, waarin de toekomstige ontwikkeling van het domein op langere termijn duurzaam wordt uitgetekend, van cruciaal belang.
 • Op toeristisch vlak wordt de verdere uitbouw van onlinetoepassingen, zowel voor werving als voor boeking steeds belangrijker. Een aandachtspunt voor 2012, waarbij ook de toeristische ondernemer zal worden betrokken.
 • Op het vlak van communicatie staat de imagocampagne "Limburg: hier groeien ideeën" centraal. Via deze campagne wil men Limburg positioneren als regio waar ruimte is om ideeën te laten groeien en dit naar jong talent en ondernermers uit de rest van Vlaanderen.
 • De verdere implementatie van het RFID-systeem is hét beleidsaccent voor de Provinciale Bibliotheek Limburg.
 • Tenslotte wil gedeputeerde Peuskens de nadruk blijven leggen op de regierol die de provincie wil blijven spelen op het vlak van jeugdbeleid - ondanks de interne staatshervorming. Hij is er immers van overtuigd dat Limburg het best kan inspelen op nieuwe tendenzen in de jongerencultuur.

Deze rede werd besproken in de media.

17 november 2011 - beleidsverklaring van gedeputeerde Mieke Ramaekers

Enkele aandachtspunten:

 • Mieke Ramaekers Beleidsverklaring 2012Zorgen voor mensen met dementie. Er wordt een dementienetwerk opgericht waarbij de beste ideeën uit binnen- en buitenland in Limburg worden gebruikt. Er komt ook een symposium over jongdementie en i.s.m. de politie een project voor vermiste personen met dementie.
 • Oudermisbehandeling en intrafamiliaal geweld bestrijden. Voor dit laatste accent zal een lespakket voor jongeren ontwikkeld worden dat gebruik maakt van multimedia en educational games.
 • Armoede aanpakken. Ongeveer één Limburger op acht leeft onder de Europese armoedegrens! Cruciaal is hier om vanuit het "Trefpunt Armoede" te werken met groepen van mensen in armoede. Dankzij de Thuiscompagnie komen gezinsverzorgenden aan huis bij jonge gezinnen in armoede. Vrijwilligers gaan deze gezinnen mee ondersteunen. Ook het lokaal cliëntoverleg, waarbij de mensen in armoede samen met de betrokken hulpverleners overleggen, gaan we verder ondersteunen.

Deze rede werd besproken in de media.

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Adressenbestand

Nieuws

vrijdag, 05 juni 2020
Op 3 juni gaf de Nationale Veiligheidsraad groen licht voor fase 3 van de exitstrategie. Aansluitend op deze versoepelingen zijn de betrokken burgemeesters, Fedasil en het Rode Kruis overeengekomen om...
maandag, 04 mei 2020
Wim Schoepen
Tijdens de zitting van 16 oktober 2019 stelde de provincieraad van Limburg Wim Schoepen, een 51-jarige Hasselaar, aan als nieuwe provinciegriffier. Schoepen, master in de politieke en militaire...
dinsdag, 21 april 2020
Illustratie
Provincie Limburg geeft al verschillende jaren het ICT-materiaal dat economisch afgeschreven is, meer bepaald de pc’s en laptops aan de provinciale scholen. Door de coronamaatregelen zijn de scholen...