De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Onderwijs in Limburg
architect van mijn eigen succesvolle loopbaan

Architect van mijn eigen succesvolle loopbaan

Doelstelling

Samen werk maken van de duurzaamheid van initiatieven die jongeren in het deeltijds en het voltijds beroeps secundair onderwijs voorbereiden op de arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken?

Elk schooljaar kiest een grote groep jongeren voor een opleiding waarin ze "leren" en "werken" combineren. Voor sommigen is het een bewuste keuze. Voor anderen is het de weg van de laatste hoop. Een aantal onder hen heeft een duidelijk beeld van het beroep dat ze kunnen uitoefenen met een bepaalde kwalificatie. Voor anderen is het een sprong in het onbekende. Allemaal koesteren ze nieuwe hoop op een goede afloop …

Op die optimistische verwachtingen willen we graag inspelen: deze opleidingen openen deuren naar een brede en boeiende kennismaking met de wereld van arbeid en tewerkstelling, maar er is meer nodig om de toekomst met zelfvertrouwen tegemoet te zien in een samenleving waarin vooral hoogopgeleiden waardering genieten. Er zijn mensen nodig die deze leerlingen oog leren hebben voor nieuwe mogelijkheden en persoonlijke keuzes die zich onderweg aandienen, en die hen op weg helpen om hun toekomst zoveel mogelijk zélf in handen te nemen.

Waarom stellen we deze doelen voorop?

We gaan er maar al te vaak vanuit dat we deze leerlingen een perspectief bieden op hun professionele toekomst door hen kennis aan te reiken, vaardigheden aan te leren en te wijzen op het belang van een goede arbeidshouding. Toch vragen deze jongeren tijd en ruimte om, samen met hun leerkrachten en mentoren, na te gaan wat die leerervaringen kunnen betekenen voor de rollen die ze later kunnen opnemen in de samenleving. Veel leerlingen die leren en werken combineren, zijn ervan overtuigd dat een bepaalde kwalificatie enkel toegang verleent tot één afgebakend beroep – "en bromfietsmechanicien vindt enkel werk in een garage voor bromfietsen".

Leerlingen moeten ervaren dat de kennis, vaardigheden en attitudes die ze verwerven op school, op de werkvloer en in hun vrije tijd, relevant zijn voor meer én gevarieerde sporen naar werk. Ze moeten volop kansen krijgen om niet alleen vak-bekwaam, maar ook werk-bekwaam te worden.

Daarnaast willen we de negatieve beeldvorming doorbreken over opleidingen die leren en werken combineren. "Al doende" vakbekwaamheid verwerven, is even arbeidsintensief en verdienstelijk als een academische opleiding. Iemand die trots is op zijn opleiding, zal zich gemakkelijker engageren om de vooropgestelde kwalificatie te behalen.

Hoe willen we deze doelen bereiken?

Enerzijds versterken we de rollen van leerkrachten en begeleiders, anderzijds bieden we aanvullende ondersteuning en maatwerk in een  nauwe samenwerking met andere partners.

Rollen versterken

Werking 2015-2016

 • Naar aanleiding van gesprekken met leerkrachten en met mensen die jongeren begeleiden "naar" en "op" de werkvloer en participerende observatie (schooljaar 2014-2015) werd er een uitgebreide batterij vragen samengesteld: mensen in het veld hebben nood aan mogelijkheden voor nuancering en differentiatie in hun leerloopbaangesprekken met jongeren. De vragen werden verwerkt in een praktische en gebruiksvriendelijk tool om vanuit diverse invalshoeken met jongeren te reflecteren over de betekenis van uiteenlopende leerervaringen voor hun loopbaan. Ze geven jongeren de kans om hun horizon te verruimen op opleiding en tewerkstelling, om hun keuzevaardigheden te versterken en om een helder beeld op te bouwen van wie ze willen en kunnen zijn. Relevante werkkwaliteiten/attitudes  werden geïntegreerd. De tool is geschikt voor individueel en klassikaal gebruik in alle vakken. Er wordt een aangepast "equivalent" ontwikkeld voor begeleiders op de werkvloer en leerkrachten beroepspraktijk. Dit gebeurt in samenwerking met het LES-project.
 • De tool wordt op punt gesteld in de periode oktober 2016 - januari 2017 en dit in nauwe met de pilootscholen die deelnemen aan de Limburgse werkgroep "Leerloopbanen van de toekomst". Op basis van deze experimentele fase wordt de tool op punt gesteld en wordt er een naslagwerk geschreven om een optimaal gebruik in de praktijk te garanderen met oog voor samenwerking en voor de structurele implementatie.
 • Er werden bijkomende tools ontwikkeld om zelfreflectie te stimuleren bij jongeren, leerkrachten en andere begeleiders. De definitieve vormgeving van deze tools gebeurt in overleg met jongeren, leerkrachten en begeleiders die worden betrokken bij de experimentele fase.

Planning 2016-2017

 • Experimentele fase
  • Oktober 2016 – januari 2017
  • Deelnemers:
   • de pilootscholen van het project "Leerloopbanen van de toekomst" in Limburg
   • in de overige Vlaamse provincies: telkens 2 scholen die waren betrokken bij de ontwikkeling van de modules in het kader van "Leerloopbanen van de toekomst"
   • de externe begeleiders van de deelnemende pilootscholen: organiseren van vorming en Train-the-Trainersessies.
 • Bredere implementatie: eerste aanzetten
  • Februari 2017 - juni 2017
  • Afwerking van de tools en schrijven van het naslagwerk.
  • Organiseren van de bredere implementatie in het Limburgse onderwijsveld vanaf het schooljaar 2017-2018 in overleg met de betrokken partnerorganisaties en hun medewerkers die de vorming en training hebben gevolgd.
  • Uitstippelen van een traject voor de samenwerking Onderwijs-Arbeidsmarkt in overleg met de verantwoordelijken en de betrokken scholen en bedrijven in het LES-project.
 • Samenwerking en netwerking
  • Vanaf maart 2015 is een samenwerking voorbereid en/of opgebouwd met de volgende organisaties: de Centra voor Leerlingenbegeleiding (op Vlaams niveau en regionaal), de pedagogische begeleiding (netoverschrijdend), VDAB/GTB, het ROP, RTC, de partners van het project "'Leerloopbanen van de toekomst", de Limburgse CDO’s, promotoren van brugprojecten en voortrajecten en Syntra Limburg, Uni-form.
   Projectleider Magda Vanmontfort participeert aan werkgroepen – structureel of occasioneel – die een aantal van deze betrokken partners hebben opgestart.

Contact

Magda Vanmontfort (Steunpunt Onderwijs - provincie Limburg)
tel.: 011 30 58 26
e-mail: magda.vanmontfort@limburg.be

Provincie Limburg is ook social