De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
  • Start
  • Ecohydrologische analyse van het Midden-Limburgs Vijvergebied

Ecohydrologische analyse van het Midden-Limburgs Vijvergebied

Vercoutere Bart

Haskoning in opdracht van ANIMAL

Geschreven in 2002
Gepubliceerd in 2002

Bart Vercoutere

Haskoning in opdracht van AMINAL, afdeling Natuur, Limburg

Taxandria Center

Gouverneur Roppesingel 25

B-3500 Hasselt

Het Vijvercomplex van Midden-Limburg is een bijzonder natuurgebied. Nergens in de Lage Landen komen zo'n variatie en dichtheden aan zwak tot sterk gebufferde pioniersvegetaties voor. AMINAL, afdeling Natuur wil dit gebied dan ook koesteren. Daarom is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in het functioneren van het ecologische systeem. Gelet op het natte karakter van het valleisysteem worden de relaties tussen de verschillende onderdelen van het ecologische systeem en de abiotische randvoorwaarden beschreven in een (eco)hydrologische systeemanalyse. Op deze wijze is het mogelijk gefundeerde en verantwoorde maatregelen en inrichtingsvoorstellen te formuleren. De studie omvat de fysisch-chemische typering van het grond- en oppervlaktewater. Ook is een kwantitatieve inschatting gemaakt van de verschillende waterstromen. Concreet betekent dit dat de studie de peilen van het oppervlakte- en grondwater beschrijft in ruimte en tijd. Bovendien heeft een intensieve bemonsteringscampagne licht geworpen op de chemische en biologische waterkwaliteit van beide systemen en de interactie hiertussen. Cruciaal voor het behoud en beheer van de zwak gebufferde vijvers bleek de toevoer van oppervlaktewater te zijn. Zowel de frequentie (de hoeveelheid) als het tijdstip van de inlaat is belangrijk. Daarnaast blijken de (historische) bodemreserves een niet onbelangrijke rol te spelen. Vijvers op veenbodem leveren veel voedselrijkere vegetaties op dan vijvers op zandige bodems. Aangezien de vegetaties zeer vroege pioniersstadia zijn, is een dynamisch beheer van belang om voldoende kansen te geven aan de verschillende vegetatievormen. (Bart Vercoutere)

Plaatsen

  • Vijvergebied Midden-Limburg
  • Start
  • Ecohydrologische analyse van het Midden-Limburgs Vijvergebied